Search result for

(82 entries)
(0.1715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立-, *立*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
方メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
会い[たちあい, tachiai] เข้าร่วม
て札[たてふだ, tatefuda] (n ) ป้ายประกาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
ち寄る[たちよる, tachiyoru] Thai: แวะ English: to stop by
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: ลุกขึ้นยืน English: to stand up
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  一 (yī )  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一
[竖, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: Decomposition: 刂 (dāo ㄉㄠ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  立 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 又 standing 立 as straight as a knife 刂
[竘, qǔ, ㄑㄩˇ]
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic]
[站, zhàn, ㄓㄢˋ] stand, station; to halt, to stand; website; measure word for stands and stations
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] stand
[竞, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to compete, to contend, to vie
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] To stand up 立 to a foe 兄
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音
[章, zhāng, ㄓㄤ] chapter, section, writing; seal
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The ten 十 movements of a piece of music 音
[竣, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to terminate, to finish, to end; to quit
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] stand
[童, tóng, ㄊㄨㄥˊ] child, boy; servant boy; virgin
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A child standing 立 in the village 里

Japanese-English: EDICT Dictionary
たす[たたす, tatasu] (v5s,vi) to help a person stand; to get someone to their feet; to raise; to rouse [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) stand; (P) [Add to Longdo]
ちくらみ;ち眩み;ち暗み;暗み;ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo [Add to Longdo]
ちっぱ[たちっぱ, tachippa] (n) (abbr) (See ちっぱなし) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちっぱなし[たちっぱなし, tachippanashi] (exp) (See ちっぱ) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちはだかる[たちはだかる, tachihadakaru] (v5r,vi) to block one's way [Add to Longdo]
ちん坊;ちんぼ;ちんぼう[たちんぼう(ちん坊;ちんぼう);たちんぼ(ちん坊;ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
ちション[たちション, tachi shon] (n,vs) (abbr) (See ち小便) urinating outdoors; urinating standing up [Add to Longdo]
ち飲み;ち呑み[たちのみ, tachinomi] (n) (See ち食い) drinking while standing [Add to Longdo]
ち飲み屋;ち呑み屋;飲屋;呑屋[たちのみや, tachinomiya] (n) (See ち飲み) drinking establishment where one drinks while standing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand [Add to Longdo]
[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, ] three-dimensional road junction; abbreviation for 體交叉|体交叉 [Add to Longdo]
交桥[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels [Add to Longdo]
[lì xiàng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] standing image (of a Buddha or saint) [Add to Longdo]
克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria) [Add to Longdo]
[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November [Add to Longdo]
[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once [Add to Longdo]
[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately [Add to Longdo]
[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint [Add to Longdo]
[Lì xià, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Lixia or Start of Summer, 7th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-20th May [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛ちを抑えた調子で口火を切った。
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切りった崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。
No Trespassing.<掲示>ち入り禁止。
Move along now.<警官の号令>ち止まるな。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く同時にち上がった。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しい音をてて衝突した。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統領に候補して、彼が選ばれた。
We had already walked five minutes when were caught in a shower.5分も歩いた後、夕に出会った。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に支社を設した。
The boy standing over there is my son.あそこにっている少年は私の息子です。
The man standing over there is the owner of the store.あそこにっている人が店の主人です。
The man standing over there is Mr Smith.あそこにっている人はスミスさんです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dude! You've gotta make her laugh. Get a rapport going.[CN] 拜托,你得逗她笑啊 先把友好关系建起来再说 That Awkward Moment (2014)
It's how fast you get up.[JA] ち上がればいい CounterPunch (2017)
- Set up the eight-track.[CN] - 成了八轨。 Jersey Boys (2014)
But then came the sanctioning bodies, organizations that created their own championship belts and received sanctioning fees from the fighters wearing them.[JA] チャンピオン・ベルト チャンピオン・ベルト やがて世界王座を 認定する団体が複数設 CounterPunch (2017)
She built the crystals Southern Heavenly Gate to stop the demons from trespassing[CN] 并设南天门 以晶石阵作守护 防止魔界再次扰乱天庭 The Monkey King (2014)
Owing to Governor Reagan's shutdown of most of the state mental facilities... the private sector had been given carte blanche to pick up the slack.[CN] 因为里根州长关闭了大多数州精神病院 私人机构为了弥补这方面的缺口 Inherent Vice (2014)
The cover is gloomy. It doesn't stand out.[JA] (菜々果) 暗いんだよね〜 目たない... Appeal (2017)
I believe that if a fighter goes in there and fights his heart out, and just leaves everything in the ring, he's gonna live to see another day.[JA] 1人のボクサーが すべてを出し切って リングを去ったとする それでもまたリングに CounterPunch (2017)
Somebody asked me, "Are you scared to get in the ring?" I said, "I'm not scared to fight, I'm not even scared to lay down.[JA] リングにつのも戦うのも 負けるのすら怖くない CounterPunch (2017)
I've never been independent.[JA] 私 自したことないし Confrontation (2017)
And how you gotta handle your money.[JA] 自し家族を養うのに カネの使い方は重要だ CounterPunch (2017)
But he never made it to the end.[CN] 不过他一躺床上就马睡着了 The Way He Looks (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer) [Add to Longdo]
上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]
上がり時間[たちあがりじかん, tachiagarijikan] rise time [Add to Longdo]
体集合演算[りったいしゅうごうえんざん, rittaishuugouenzan] set operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] aufstehen [Add to Longdo]
ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
ち寄る[たちよる, tachiyoru] vorbeischauen, kurz_vorbeischauen [Add to Longdo]
ち話[たちばなし, tachibanashi] Unterhaltung_im_Stehen [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] aufstehen [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]
[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top