Search result for

(56 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -秋-, *秋*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あき, aki] (n) ฤดูใบไม้ร่วง
晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง
[あきざくら, akizakura] (n) ตอกดาวกระจาย ซึ่งเปรียบเสมือนดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
めく[あきめく, ] (vi ) ดูสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あき, aki] (n-t) autumn; fall; (P) [Add to Longdo]
の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower) [Add to Longdo]
の色[あきのいろ, akinoiro] (n) autumnal tints; fall tints [Add to Longdo]
の扇[あきのおうぎ, akinoougi] (exp) woman who has lost a man's affection or interest (as does a fan when summer turns to autumn) [Add to Longdo]
の日は釣瓶落とし[あきのひはつるべおとし, akinohihatsurubeotoshi] (exp) the autumn sun sets as quickly as a bucket dropping into a well [Add to Longdo]
の暮れ[あきのくれ, akinokure] (n) (1) (obsc) autumn dusk; (2) the end of autumn [Add to Longdo]
の野芥子[あきののげし;キノノゲシ, akinonogeshi ; kinonogeshi] (n) Indian lettuce (Lactuca indica) [Add to Longdo]
めく[あきめく, akimeku] (v5k,vi) to become autumnal [Add to Longdo]
[あきあかね;アキアカネ, akiakane ; akiakane] (n) (uk) var. of red dragonfly (Sympetrum frequens) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu [Add to Longdo]
[qiū lìng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˋ, ] autumn; autumn weather [Add to Longdo]
[Qiū fēn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ, ] Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October [Add to Longdo]
分点[qiū fēn diǎn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] the autumn equinox [Add to Longdo]
[qiū tiān, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢ, ] autumn [Add to Longdo]
[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, ] autumn; fall semester [Add to Longdo]
后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge [Add to Longdo]
[qiū bō, ㄑㄧㄡ ㄅㄛ, ] sowing in autumn (for a crop in spring) [Add to Longdo]
[qiū shōu, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ, ] fall harvest; to reap [Add to Longdo]
收起义[Qiū shōu qǐ yì, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Autumn Harvest Uprising [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、春、夏、、冬がある。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に田につきますか。
It will be late autumn when you get to London.あなたがロンドンに着く頃には晩となっているだろう。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日千の思いでお待ちしています。
Are you going to pay a visit to China this fall?あなたはこの中国を訪れるつもりですか。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡ったの日になったね。これが台風一過というやつかね。
Those two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.うまくいっていたあのふたりも、とうとう風が立ち始めたね。
Maples turn red in fall.かえではに赤くなります。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい晴れは、雨の多かった夏の埋め合わせをしてくれている。
They are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.このには「ロミオとジュリエット」が上演されます。
They say there will be a general election this fall.このには総選挙があるという噂です。
It is said that there will be a general election this fall.このに総選挙があるといわれている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't have to take the fall?[JA] あなたがを取る必要はありませんでしたか? Independence Day: Resurgence (2016)
And of course now that summer's over, you'll start seeing the autumn colors coming in.[JA] それに夏も終わったから すぐにの色が見られるようになる Blood of My Blood (2016)
You gave it to the clinic you're affiliated with.[CN] 我也是 瑞 Mudmare (2017)
Harvey, what's going on?[CN] 至于你的时间精力 如果你不好好完成瑞交待的任务 Mudmare (2017)
I'm sure some of you remember last fall a Brooklyn cop shot an unarmed black teenager,[JA] 覚えてませんか 昨年にブルックリンで − 10代の子供が 警官を射殺 Persecute Envoys (2015)
Please, I-I really was going to do it.[CN] 是的 我想问问 瑞给你的任务你完成了吗 Mudmare (2017)
And what does it say about me if the other associates see me letting her do that?[CN] 无意冒犯 瑞 但我确实知道情况 据我所知 你根本没法把问题解决好 Mudmare (2017)
More like fall break.[JA] (慎)休みっぽいね Eenie Meenie Miney Mo (2015)
Last fall.[JA] 去年の Clear (2016)
I thought about it too.[CN] -瑞 你是对的 Mudmare (2017)
We're seeing crushed velvet as an important look this fall...[JA] 話して。 このの注目は、砕いた ベルベットだと思います... Solitude (2016)
Sir, he's slowing the fall.[JA] 卿は、彼はを遅くます。 Independence Day: Resurgence (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
吉洞[あきよしどう, akiyoshidou] (groesste_Hoehle_in_Japan) [Add to Longdo]
晴れ[あきばれ, akibare] klares_Herbstwetter [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top