Search result for

(61 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神-, *神*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[じんじゃ, jinja] (n) วัดของศาสนาชินโต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] ขี้กังวล
経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[神, shén, ㄕㄣˊ] god, spirit; divine, mysterious, supernatural
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit,  Rank: 227

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P) [Add to Longdo]
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See ・かみ) god; deity; divinity; kami [Add to Longdo]
々;[かみがみ, kamigami] (n) gods [Add to Longdo]
と崇める[かみとあがめる, kamitoagameru] (exp,v1) to deify [Add to Longdo]
に仕える[かみにつかえる, kaminitsukaeru] (exp,v1) to serve God [Add to Longdo]
に入る[しんにいる, shinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled [Add to Longdo]
の愛[かみのあい, kaminoai] (n) divine love [Add to Longdo]
の下し給うた物[かみのくだしたもうたもの, kaminokudashitamoutamono] (n) godsend; heavenly gift [Add to Longdo]
の言葉;の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]
の使い[かみのつかい, kaminotsukai] (exp,n) divine messenger; messenger of a god (esp. an animal messenger) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
[shén jīng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] nerve, #2,790 [Add to Longdo]
[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, / ] mysterious; mystery, #2,799 [Add to Longdo]
[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous, #4,049 [Add to Longdo]
[shén qíng, ㄕㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] look; expression, #6,228 [Add to Longdo]
[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] fairy tale; mythology; myth, #6,574 [Add to Longdo]
[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, ] expression; look, #7,399 [Add to Longdo]
[shēn zhóu, ㄕㄣ ㄓㄡˊ, ] name of Chinese manned rocket series "divine boat", #8,514 [Add to Longdo]
[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred, #9,181 [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活仙似), #10,613 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"God is our salvation," said the priest.はわれらの救いである」と司祭は言った。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が社にお参りする日です。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な経と筋肉を徐々に破壊してしまう。
A man like that gets on my nerves.ああいう人は経にさわる。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
How long have you lived in Kobe?あなたはどのくらいの間、戸に住んでいますか。
Have you ever been to Kobe?あなたは今までに戸に行ったことがありますか。
Do you believe in God?あなたは様を信じますか。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては社だった。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨が激しく降ったのでその社は押し流されてしまいました。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の常、ゆるすのは
No matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.いかに学識があっても、健全な精がなければ立派な人とは言えない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Midori.[JA] (田(かんだ))みどりちゃ〜ん Choices (2017)
What kinds of secrets does this house hold?[JA] (田) この家には どんな秘密があんのかなあ! Values (2017)
So...[CN] 借此让这个人对部落的效忠变得  ()
-It's a little rich.[CN] 第1集 剧名: 一百万与秘女子们 The Mysterious Million Yen Women (2017)
I can.[CN] 纠缠我的男人 叫做田武 以前和我是同一家儿童福利院的 Choices (2017)
BODY:[CN] 在你作品的迷宫里 有一头生物在到处巡逻 就像希腊话的半人半牛怪物  ()
As usual, it was a very apt review.[CN] 你的样子根本完全看不出来 是在创作那样的 Values (2017)
That bitch.[JA] (田)チッ あいつ... Choices (2017)
Thank you.[CN] 你好像比较有精了呢 Choices (2017)
WILL YOU ASK OR NOT?[CN] (如果仙能够让我许愿... )  ()
Kanda.[JA] 田(かんだ) Emotions (2017)
Sorry for making you do this.[CN]  Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] Shinto-Priester [Add to Longdo]
[じんぐう, jinguu] grosser_Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]
[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]
[じんじゃ, jinja] Shinto_Schrein [Add to Longdo]
[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Wunderkind [Add to Longdo]
[しんけい, shinkei] Nerven [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Heiligkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top