Search result for

(61 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -神-, *神*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[じんじゃ, jinja] (n) วัดของศาสนาชินโต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] ขี้กังวล
経系[しんけいけい, shinkeikei] (n ) ระบบประสาท , See also: R. nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[神, shén, ㄕㄣˊ] god, spirit; divine, mysterious, supernatural
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  申 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん;じん, shin ; jin] (n) god; deity; divinity; spirit; kami; (P) [Add to Longdo]
[しん;じん, shin ; jin] (n) (1) spirit; psyche; (2) (See ・かみ) god; deity; divinity; kami [Add to Longdo]
々;[かみがみ, kamigami] (n) gods [Add to Longdo]
と崇める[かみとあがめる, kamitoagameru] (exp,v1) to deify [Add to Longdo]
に仕える[かみにつかえる, kaminitsukaeru] (exp,v1) to serve God [Add to Longdo]
に入る[しんにいる, shinniiru] (exp,v5r) to be divinely skilled [Add to Longdo]
の愛[かみのあい, kaminoai] (n) divine love [Add to Longdo]
の下し給うた物[かみのくだしたもうたもの, kaminokudashitamoutamono] (n) godsend; heavenly gift [Add to Longdo]
の言葉;の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]
の使い[かみのつかい, kaminotsukai] (exp,n) divine messenger; messenger of a god (esp. an animal messenger) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being [Add to Longdo]
不守舍[shén bù shǒu shè, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄕㄜˋ, / ] not in one's right mind; restless [Add to Longdo]
不知鬼不觉[shén bù zhī guǐ bù jué, ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] top secret; hush-hush [Add to Longdo]
乎其技[shén hū qí jì, ㄕㄣˊ ㄏㄨ ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, ] (成语 saw) brilliant; extremely skillful; virtuosic [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活仙似) [Add to Longdo]
[Shén Fó, ㄕㄣˊ ㄈㄛˊ, ] Gods and Buddhas [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] variant of 仙, a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活仙似) [Add to Longdo]
出鬼没[shén chū guǐ mò, ㄕㄣˊ ㄔㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˋ, / ] lit. Gods appear and devils vanish (成语 saw); to appear and disappear unpredictably; to change rapidly [Add to Longdo]
[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, ] occult force; the power of a God or spirit [Add to Longdo]
[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to make divine; apotheosis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"God is our salvation," said the priest.はわれらの救いである」と司祭は言った。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が社にお参りする日です。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な経と筋肉を徐々に破壊してしまう。
A man like that gets on my nerves.ああいう人は経にさわる。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
How long have you lived in Kobe?あなたはどのくらいの間、戸に住んでいますか。
Have you ever been to Kobe?あなたは今までに戸に行ったことがありますか。
Do you believe in God?あなたは様を信じますか。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては社だった。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨が激しく降ったのでその社は押し流されてしまいました。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の常、ゆるすのは
No matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.いかに学識があっても、健全な精がなければ立派な人とは言えない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Midori.[JA] (田(かんだ))みどりちゃ〜ん Choices (2017)
What kinds of secrets does this house hold?[JA] (田) この家には どんな秘密があんのかなあ! Values (2017)
What, is there going to be a battle in the Godswood?[CN] 什么, 木林中会有战事吗? What, is there going to be a battle in the Godswood? The Kingsroad (2011)
Perhaps he just got out of a mental hospital.[CN] 刚从精病院出来吧 What Women Want (2011)
Gods, this is country![CN] 诸在上, 这才叫野外! Gods, this is country! The Kingsroad (2011)
Moon is goddess-- wife of sun.[CN] 月亮是女 - - 太阳的妻子. The Kingsroad (2011)
What's wrong with him now?[CN] 现在发什么 What Women Want (2011)
You're too incredible! I'll ask you another question.[CN] 你太啦 俺要爱上他了 What Women Want (2011)
That bitch.[JA] (田)チッ あいつ... Choices (2017)
I'm afraid of trusting the wrong person, even with my glasses on.[CN] 我怕眼不好 看不清楚人 What Women Want (2011)
Bessie![CN] 蓓茜! 感谢诸 Bessie! The Kingsroad (2011)
Kanda.[JA] 田(かんだ) Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] Shinto-Priester [Add to Longdo]
[じんぐう, jinguu] grosser_Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]
[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]
[じんじゃ, jinja] Shinto_Schrein [Add to Longdo]
[しんぴ, shinpi] Mysterium, goettliches_Geheimnis [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Wunderkind [Add to Longdo]
[しんけい, shinkei] Nerven [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Heiligkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top