Search result for

(66 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -社-, *社*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ] (n ) สังคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃない, shanai] (n) ภายในบริษัท
会学[しゃかいがく, shakaigaku] (n) สังคมศาสตร์
[しゃいん, shain, shain , shain] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
交ダンス[しゃこうだんす, shakoudansu] (n ) ลีลาศ
会学と人類学の教員[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน, ] (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท
[しゃがい, shagai] Thai: นอกบริษัท

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[社, shè, ㄕㄜˋ] group, organization, society; a god of the soil
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] An earth 土 spirit 礻; 礻 also provides the pronunciation,  Rank: 270

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] (n,n-suf) (1) (abbr) (See 会) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr,suf) (3) counter for companies, shrines, etc. [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n) shrine (usually Shinto) [Add to Longdo]
の方針[しゃのほうしん, shanohoushin] (n) company policy [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) official seal of a company [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P) [Add to Longdo]
員教育[しゃいんきょういく, shainkyouiku] (n) employee training; employee education [Add to Longdo]
員証[しゃいんしょう, shainshou] (n) staff identity card; employee ID card [Add to Longdo]
員食堂[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen [Add to Longdo]
員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
員旅行[しゃいんりょこう, shainryokou] (n) company outing; company retreat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] community, #1,289 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group, #1,970 [Add to Longdo]
[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc), #4,198 [Add to Longdo]
[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact, #9,879 [Add to Longdo]
会化[shè huì huà, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] socialization; to socialize; to fit into society; to train sb for society, #10,192 [Add to Longdo]
[shè tuán, ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] mass organization (e.g. trade union); union; society, #10,427 [Add to Longdo]
会科学[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] social sciences, #10,629 [Add to Longdo]
[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper), #10,908 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの製品ですか」「フォードのです」
What's the word for kaisha in English?「会」を英語で何といいますか。
"What make is your car?" "It's a Ford."「君の車はどこの製品ですか」「フォードのです」 [M]
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と長に言われてしまいました。 [M]
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、長は意気軒高だ。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18、32人が出席しました。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が神にお参りする日です。
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの会でもいいから働きたい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に貴にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊でのミーティングについて下記のご確認させて下さい。
The two companies are competing with each other.が互いに競争している。
The two companies plan to unite.は合併を計画している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who's the goddamn publisher?[JA] 出版どこ? Affection (2017)
We already live in a society where at least that is not allowed to be said.[JA] 私たちも会の一員なのよ  ()
No, of course not![CN] 我在考虑差不多 要停止在贵出版出小说了 Absolute (2017)
I'm a four-time national champion.[CN] 当警察运动联盟 主要是区拳击馆 关闭了各自的项目时 他们成立了阿特拉斯警察和小孩 CounterPunch (2017)
That's why, if you ever see me at a social event, no one's ever talking to me.[JA] 僕が交パーティに出席ても 誰も話しかけない Find This Thing We Need To (2017)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[JA] そろそろ御から小説を出すのは やめようかと考えているんです Absolute (2017)
You'd be advised to remember that now I own the business outright, that money you borrowed off Cachet belongs to me.[JA] キャッシェは俺の会だから お前が借りたカネも 俺のものだ The Secret of Sales (2017)
THANK GOD IT'S A PROSTHESIS.[CN] 会上普遍都有恐同症 甚至不觉得这样有什么奇怪  ()
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手映画会から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
"What do we have here?"[CN] 至少我们现在的会 已经不容许这样的话语  ()
They show up, tell them ahead of time.[CN] 在民主會裡 沒有比在公立學校教書 更具情操的貢獻了 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein, Gesellschaft [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
会党[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]
会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
[しゃせつ, shasetsu] Leitartikel [Add to Longdo]
[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top