Search result for

(66 entries)
(0.2829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -社-, *社*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ] (n ) สังคม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃない, ] (n) ภายในบริษัท
会学[しゃかいがく, ] (n) สังคมศาสตร์
[しゃいん, shain, ] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
交ダンス[しゃこうだんす, ] (n ) ลีลาศ
会学と人類学の教員[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน, ] (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しゃめい, shamei] Thai: ชื่อบริษัท
[しゃがい, shagai] Thai: นอกบริษัท

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[社, shè, ㄕㄜˋ] group, organization, society; a god of the soil
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] An earth 土 spirit 礻; 礻 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] (n,n-suf) (1) (abbr) (See 会) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr,suf) (3) counter for companies, shrines, etc. [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n) shrine (usually Shinto) [Add to Longdo]
の方針[しゃのほうしん, shanohoushin] (n) company policy [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) official seal of a company [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P) [Add to Longdo]
員教育[しゃいんきょういく, shainkyouiku] (n) employee training; employee education [Add to Longdo]
員証[しゃいんしょう, shainshou] (n) staff identity card; employee ID card [Add to Longdo]
員食堂[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen [Add to Longdo]
員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
員旅行[しゃいんりょこう, shainryokou] (n) company outing; company retreat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group [Add to Longdo]
[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact [Add to Longdo]
交才能[shè jiāo cái néng, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] social accomplishment [Add to Longdo]
交舞[shè jiāo wǔ, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ˇ, ] social dancing [Add to Longdo]
交语言[shè jiāo yǔ yán, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] lingua franca [Add to Longdo]
[shè bǎo, ㄕㄜˋ ㄅㄠˇ, ] social insurance; abbr. for 會保險|会保险 [Add to Longdo]
[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] community [Add to Longdo]
[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc) [Add to Longdo]
[shè tuán, ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] mass organization (e.g. trade union); union; society [Add to Longdo]
[shè xué, ㄕㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Ming or Qing dynasty school [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの製品ですか」「フォードのです」
What's the word for kaisha in English?「会」を英語で何といいますか。
"What make is your car?" "It's a Ford."「君の車はどこの製品ですか」「フォードのです」 [M]
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と長に言われてしまいました。 [M]
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、長は意気軒高だ。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18、32人が出席しました。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が神にお参りする日です。
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの会でもいいから働きたい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に貴にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊でのミーティングについて下記のご確認させて下さい。
The two companies are competing with each other.が互いに競争している。
The two companies plan to unite.は合併を計画している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Probation, suspension of your driver's licence... and 500 hours of community service.[CN] - 在什么样的条件呢? - 缓刑,暂停 您的驾照... 和500小时 区服务。 The Mighty Ducks (1992)
Community service...[CN] 区服务... The Mighty Ducks (1992)
Who's the goddamn publisher?[JA] 出版どこ? Affection (2017)
We already live in a society where at least that is not allowed to be said.[JA] 私たちも会の一員なのよ  ()
Undercover in the triads.[CN] 卧底、黑 Hard Boiled (1992)
That's why, if you ever see me at a social event, no one's ever talking to me.[JA] 僕が交パーティに出席ても 誰も話しかけない Find This Thing We Need To (2017)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
Your Honour, the applicability of societal intent... vis-a-vis individual action is well established.[CN] 你的荣誉,适用性 会意向... VIS -A The Mighty Ducks (1992)
We were all victims of the American social order.[CN] 我们全是美国会秩序的受 Malcolm X (1992)
You've never seen no Frederick Douglass delicatessen in the Jewish community.[CN] 你未去过犹太人区看看 Malcolm X (1992)
This gives us the religious base and the spiritual force necessary to rid our people of the vices that destroy our community's moral fiber.[CN] 毁坏我们会道德的邪恶 我们的政治哲学会是黑人国 意思是我们要控制会的政 Malcolm X (1992)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[JA] そろそろ御から小説を出すのは やめようかと考えているんです Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein, Gesellschaft [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
会党[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]
会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
[しゃせつ, shasetsu] Leitartikel [Add to Longdo]
[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top