Search result for

(55 entries)
(0.1083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -礼-, *礼*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
拝する[れいはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)
拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいきん, ] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[礼, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (n) (See お) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
やか[いややか, iyayaka] (adj-na) (See うやうやしい) polite; respectful; reverent [Add to Longdo]
を言う[れいをいう, reiwoiu] (exp,v5u) to thank [Add to Longdo]
を尽くす;をつくす[れいをつくす, reiwotsukusu] (v5s,exp) to accord someone every courtesy [Add to Longdo]
回り[れいまわり, reimawari] (n) making the rounds to express thanks [Add to Longdo]
[れいがく, reigaku] (n) etiquette and music [Add to Longdo]
[らいき, raiki] (n) (See 五経) the Li Ji or Book of Rites - one of the Five Classics [Add to Longdo]
[れいぎ, reigi] (n) manners; courtesy; etiquette; (P) [Add to Longdo]
儀感覚[れいぎかんかく, reigikankaku] (n) sense of decorum; attention to the common civilities of life [Add to Longdo]
儀作法[れいぎさほう, reigisahou] (n) etiquette; courtesy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] gift; propriety; rite [Add to Longdo]
[lǐ sú, ㄌㄧˇ ㄙㄨˊ, / ] etiquette; custom [Add to Longdo]
[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, / ] etiquette; ceremony [Add to Longdo]
[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, / ] etiquette; system of rites [Add to Longdo]
[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] gift; present [Add to Longdo]
[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels [Add to Longdo]
[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, / ] assembly hall; auditorium [Add to Longdo]
[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] week; religious service; worship [Add to Longdo]
拜仪式[lǐ bài yí shì, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄧˊ ㄕˋ, / ] liturgical [Add to Longdo]
拜堂[lǐ bài táng, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, / ] chapel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも失
"Excuse me", Ann broke in.「失ですが」とアンが話に割って入った。
It is nine. I'm afraid I must be leaving now.9時ですからもう失します。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無なものの言い方、思い出すだけで不愉快になるよ。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはいくらおを言っても言いたりないぐらいです。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはおの申し上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはおの申しようもございません。
I can't thank you enough for your kindness.あなたの数々のご親切に対しておの申し上げ様もございません。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
You must be courteous to any guest.あなたはどんなお客にも儀を尽くさねばならない。
You promised not to be rude to me any more.あなたは私にもう無なことはしないと約束した。
Don't you think you ought to write them a thank-you note?あなたは彼らにお状を書くべきだと思いませんか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, at least you asked nicely.[CN] - 好吧,至少你貌地求我 Veronica Mars (2014)
My best friend, Margaret, she was my chief bridesmaid, we were going to be best friends forever, we always said that, but I hardly saw her after that.[CN] 我最好的朋友玛格丽特 我的首席伴娘 我们一直说要友谊天长地久 但婚之后我几乎没见过她 The Sign of Three (2014)
Excuse me.[JA] (刑事2)失します Reason (2017)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑事)失しますよ Disbanded (2017)
Wow. Two beers. That's how long it takes for you to get surly.[CN] 哇哦,两瓶啤酒,你就变得无 Veronica Mars (2014)
It was like: "Rock you very much from the MTV Music Awards," something like that.[CN] "感谢参加MTV音乐颁奖典" Veronica Mars (2014)
Thank you.[JA] (桜井(さくらい))失します Ready (2017)
We would like to invite you to dinner to express our thanks for all you've done.[JA] (佑希) 日頃のおの気持ちを込めて ディナーへご招待いたします Ready (2017)
Excuse me.[JA] (ひとみ)失します (慎)あっ... Emotions (2017)
There were Galaxy tablets in the gift bags at the MTV Music Awards.[CN] MTV音乐颁奖典送的物袋里 就有三星银河系列平板电脑 Veronica Mars (2014)
I got them for my birthday.[CN] 这个啊 是生日 My Man (2014)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失します (記者)答えてくださいよ Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] HOEFLICHKEIT, GRUSS, DANK, LOHN [Add to Longdo]
[れいぎ, reigi] Hoeflichkeit, Etikette, Anstand [Add to Longdo]
儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
[れいしき, reishiki] Zeremoniell, Formalitaet, Etikette [Add to Longdo]
[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]
[れいじょう, reijou] Dankesschreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top