Search result for

(71 entries)
(0.1921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破-, *破*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ハサン, hasan] (n) การล้มละลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はだん, hadan] (n) การแตก, การกระจาย(ศัพท์ช่าง)
[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ
[はかい, hakai] การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
壊靭性[壊靱性, hakai jin sei] (n ) ทนทนทานต่อการเปราะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やぶる, yaburu] Thai: ฉีก English: to tear
[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[破, pò, ㄆㄛˋ] to break, to rout; to ruin, to destroy
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock

Japanese-English: EDICT Dictionary
[は, ha] (n) (See 序急) (in gagaku or noh) middle section of a song [Add to Longdo]
[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]
[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P) [Add to Longdo]
り取る[やぶりとる, yaburitoru] (v5r,vt) (obsc) rip out (and take); tear out (from) [Add to Longdo]
る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to get torn; to wear out; (P) [Add to Longdo]
れ鍋;割れ鍋[われなべ, warenabe] (n) a cracked pot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] to break; to split; broken; damaged; worn out [Add to Longdo]
[pò wáng, ㄆㄛˋ ㄨㄤˊ, ] to die out; conquered [Add to Longdo]
伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, / ] tetanus (lockjaw) [Add to Longdo]
[pò bīng, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ, ] to break the ice; groundbreaking (in relations) [Add to Longdo]
冰船[pò bīng chuán, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ, ] ice breaker [Add to Longdo]
冰舰[pò bīng jiàn, ㄆㄛˋ ㄅㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] ice breaker [Add to Longdo]
[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, ] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project [Add to Longdo]
土典礼[pò tǔ diǎn lǐ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] ground breaking ceremony [Add to Longdo]
[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career [Add to Longdo]
[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alas! We are ruined.ああ、もう産だ。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束をったのにまだ信じるのか。
We covered three states in two days.2日で3つの州を走した。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な神経と筋肉を徐々に壊してしまう。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約束をっても私は責められない。
Your help prevented me from being ruined.あなたの援助がなかったら、産したろうに。
You should not break promise.あなたは約束をってはいけない。
America's foreign debt shot past $500 billion.アメリカの対外債務は5000億ドルを突しましたよ。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで往復泳ぎ切って世界記録をった。
Albert is the last person to break a promise.アルバートは決して約束をるような人ではない。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自然の均衡がられようとしている。
The insider trading scandal put a lot of people out of business.インサイダー取引スキャンダルによって多数の人が産しました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go back to your double wide and fry something.[CN] 回你的家煮菜去吧 Sweet Home Alabama (2002)
Computer, stand by auto-destruct sequence Omega.[CN] 电脑,准备自动坏功能 Star Trek: Nemesis (2002)
- The cleaner's?[CN] 产,你? Sweet Home Alabama (2002)
You're losing a couple of brain cells before you even turn pro.[JA] 脳細胞が壊されて おしまいだ CounterPunch (2017)
Any attempt to try this case in the media would violate this court's order.[CN] 任何想在媒体前审理这个案子的企图 会坏这个法庭的秩序 High Crimes (2002)
Auto-destruct is offline.[CN] 自动坏功能关掉了 Star Trek: Nemesis (2002)
You might be taking me to the cleaner's.[CN] 搞不好你会把我搞产呢 Sweet Home Alabama (2002)
And we're looking at a high of 68 once these clouds burn off.[CN] 太阳云而出时最高温68度 High Crimes (2002)
He is. Come on, Claire. We were just going over his briefs.[CN] 他说得没错 我们正准备作重点突 High Crimes (2002)
See, I figure, "You already slipped, Charlie.[CN] 我想既然戒了,查理... High Crimes (2002)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突は 確実といわれています Reason (2017)
VANDALISM![JA] "壊行為"  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]
壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read [Add to Longdo]
壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やぶる, yaburu] zerreissen, zerbrechen [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] zerreissen [Add to Longdo]
れ目[やぶれめ, yabureme] Spalt, Spalte, Riss [Add to Longdo]
[はかい, hakai] Zerstoerung, Vernichtung, Vandalismus [Add to Longdo]
[はきょく, hakyoku] Katastrophe [Add to Longdo]
[はき, haki] Zerstoerung, Vernichtung, Aufhebung [Add to Longdo]
[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]
[はさん, hasan] Bankrott, Konkurs [Add to Longdo]
[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top