Search result for

(71 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破-, *破*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ハサン, hasan] (n) การล้มละลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はだん, hadan] (n) การแตก, การกระจาย(ศัพท์ช่าง)
[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ
[はかい, hakai] การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
壊靭性[壊靱性, hakai jin sei] (n ) ทนทนทานต่อการเปราะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やぶる, yaburu] Thai: ฉีก English: to tear
[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[破, pò, ㄆㄛˋ] to break, to rout; to ruin, to destroy
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock,  Rank: 604

Japanese-English: EDICT Dictionary
[は, ha] (n) (See 序急) (in gagaku or noh) middle section of a song [Add to Longdo]
[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]
[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P) [Add to Longdo]
り取る[やぶりとる, yaburitoru] (v5r,vt) (obsc) rip out (and take); tear out (from) [Add to Longdo]
る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to get torn; to wear out; (P) [Add to Longdo]
れ鍋;割れ鍋[われなべ, warenabe] (n) a cracked pot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] to break; to split; broken; damaged; worn out, #1,495 [Add to Longdo]
[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] wreck; break; destroy, #1,854 [Add to Longdo]
[pò chǎn, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ, / ] to go bankrupt; to become impoverished; bankruptcy, #5,490 [Add to Longdo]
[pò liè, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; fracture, #7,541 [Add to Longdo]
[pò suì, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, ] to smash to pieces; to shatter, #10,573 [Add to Longdo]
[pò jiě, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to analyze and solve; to sack; to exorcise, #11,212 [Add to Longdo]
[pò huò, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to uncover (a criminal plot); to break open and capture, #12,524 [Add to Longdo]
[pò àn, ㄆㄛˋ ㄢˋ, ] to solve a case; shabby old table, #14,451 [Add to Longdo]
[pò miè, ㄆㄛˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] to destroy, #14,761 [Add to Longdo]
[pò sǔn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄣˇ, / ] disrepair, #15,735 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Alas! We are ruined.ああ、もう産だ。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束をったのにまだ信じるのか。
We covered three states in two days.2日で3つの州を走した。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な神経と筋肉を徐々に壊してしまう。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約束をっても私は責められない。
Your help prevented me from being ruined.あなたの援助がなかったら、産したろうに。
You should not break promise.あなたは約束をってはいけない。
America's foreign debt shot past $500 billion.アメリカの対外債務は5000億ドルを突しましたよ。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで往復泳ぎ切って世界記録をった。
Albert is the last person to break a promise.アルバートは決して約束をるような人ではない。
Nature's balance is going to be upset everywhere.いたる所で自然の均衡がられようとしている。
The insider trading scandal put a lot of people out of business.インサイダー取引スキャンダルによって多数の人が産しました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there's... It holds weight. It holds weight in the world with people.[CN] 我想应该是个好人 所以我要去打他的梦想 CounterPunch (2017)
I decided to only take roles... that, through my acting, I could turn into characters[CN] "规则就是用来打才叫规则"吧? Affection (2017)
You're losing a couple of brain cells before you even turn pro.[JA] 脳細胞が壊されて おしまいだ CounterPunch (2017)
Don't worry.[CN] 规则啊 就是用来打才叫规则 Affection (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突は 確実といわれています Reason (2017)
VANDALISM![JA] "壊行為"  ()
Walshy signed the business over to Ronnie for a coin.[JA] ウォルシュは 産を避けるため The Secret of Sales (2017)
-Okay.[CN] 虽然销量好像突了一百万本 但《飘忽不定的情感》 和花木的作品根本是天差地别 Ready (2017)
What kind of work do you do, Minami?[CN] 例让你看一下我的工作 Values (2017)
I believe in your talent.[CN] 上架仅四天就突一百万本了 The Mysterious Million Yen Women (2017)
He's selling very well.[CN] 至于与菜菜果同居的小说家 道间慎蔚为话题的小说 《飘忽不定的情感》 据传照现在的情形下去 销量将会突一百万本 Reason (2017)
I think I told you that you need to set the tone early on.[CN] 坏你的权威 Mudmare (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]
壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
壊的[はかいてき, hakaiteki] destructive [Add to Longdo]
壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read [Add to Longdo]
壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read [Add to Longdo]
[はき, haki] discard (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やぶる, yaburu] zerreissen, zerbrechen [Add to Longdo]
れる[やぶれる, yabureru] zerreissen [Add to Longdo]
れ目[やぶれめ, yabureme] Spalt, Spalte, Riss [Add to Longdo]
[はかい, hakai] Zerstoerung, Vernichtung, Vandalismus [Add to Longdo]
[はきょく, hakyoku] Katastrophe [Add to Longdo]
[はき, haki] Zerstoerung, Vernichtung, Aufhebung [Add to Longdo]
[はめつ, hametsu] Untergang, Zusammenbruch [Add to Longdo]
[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]
[はさん, hasan] Bankrott, Konkurs [Add to Longdo]
[はやく, hayaku] Wortbruch, Vertragsbruch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top