Search result for

(71 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短-, *短*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みじかい, mijikai] (adj) สั้น
[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
[たんしょ, tansho] (n ) ข้อเสีย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[短, duǎn, ㄉㄨㄢˇ] brief, short; deficient, lacking
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dart,  Rank: 889

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (pref,suf) short; brief [Add to Longdo]
い(P);かい(io)[みじかい, mijikai] (adj-i) short; (P) [Add to Longdo]
すぎる;過ぎる[みじかすぎる, mijikasugiru] (v1) to be too short [Add to Longdo]
め(P);目;かめ(io);か目(io)[みじかめ, mijikame] (n) (ant [Add to Longdo]
を補う[たんをおぎなう, tanwooginau] (exp,v5u) to remedy one's defects [Add to Longdo]
パン[たんパン, tan pan] (n) shorts; short pants [Add to Longdo]
[たんおん, tan'on] (n) short sound [Add to Longdo]
音階[たんおんかい, tan'onkai] (n) minor scale [Add to Longdo]
[たんか(P);みじかうた, tanka (P); mijikauta] (n) (See 長歌・ちょうか・1) tanka; 31-mora Japanese poem; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
[duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, / ] short, #5,588 [Add to Longdo]
[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
[duǎn lù, ㄉㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, ] short circuit, #21,385 [Add to Longdo]
[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]
[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] shortcoming; defect; fault; one's weak points, #33,013 [Add to Longdo]
[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, ] sprint (race), #34,137 [Add to Longdo]
[duǎn shì, ㄉㄨㄢˇ ㄕˋ, / ] to lack foresight, #35,898 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えばい距離ではない。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振り返ってみるとい年月だ。
Three months is too short a time to finish the experiment.3か月というのは、その実験を終わらせるにはすぎる時間だ。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒がいスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
"Doc" is an abbreviation of "doctor".Docはdoctorの縮形である。
That dog has a short tail.あの犬はしっぽがい。
If there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.あまりにも時間に、あまりにもたくさんのことを盛り込むと、よい戦術は生れない。
You must be a good athlete to have run a mile in such a short time.あんなに時間で1マイル走ったなんて、君はすぐれた運動選手に違いない。 [M]
Put the words in parentheses into abbreviated form.カッコ内の言葉を縮形にしなさい。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い天気の続く期間はごくい。
This coat is too short on me.このコートは私にはすぎる。
This writer is at his best in his short stories.この作家が本領を発揮しているのは編小説だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will develop a new kind of emotion.[CN] 不幸的是 我讨厌思虑浅的人 Absolute (2017)
On sparring days, what do we do?[CN] 我今天在海滩上练了 CounterPunch (2017)
- Who told you to?[CN] 你可以加入 但我在监狱 待过一段 比你时间 我还知道我囚区所有人的名字 Brooklyn Housing (2017)
Life's too short not to get cheeky.[JA] 人生はいからね Barbecue (2017)
I wore a little dress that was absolutely slutty.[JA] この前 すごく丈のい ドレスを着たの きわどいのよ  ()
I can shortchange him on the memory, but anything beyond that would only alert him.[JA] 私は彼を記憶上で絡させることができ、 しかしそれ以上のもの 彼に警告するだけです。 アンディー? 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
"You might be bullied, harassed or assaulted."[CN] 她说:"我想我有已经不穿的 裙和连衣裙 可以给你穿"  ()
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間縮のために 正式な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
Off and on, I went to the BunnyRanch for a minute and worked.[JA] ムーンライト・バニー牧場 バニー牧場で期間 働いたわ After Porn Ends 2 (2017)
Ooh, testy, testy.[JA] おっと、気だな Alt.truth (2017)
And I'm telling you, two weeks should be more than enough time, but I--I can't drop everything just to take your case.[CN] 但是我没办法期内就开始着手 Mudmare (2017)
Really? That's fantastic, Michi![CN] 道间慎这个名字 我一定会在期内让世人知晓的 Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
縮ダイヤル[たんしゅくダイヤル, tanshuku daiyaru] speed dialing [Add to Longdo]
縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration [Add to Longdo]
縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set [Add to Longdo]
縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration [Add to Longdo]
縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string) [Add to Longdo]
[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みじかい, mijikai] -kurz [Add to Longdo]
[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんけん, tanken] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんめい, tanmei] das_kurze_Leben, von_kurzer_Dauer [Add to Longdo]
[たんだい, tandai] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんしょ, tansho] Schwaeche, Fehler [Add to Longdo]
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top