Search result for

相手

(43 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相手-, *相手*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company

Japanese-English: EDICT Dictionary
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) [Add to Longdo]
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed [Add to Longdo]
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with [Add to Longdo]
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival) [Add to Longdo]
相手にとって不足はない;あいてにとって不足はない[あいてにとってふそくはない, aitenitottefusokuhanai] (exp) good match for an opponent; worthy (e.g. rival) [Add to Longdo]
相手の目[あいてのめ, aitenome] (n) the opponents territory [Add to Longdo]
相手をする[あいてをする, aitewosuru] (exp,vs-i) to keep company; to look after; to entertain; to play (a game) with [Add to Longdo]
相手を負かす[あいてをまかす, aitewomakasu] (exp,v5s) to defeat one's opponent [Add to Longdo]
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] (n) {comp} permanent virtual connection; PVC [Add to Longdo]
相手[あいてこく, aitekoku] (n) partner country; other country (in some bilateral arrangement) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
He is a tough customer to deal with.あいつは手強い相手だ。
Who is your dance partner?あなたのダンスの相手はだれですか。
Your argument came across well.あなたの議論は良く相手に伝わった。
Can you make yourself understood in English?あなたは英語で相手に理解してもらえますか。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も予期しない時に王手を決める。
Don't have anything to do with him. He is completely untrustworthy.あんな男を相手にしては駄目だ。全然信用できない奴なんだ。
I don't talk to anyone who's that status-conscious.あんな敷居が高い人、相手にしません。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公式に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
No matter when you come, I'll play a game of Japanese chess with you.いつ来てくださっても、将棋の相手をしますよ。
Whenever come, I'll play go with you.いつ来てくれても、碁の相手をしますよ。
Soon nobody will have anything to do with you.いまに誰も相手にしてくれなくなるよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or this. It's got both.[CN] 用照相手机就行 Snakes on a Plane (2006)
Your husband is an influence peddler.[JA] あなたの結婚相手は フィクサーってやつらしいですね Emotions (2017)
So, if you're going for a mutual masturbation session, it's a good idea to apply the adage:[CN] 所以 如果你们要互相手淫的话 "女士优先"会是个好的主意 The Lovers' Guide (1991)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] 次に 僕の経歴が こと細かにつづられていて 出身地 出身校 アルバイトを含む職歴 当時の交際相手や交友関係 Disbanded (2017)
As I'm standing there, he's up in my face, you know, trying to talk down to me.[JA] "チョロい相手だ"と 言いやがった CounterPunch (2017)
Take a look at the packaging. Poetry, palmistry![CN] 看看他的本事, 作诗, 相手.. Rang De Basanti (2006)
In boxing, the second you lose, everybody's off of you.[JA] 負けた瞬間に 誰からも相手にされなくなる CounterPunch (2017)
If you think I'm wrong, feel free to fight me over it.[JA] いつでも相手してあげるから かかってきなさい Absolute (2017)
Unfortunately, she's just too powerful for me."[JA] "残念だけど 相手が悪かった"って Emotions (2017)
It was... my father.[JA] 相手は 実の父親よ Ready (2017)
Got all the stuff. Tonight fighting a dude from, uh, South Carolina, I believe.[JA] 今夜の相手は サウスカロライナ出身らしい CounterPunch (2017)
My mother's lover, Mamoru Doi.[JA] 母の不倫相手 土井(どい) 守(まもる) The Mysterious Million Yen Women (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相手固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
相手先選択接続[あいてさきせんたくせつぞくきのう, aitesakisentakusetsuzokukinou] Switched Virtual Circuit, SVC [Add to Longdo]
相手選択接続[あいてせんたくせつぞく, aitesentakusetsuzoku] switched virtual connection (SVC) [Add to Longdo]
相手選択接続機能[あいてせんたくせつぞくきのう, aitesentakusetsuzokukinou] virtual call facility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
相手[あいて, aite] Partner, Gegner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top