Search result for

(58 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -百-, *百*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひゃく, hyaku] (n) หนึ่งร้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひゃっか, ] (n) สารานุกรม
[ひゃく, hyaku, ] (n ) ร้อย
日咳[ひゃくにちぜき, ] โรคไอกรน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆり, yuri] Thai: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: Decomposition: 一 (yī )  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] one

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひゃく(P);もも, hyaku (P); momo] (num) 100; hundred; (P) [Add to Longdo]
も承知[ひゃくもしょうち, hyakumoshouchi] (exp) knowing only too well; being fully aware of [Add to Longdo]
マス計算;ます計算[ひゃくマスけいさん(マス計算);ひゃくますけいさん(ます計算), hyaku masu keisan ( hyaku masu keisan ); hyakumasukeisan ( hyaku masu keisan )] (n) method of learning through repetition conceived by Kageyama Hideo, which involves multiplying and other calculations carried out on a 10-by-10 grid of numbers (lit [Add to Longdo]
円玉;100円玉[ひゃくえんだま, hyakuendama] (n) 100 yen coin [Add to Longdo]
[ひゃくおく, hyakuoku] (n) 10,000,000,000; ten billion (American); (obs) ten milliard (British); (P) [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (See 諸子家) many scholars [Add to Longdo]
家争鳴[ひゃっかそうめい, hyakkasoumei] (n) Let a hundred schools of thought contend [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 科事典) encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]
科事典(P);科辞典(P)[ひゃっかじてん, hyakkajiten] (n) encyclopedia; encyclopaedia; (P) [Add to Longdo]
科辞書[ひゃっかじしょ, hyakkajisho] (n) (See 科事典) encyclopedia (encyclopaedia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi, ㄅㄞˇ, ] hundred; 100 [Add to Longdo]
事可乐[Bǎi shì kě lè, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Pepsi [Add to Longdo]
事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, ] knowledgeable person; know all [Add to Longdo]
[bái wèi, ㄅㄞˊ ㄨㄟˋ, ] the hundreds place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] docile and obedient; all obedience [Add to Longdo]
[bǎi bèi, ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] a hundredfold; a hundred times [Add to Longdo]
儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, / ] about a hundred; a hundred or so [Add to Longdo]
[bǎi fēn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ, ] percent; percentage [Add to Longdo]
分之[bǎi fēn zhī, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ, ] percent [Add to Longdo]
分之一[bǎi fēn zhī yī bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ ㄅㄞˇ, ] one hundred percent; totally (effective) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右手にその貨店があります。
The race was fixed.あのレースは八長だった。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
My son can count up to a hundred now.うちの息子はまで数えられる。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、匹のねこ、千匹のねこ、万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
The farmers must be happy to hear that.姓さんはそれを聞いて喜ぶに違いない。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさ余って憎さ倍。 [Proverb]
Cancer is not one but more than hundred distinct diseases.ガンは一つの病気ではなく、以上の別の病気の集まりである。
This game is fixed.このゲームは八長だ。
Because of this, Koko can understand hundreds of spoken words.このために、ココは数語の話し言葉を理解できる。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three hundred years of waiting, for nothing.[CN] 苦等了三年,白费功夫 The Fifth Element (1997)
- I mean, there's about a million drugs in there.[JA] - ねえ ここに数万の薬があるの Find This Thing We Need To (2017)
At least a hundred.[JA] 少なくとも人。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
DO YOU WANT TO BUY AN ENCYCLOPAEDIA?[JA] 〝科事典 買いませんか? 〞  ()
Eric, your friend is asking for highly classified weapons schematics that he could sell for millions of dollars.[JA] エリック、あなたの友人が頼んでいる 高度に分類された武器の回路図 彼が売ることができるもの 何万ドルも。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It looks like you're gonna be in here for the next hundred years![CN] 看来你会被关上一 Face/Off (1997)
In 300 years, when evil returns so shall we.[CN] 三年后,魔鬼再来的时候 我们也会再来 The Fifth Element (1997)
Titanium recharger, 3000-round clip with bursts of 3 to 300.[CN] 钛型枪,可装三千发,一次可发三至三 The Fifth Element (1997)
At least a hundred.[JA] 少なくとも人。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
700 quid. I'm ont' dole, in case you hadn't noticed![CN] 七镑我要靠救济金过活 The Full Monty (1997)
Eight Rangers and over a hundred apartments.[JA] 8人のレンジャーズ以上 アパート。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
There's millions out there.[CN] 天下有几万女人 The Fifth Element (1997)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]
分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひゃく, hyaku] hundert [Add to Longdo]
[ひゃくまん, hyakuman] eine_Million [Add to Longdo]
[ひゃくしょう, hyakushou] -Bauer [Add to Longdo]
年祭[ひゃくねんさい, hyakunensai] Hundertjahrfeier [Add to Longdo]
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]
貨店[ひゃっかてん, hyakkaten] Kaufhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top