Search result for

(58 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -百-, *百*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひゃく, hyaku] (n) หนึ่งร้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひゃっか, hyakka] (n) สารานุกรม
[ひゃく, hyaku, hyaku , hyaku] (n ) ร้อย
日咳[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] โรคไอกรน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆり, yuri] Thai: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: Decomposition: 一 (yī )  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] one,  Rank: 407

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひゃく(P);もも, hyaku (P); momo] (num) 100; hundred; (P) [Add to Longdo]
も承知[ひゃくもしょうち, hyakumoshouchi] (exp) knowing only too well; being fully aware of [Add to Longdo]
マス計算;ます計算[ひゃくマスけいさん(マス計算);ひゃくますけいさん(ます計算), hyaku masu keisan ( hyaku masu keisan ); hyakumasukeisan ( hyaku masu keisan )] (n) method of learning through repetition conceived by Kageyama Hideo, which involves multiplying and other calculations carried out on a 10-by-10 grid of numbers (lit [Add to Longdo]
円玉;100円玉[ひゃくえんだま, hyakuendama] (n) 100 yen coin [Add to Longdo]
[ひゃくおく, hyakuoku] (n) 10,000,000,000; ten billion (American); (obs) ten milliard (British); (P) [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (See 諸子家) many scholars [Add to Longdo]
家争鳴[ひゃっかそうめい, hyakkasoumei] (n) Let a hundred schools of thought contend [Add to Longdo]
[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 科事典) encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]
科事典(P);科辞典(P)[ひゃっかじてん, hyakkajiten] (n) encyclopedia; encyclopaedia; (P) [Add to Longdo]
科辞書[ひゃっかじしょ, hyakkajisho] (n) (See 科事典) encyclopedia (encyclopaedia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎi xìng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] common people, #3,273 [Add to Longdo]
分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] percentage point, #3,912 [Add to Longdo]
[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, ] hundred years; century; lifetime, #5,229 [Add to Longdo]
[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise, #7,279 [Add to Longdo]
[bǎi hé, ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ, ] lily, #10,905 [Add to Longdo]
[bǎi jiā, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, ] many schools of thought; many people or households, #15,011 [Add to Longdo]
分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, ] percentage, #18,337 [Add to Longdo]
[bǎi bèi, ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] a hundredfold; a hundred times, #18,626 [Add to Longdo]
[bǎi bān, ㄅㄞˇ ㄅㄢ, ] in hundred and one ways; in every possible way; by every means, #19,692 [Add to Longdo]
科全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] encyclopedia, #26,446 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右手にその貨店があります。
The race was fixed.あのレースは八長だった。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコを去ってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
My son can count up to a hundred now.うちの息子はまで数えられる。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、匹のねこ、千匹のねこ、万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
The farmers must be happy to hear that.姓さんはそれを聞いて喜ぶに違いない。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさ余って憎さ倍。 [Proverb]
Cancer is not one but more than hundred distinct diseases.ガンは一つの病気ではなく、以上の別の病気の集まりである。
This game is fixed.このゲームは八長だ。
Because of this, Koko can understand hundreds of spoken words.このために、ココは数語の話し言葉を理解できる。
The probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.この一連の出来事が同時に起こる可能性は2万回の飛行で1回であり、現在の航空機運航量からすると2ヶ月にほぼ1回になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I mean, there's about a million drugs in there.[JA] - ねえ ここに数万の薬があるの Find This Thing We Need To (2017)
Mr. Sakurai.[CN] 这些女人是赌上了性命住进那个家的 还要每个月支付我一万元 Disbanded (2017)
At least a hundred.[JA] 少なくとも人。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
-Okay.[CN] 虽然销量好像突破了一万本 但《飘忽不定的情感》 和花木的作品根本是天差地别 Ready (2017)
DO YOU WANT TO BUY AN ENCYCLOPAEDIA?[JA] 〝科事典 買いませんか? 〞  ()
Eric, your friend is asking for highly classified weapons schematics that he could sell for millions of dollars.[JA] エリック、あなたの友人が頼んでいる 高度に分類された武器の回路図 彼が売ることができるもの 何万ドルも。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Is that so?[CN] 每个月都会给我一万元的租金 Emotions (2017)
He's selling very well.[CN] 至于与菜菜果同居的小说家 道间慎蔚为话题的小说 《飘忽不定的情感》 据传照现在的情形下去 销量将会突破一万本 Reason (2017)
THANK YOU, NANAKA! EPISODE 9 READY[CN] 每个月都会给我一万元的租金 Ready (2017)
At least a hundred.[JA] 少なくとも人。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
You finally realized it was me.[CN] 每个月都会给我一万元的租金 Confrontation (2017)
Eight Rangers and over a hundred apartments.[JA] 8人のレンジャーズ以上 アパート。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]
分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひゃく, hyaku] hundert [Add to Longdo]
[ひゃくまん, hyakuman] eine_Million [Add to Longdo]
[ひゃくしょう, hyakushou] -Bauer [Add to Longdo]
年祭[ひゃくねんさい, hyakunensai] Hundertjahrfeier [Add to Longdo]
科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]
貨店[ひゃっかてん, hyakkaten] Kaufhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top