Search result for

(74 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白-, *白*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しろい, shiroi] (adj) สีขาว
[はくさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血球[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
ける[しらける, shirakeru] (vi) เซ็ง
[はくえん, hakuen] (n ) ควันขาว(ที่มาจากไอเสียรถยนต์)
血病[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว , See also: R. leukemia

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[的, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1
[白, bái, ㄅㄞˊ] white; clear, pure, unblemished; bright
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A burning candle; the rays of the sun,  Rank: 286
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: Decomposition: 一 (yī )  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] one,  Rank: 407
[皇, huáng, ㄏㄨㄤˊ] royal, imperial; ruler, superior
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A crown 白 on the head of the emperor 王,  Rank: 759
[皆, jiē, ㄐㄧㄝ] all, every, everybody
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,419
[皓, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; clear; hoary
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  告 (gào ㄍㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] white,  Rank: 3,053
[皂, zào, ㄗㄠˋ] soap; black; menial servant
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,087
[皖, wǎn, ㄨㄢˇ] Anhui province
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  完 (wán ㄨㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 3,247
[皈, guī, ㄍㄨㄟ] to follow, to comply with
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  反 (fǎn ㄈㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,660
[皑, ái, ㄞˊ] brilliant white; as white as snow
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  岂 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] white,  Rank: 3,952

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しろ, shiro] (n) (1) white; (2) (uk) (m-sl) good guy; 'white hat'; (P) [Add to Longdo]
[はくれん;ハクレン, hakuren ; hakuren] (n) (uk) silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) [Add to Longdo]
々しい;しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear [Add to Longdo]
あん;[しろあん, shiroan] (n) white bean jam; sweet white bean paste [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] (adj-i) white; (P) [Add to Longdo]
いままの紙[しろいままのかみ, shiroimamanokami] (n) blank (unwritten) paper [Add to Longdo]
い物[しろいもの, shiroimono] (n) something white; snow; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder [Add to Longdo]
ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B, #755 [Add to Longdo]
[bái sè, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] white; fig. reactionary, #2,632 [Add to Longdo]
[bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ, ] daytime; during the day; day, #3,684 [Add to Longdo]
羊座[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
[bái lǐng, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] white collar; business person, #7,675 [Add to Longdo]
[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]
[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit, #9,037 [Add to Longdo]
[bái yún, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ, / ] white cloud, #9,063 [Add to Longdo]
[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, ] idiocy; idiot, #9,188 [Add to Longdo]
[bái cài, ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] Chinese cabbage; pak choi or bok choi, #10,048 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さいいウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さいいウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さいいウサギはいいました。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さいいウサギが言いました。
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼女は告した。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」と小さいいウサギはいいました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」小さいいウサギがいいました。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事は小さくて高いの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さいいウサギの向こうまで飛びました。
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さいいウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I don't exactly know why, it was really interesting.[JA] (女子高生2) でも 何か言葉にできないんだけど 面くて Emotions (2017)
I'm not sure what to say.[CN] 那么有关川小姐的双亲 Disbanded (2017)
What will you do now?[CN] 和川美波付出了性命 让我发现邀请函的寄件人是小林佑希 Emotions (2017)
Mr. Michima, you're experiencing a desire to kill.[CN] 虽然应该不像川美波那么廉价 Confrontation (2017)
I try to write books that are interesting.[JA] 面いものを書きたいと 思ってるんだけどね Emotions (2017)
Minami Shirakawa didn't have to die.[JA] 川美波は 死ぬ必要はなかったんですよ Confrontation (2017)
Did you know about that?[CN] 川小姐在从事什么工作? Disbanded (2017)
It's because... that's the way I want it.[CN] (支票 发票人签章: 川美波) Emotions (2017)
I wonder why something so interesting doesn't sell.[JA] (ひとみ) なんで こんなに面いのに 売れないんだろ? Confrontation (2017)
Because I thought it would be interesting.[JA] 面そうだったからです Confrontation (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 川美波の命は たったの1千万円だったんですよ Confrontation (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑两道 甚至连政治人物都当成自己的道具 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しろ, shiro] weiss [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] weiss [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] Weisser [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]
[はくぼく, hakuboku] Kreide [Add to Longdo]
昼に[はくちゅうに, hakuchuuni] am_hellichten_Tage [Add to Longdo]
[はくしょ, hakusho] Weissbuch [Add to Longdo]
[はくじょう, hakujou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[はくち, hakuchi] Idiotie, Idiot [Add to Longdo]
[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top