Search result for

(67 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -異-, *異*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)
常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ
なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[異, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictographic] A person with a scary face 田

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
なる(P);る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different [Add to Longdo]
を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly, #2,267 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate, #4,009 [Add to Longdo]
异性[yì xìng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] of the opposite sex; heterosexual; different in nature, #6,277 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form, #13,703 [Add to Longdo]
异样[yì yàng, ㄧˋ ㄧㄤˋ, / ] difference; peculiar, #15,911 [Add to Longdo]
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign, #16,606 [Add to Longdo]
异口同声[yì kǒu tóng shēng, ㄧˋ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] lit. different mouths, same voice (成语 saw); to speak in unison; unanimous, #25,114 [Add to Longdo]
异乡[yì xiāng, ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] in a foreign land; away from home, #25,361 [Add to Longdo]
异域[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, / ] foreign country; alien land, #26,000 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.趣味はなる。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が口同音に言う。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音義語である。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くのなったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女は五つのなる国で暮らしてきた。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写真で状が認められます。
I'm afraid I differ with you on this point.あなたとはこの点で意見がなっていると思います。
Your opinion is quite different from mine.あなたの意見は私のとは全くなる。
British English differs from American English in many ways.イギリス英語はアメリカ英語といろいろな点でなる。
Christianity and Islam are two different religions.キリスト教とイスラム教はなった2つの宗教だ。
We've been having strange weather the past few years.ここ何年か常気象がつづいている。
A face with too much make-up looks strange.こってり化粧した顔は様である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Been transferred to the New York showroom now.[JA] 動で今頃はNYです Sexy Rollercoasters (2017)
It's not magic.[CN] 這些國情調濃厚的城市 例如維吉尼亞州的諾福克 水將會淹這麼高 Earth Is a Hot Mess (2017)
"Dead" isn't quite the word, though, is it?[CN] 談話的地點挺詭的 An odd setting for a conversation. The Well-Tempered Clavier (2016)
Fucking aliens. What is their game?[JA] 星人は何をたくらんでる? Close Encounters (2017)
I have to die in this strange country.[JA] 私は国の地で死ななければならない The Queen's Justice (2017)
I spent my life in foreign lands.[JA] 私はこれまでの人生を国の地で過ごした The Queen's Justice (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[JA] ただ これを書いた人間は 人の死に対して常に抵抗がある もしくは恐れている— Confrontation (2017)
It's always been my favorite part of life is meeting somebody and going, "Oh, shit![CN] 不要在親手摧毀後 訝於婚姻的脆弱 Louis C.K. 2017 (2017)
Now, these pirate recordings do not only feature the lovable alien, there's also a rather bizarre intermission featuring a conventionally pretty young lady.[JA] こちらの海賊版には 星人だけでなく 奇妙な中断があり 若い女性が登場します Close Encounters (2017)
And I knew that they had little clipped dicks, little-- little neat...[CN] 我十歲的時候父母離 我爸變成猶太人 Louis C.K. 2017 (2017)
And the alien.[JA] それに星人 Close Encounters (2017)
Oh, Antonio.[CN] 是賓漢姆同父母的兄弟 一直探視他 直到他假釋出獄 還往他的餐廳賬戶里打錢 Start Digging (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]
常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]
常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] koto- sich_unterscheiden, anders_sein [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] Ausland, Fremde [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
[いたん, itan] Ketzerei, Irrlehre [Add to Longdo]
[いぎ, igi] Einwand, Einspruch [Add to Longdo]
[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top