Search result for

(62 entries)
(0.1368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -番-, *番*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
荔枝[ฟาน-ลี่-จือ] (n ) ผลน้อยหน่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ばんごう, bangou] (n ) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
[ばん, ban] Thai: อันดับที่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[番, fān, ㄈㄢ] to take turns, to repeat; to sow; a turn
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Sowing seeds 米 on the farm 田

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばん, ban] (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) [Add to Longdo]
い;[つがい, tsugai] (n) (1) (uk) (one) pair (e.g. of birds); brace; couple; (2) joint; hinge [Add to Longdo]
[つがう, tsugau] (v5u,vi) (uk) (See い) to pair with; to pair up; to pair off [Add to Longdo]
える;る(io)[つがえる, tsugaeru] (v1,vt) to nock (an arrow); to fix an arrow to the string [Add to Longdo]
に当たる[ばんにあたる, banniataru] (exp,v5r) having one's inning; being on duty [Add to Longdo]
をする[ばんをする, banwosuru] (exp,vs-i) to keep watch; to stand guard [Add to Longdo]
[ばんや, banya] (n) (1) sentry box; guardhouse; guard lodge; (2) (See 自身) (Edo period) police box [Add to Longdo]
[ばんがい, bangai] (n) (1) exception; supernumerary; extra (theatrical); (adj-no) (2) extra (e.g. performance, item, object, etc.); additional; (3) outsize [Add to Longdo]
外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land [Add to Longdo]
記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fān, ㄈㄢ, ] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time [Add to Longdo]
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; place name [Add to Longdo]
木瓜[fān mù guā, ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya [Add to Longdo]
[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin [Add to Longdo]
石榴[fān shí liu, ㄈㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙, ] guava (fruit) [Add to Longdo]
[Pān yú, ㄆㄢ ㄩˊ, ] Panyu county in Guangdong province [Add to Longdo]
红花[fān hóng huā, ㄈㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, / ] saffron (Crocus sativus) [Add to Longdo]
[fān qié, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ, ] tomato [Add to Longdo]
茄汁[fān qié zhī, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄓ, ] tomato juice [Add to Longdo]
茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, ] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11にお乗りにならないと、郵便局の前に止まりますから。
Does the 19 bus go to Main Street?19バスはメイン大通りへ行きますか。
January is usually the coldest month.1月は普通一寒い月である。
They're in aisle two.通路です。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.目の議論は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
Do I take the second street on the left?目の通りを左に曲がるのですか。
The second sentence was just as long.目の文もちょうど同じくらいの長さだった。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年少の少年が一魅力的だ。
I am the oldest of the three.3人のうちで私が一年上です。
The age of the carpet is a third thing to consider.目に考慮すべき事柄は、カーペットの時代性である。
The third star belonged to a king.目の星はある王様の物でした。
April is the fourth month of the year.4月は一年の4目の月です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want that fake novelist on my show.[JA] 僕の組に あんな小説家もどきを 出すのはなあ... Disbanded (2017)
Okay, we're ready to roll.[JA] (監督) じゃあ そろそろ本いくよ Affection (2017)
On your show,[JA] 森口さんの組で Disbanded (2017)
Okay, rolling![JA] (監督)じゃあ いくよ 本 Affection (2017)
Just do your best[CN] 只希望你不要辜負我這一好意 The Criminals (1976)
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや 実は 評論家の森口さんが 配信しているネット組から Disbanded (2017)
Picking tomatoes.[CN] 撿 Alambrista! (1977)
- Long enough to hear your lecture.[CN] -反正你这唠叨我已经听够了 Midway (1976)
If I'm going to the mat with Ruddy, I want to be sure of my ground.[CN] 如果我要和卢迪先生为此有一 争斗的话,我得先弄清楚我的立场 Network (1976)
I could expect disrespect from anybody but you.[CN] 你该知道,你经常对我不敬 我是多忍让了 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Ladies and gentlemen, we welcome you to Barclays Center here in Brooklyn, New York, for the much anticipated feature bout of the evening.[JA] ニューヨーク ブルックリン バークレイズ・センターで 今夜の大一が まもなく始まります CounterPunch (2017)
I saw you on that program.[JA] 組 拝見しました Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
号記号[ばんごうきごう, bangoukigou] number sign [Add to Longdo]
号計画[ばんごうけいかく, bangoukeikaku] numbering plan [Add to Longdo]
号通話[ばんごうつうわ, bangoutsuuwa] station-to-station (comms) [Add to Longdo]
[ばんち, banchi] address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] WACHE, AUFSICHT, DIENST, REIHE, NUMMER [Add to Longdo]
[ばん, ban] Wache, Aufsicht, Dienst, Reihe, Nummer [Add to Longdo]
[ばんごう, bangou] Nummer [Add to Longdo]
[ばんち, banchi] Hausnummer [Add to Longdo]
[ばんけん, banken] Wachhund [Add to Longdo]
[ばんぐみ, bangumi] Programm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top