Search result for

(67 entries)
(0.1886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画-, *画*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がか, gaka] (n) จิตรกร , นักวาด
期的[かっきてき, kakkiteki] (adj ) ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がぞう, gazou] Thai: ภาพ
[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[画, huà, ㄏㄨㄚˋ] picture, painting, drawing; to draw
Radical: Decomposition: 一 (yī )  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] A painting on an easel; compare 畫, which includes the brush

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) picture; drawing; painting; sketch [Add to Longdo]
(P);劃[かく, kaku] (n,n-suf,ctr) stroke (of a kanji, etc.); (P) [Add to Longdo]
す;劃す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (1) (See する) to draw (a line); (2) to demarcate; to mark; to divide; to map out; (3) to plan [Add to Longdo]
する(P);劃する[かくする, kakusuru] (vs-s,vt) (1) to draw (a line); (2) to demarcate; to mark; to divide; to map out; (3) to plan; (P) [Add to Longdo]
びょう[かくびょう, kakubyou] (n) push-pin [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) meaning of a picture [Add to Longdo]
一(P);劃一[かくいつ, kakuitsu] (adj-na,n) uniformity; standardization; standardisation; (P) [Add to Longdo]
一化[かくいつか, kakuitsuka] (n,vs) standardization; standardisation [Add to Longdo]
一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
一主義[かくいつしゅぎ, kakuitsushugi] (n) standardization; standardisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] draw; picture; painting [Add to Longdo]
[huà xiàng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] portrait; portray [Add to Longdo]
[huà er, ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙, / ] picture; drawing; painting [Add to Longdo]
[huà cè, ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] picture album [Add to Longdo]
[huà juǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] picture scroll [Add to Longdo]
[huà tú, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄨˊ, / ] to draw designs, maps etc; picture (e.g. of life in the city) [Add to Longdo]
[huà bào, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄠˋ, / ] pictorial (magazine) [Add to Longdo]
[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles [Add to Longdo]
[huà shì, ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, / ] artist's studio; atelier [Add to Longdo]
[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映館で上映中です。
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス映だった。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映だった。
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".「映に行きませんか」「ええ行きましょう」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に映を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計については何も知りません」と彼は言った。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫家が野球の試合を見に行った。
A new dictionary has been projected.1冊の新しい辞書の発行が計されている。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計には十分だろう。
Two pictures were doubled.2つの像がダブってしまった。
The two companies plan to unite.2社は合併を計している。
Do you like SF movies?SF映は好きですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it becomes a movie?[JA] 映化... Affection (2017)
And the painter who painted you all draped in gauze?[CN] 那个家呢 为你过薄纱的那位 One Hour with You (1932)
Your plan?[JA] 計 Confrontation (2017)
I look at the last strips I did and they are all in line with a certain idea.[JA] 最近の漫を 振り返って読んでみると 一貫したアイデアがあった  ()
Et puis comprenez, monsieur, que ceci est une caricature... et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture... n'est pas de reproduire une vulgaire photographie... mais de faire ressortir les caractéristiques d'un fasciès... vues selon la personnalité de I'artiste, même en les exagérant.[CN] 先生您要知道 我的是漫 你好好想想 美术的功能并非 无聊的复制一个 Design for Living (1933)
It didn't cost me much, but it ruined my plan.[JA] (佑希) 安くは済みましたけど 計が狂ってしまいました Confrontation (2017)
He didn't know her age, and had not even seen any of her movies.[JA] あの子の年齢も知らなかったし 出演した映すら 見たことがなかったの Reason (2017)
He's in Nice. He's painting a Mrs. Butterfield.[CN] 他在尼斯 为巴特菲尔德夫人 Design for Living (1933)
Oh.[CN] 我们有一两幅. Small Time Crooks (2000)
That's a brilliant idea.[JA] (森口)最高の企だよ Disbanded (2017)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとの早すぎる別れを 惜しんでいます Reason (2017)
Imagine writing comics strips in this climate.[JA] こんな時代に 漫を描いてるのよ  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
素進行方向[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
[がぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] Strich (eines Schriftzeichens) [Add to Longdo]
[が, ga] Bild [Add to Longdo]
[がはく, gahaku] grosser_Maler, Kuenstler [Add to Longdo]
[がか, gaka] Maler [Add to Longdo]
[がろう, garou] Bildergalerie [Add to Longdo]
用紙[がようし, gayoushi] Zeichenpapier [Add to Longdo]
[がめん, gamen] Bildflaeche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top