Search result for

(64 entries)
(4.825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申-, *申*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
[もうす, mousu] Thai: พูด
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ
[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さる, saru] (n) ninth sign of Chinese zodiac (The Monkey, 3pm-5pm, west-southwest, July); (P) [Add to Longdo]
[もうし, moushi] (int) (arch) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
し越し[もうしこし, moushikoshi] (n) send word [Add to Longdo]
し越す[もうしこす, moushikosu] (v5s,vt) to send word to; to write to [Add to Longdo]
し開き[もうしひらき, moushihiraki] (n) (hum) an excuse; a defense; a defence [Add to Longdo]
し開らく[もうしひらく, moushihiraku] (v5k) to explain; to justify [Add to Longdo]
し兼ねる[もうしかねる, moushikaneru] (exp,v1) I'm sorry to trouble you; Excuse me for making such a request [Add to Longdo]
し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business) [Add to Longdo]
し合い;合い[もうしあい, moushiai] (n) training between rikishi of equal strength [Add to Longdo]
し合い稽古[もうしあいげいこ, moushiaigeiko] (n) training matches where the winner picks his next opponent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] to extend; to state; to explain; surname Shen; 9th earthly branch: 3-5 p.m., 7th solar month (7th August-7th September), year of the Monkey [Add to Longdo]
[shēn lìng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˋ, ] an order; a command [Add to Longdo]
[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, ] to appeal for justice; to demand redress for a grievance [Add to Longdo]
命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]
[shēn bào, ㄕㄣ ㄅㄠˋ, / ] to report (to the authorities); to declare (to customs) [Add to Longdo]
报单[shēn bào dān, ㄕㄣ ㄅㄠˋ ㄉㄢ, / ] declaration form [Add to Longdo]
[shēn zòu, ㄕㄣ ㄗㄡˋ, ] to present (a document); to submit (a petition) [Add to Longdo]
[Shēn tú, ㄕㄣ ㄊㄨˊ, ] two-character surname Shentu [Add to Longdo]
[Shēn zhā, ㄕㄣ ㄓㄚ, ] (N) Shenzha (place in Tibet) [Add to Longdo]
[shēn chì, ㄕㄣ ㄔˋ, ] to rebuke; to blame; to denounce [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作文はし分ありません。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
In the case of Mr A there is no excuse.A氏については何ともし訳ありません。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの込書を今持ち合わせていない。
Mr Adams was foolish to agree to the proposal.アダムズ氏がそのし出を受けたのはばかだった。
It was wise of you accept his offer.あなたがかれのし出を受け入れたのは賢明だった。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にはお礼のし上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切に対してはお礼のしようもございません。
Your English composition leaves nothing to be desired.あなたの英作文はし分がありません。
I agree to your proposal.あなたのし出に同意します。
I am willing to take your offer.あなたのし出はお受けします。
I'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.あなたのし出はよく調べた上でご返事しましょう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She put in her claim.[CN] 她已经请索偿 Double Indemnity (1944)
I'm sorry for being late.[JA] (千葉(ちば)) し訳ない 遅れてしまいました Appeal (2017)
My name is Hitomi Tsukamoto.[JA] 塚本(つかもと)ひとみとします Appeal (2017)
- The grievance committee[CN] 诉委员会 Bordertown (1935)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 開 菜々果さんのご冥福を 心よりお祈りし上げます Disbanded (2017)
I'm sorry.[JA] し訳ありませんが Absolute (2017)
I knew he wouldn't buy, but all I wanted was his signature on an application.[CN] 我知道他不肯 但我只需要他在请表上签名 Double Indemnity (1944)
"I apologize for being a scumbag father."[JA] "最低な人間が父親で し訳なかった" Ready (2017)
An honorable man, he made up his mind. Kinya would resign and stand trial.[CN] 村越欣弥下定决心之后 提笔写下了辞职 Taki no shiraito (1933)
"I wish to apply for a permit to present my spectacle at the fair..."[CN] 我想请能在游园会上展出我的展示品 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Mr. Michima has received an overwhelming amount of severe criticism.[JA] 道間さんには し訳ないほど 厳しい意見が 殺到してます Disbanded (2017)
I hate to do this now, Mr. Michima, but I have a few questions for you.[JA] 道間さん こんなときにし訳ないんですが いくつかお伺いしますね Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] Anmeldung, Angabe [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Gesuch, Antrag [Add to Longdo]
[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top