Search result for

(60 entries)
(0.3057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甲-, *甲*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かぶとむし, ] (n) ตัวด้วง
状腺[こうじょうせん, ] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, ] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, ] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, ] (n) ต่อมไทรอยด์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) treble range (in Japanese music); high note [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 十干) first sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P) [Add to Longdo]
と乙[こうとおつ, koutootsu] (exp) the former and the latter; A and B [Add to Longdo]
の薬は乙の毒[こうのくすりはおつのどく, kounokusurihaotsunodoku] (exp) One man's meat is another man's poison; lit [Add to Longdo]
烏賊;イカ[こういか(烏賊);こうイカ(イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
乙付け難い;乙付けがたい;乙つけがたい[こうおつつけがたい, kouotsutsukegatai] (exp) it is difficult to say which of the two is better [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] (n) ABC; 1, 2 and 3 [Add to Longdo]
乙丙丁[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 方, as opposed to second party 乙方); methyl [Add to Longdo]
[jiǎ yǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄧˇ, ] first two of the ten heavenly trunks 十天干; by ext., the heavenly trunks [Add to Longdo]
二醇[jiǎ èr chún, ㄐㄧㄚˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] methylene glycol [Add to Longdo]
仙乡[Jiǎ xiān xiāng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiahsien (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[jiǎ wǔ, ㄐㄧㄚˇ ˇ, ] thirty first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014; cf 午戰爭|午战争, the first Sino-Japanese War of 1894-95 [Add to Longdo]
午战争[Jiǎ wǔ Zhàn zhēng, ㄐㄧㄚˇ ˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the first Sino-Japanese War of 1894-95 [Add to Longdo]
[jiǎ xíng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ, ] type A; type I; alpha- [Add to Longdo]
型肝炎[jiǎ xíng gān yán, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis A [Add to Longdo]
[jiǎ jī, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ, ] methyl group CH3- (chem.) [Add to Longdo]
[jiǎ zǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄗˇ, ] first of 10 heavenly trunks 天干 and first of 12 earthly branches 地支; by ext., the 60 combinations 子, 乙丑, 丙寅 etc making up the year cycle; first year A1 of the 60 year cycle, e.g. 1984 or 2044 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You make life worth living.あなたのお陰で私は生き斐を感じます。
A man was complaining of something in a sharp voice.ある男が高い声で何か不平を言っていた。
My husband isn't quite the provider he should be.うちの亭主は斐性がない。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑誌に載ったんだよ。頑張って出し続けた斐があったよ。
This car isn't worth repairing.この車は直しても斐が無い。
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.乙が受託業務の実施により得た成果は、乙双方に帰属するものとする。
Experience without learning is better than learning without experience.亀のより年の功。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]の食物は乙の毒。
It is an ill wind that blows nobody good. [Proverb]の損は乙の得。 [Proverb]
One man's medicine is another man's poison. [Proverb]の薬は乙の毒。 [Proverb]
Work like a bee.斐しく働く。
Because of disaffection with her good-for-nothing husband.斐性のない夫に愛想を尽かして。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Ain't it your deck watch? - Yes, yes.[CN] 你不是要去板上放哨吗 对,是我 The Long Voyage Home (1940)
Toy soldiers, toy cars, airplanes fly. Fence built a beautiful, huh?[JA] 兵士や装車で 街が仕切れるとでも? Attraction (2017)
I'm coming along the deck, see, with a coffee pot when...[CN] 我端着咖啡壶,正往板上去 The Long Voyage Home (1940)
You mother's below deck. Keep her safe.[JA] 母上は板の下よ 守って Stormborn (2017)
Give me that nail file. Let's have a go at this.[CN] 把指刀给我 我们尽力试试吧 The 39 Steps (1935)
We were held up by the tide, and I lay all night on the deck... thinking of you and the years and years ahead without you.[CN] 我们被潮支撑 而且我每晚躺在板之上... 想到你和这些日子 而且以后没有你的日子 Wuthering Heights (1939)
I'll go out on deck.[CN] 我要出去到板上去 The Long Voyage Home (1940)
- Do you mean Maureen?[JA] 状腺と一緒に来いよ The Widow Maker (2017)
And here come the armoured tanks, the pride of Tomainia's army.[CN] 现在开来的是装车部队, 那是Tomainia军队的骄傲. The Great Dictator (1940)
Just eat your food![CN] 用指刀削苹果也罢 Episode #1.8 (2004)
Major Herzoff is preparing a highly confidential report on armor plating.[CN] 乌尔里克. 赫佐夫少校正在准备一份 关于装镀金的高度机密的报告 Night Train to Munich (1940)
Nail polish?[CN] 指油? The Lost Reindeer (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] HOHE_STIMME [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] A_und_B, Unterschied, Abstufung [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] A,B,C;, (Nr.) 1,2,3 [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
状腺[こうじょうせん, koujousen] Schilddruese [Add to Longdo]
[こうしゅ, koushu] Klasse_A, erste_Klasse, erste_Wahl [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] Panzer, Panzerplatte [Add to Longdo]
高い[かんだかい, kandakai] gellend, schrill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top