Search result for

理学

(38 entries)
(0.3098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理学-, *理学*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
理学[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
理学[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) [Add to Longdo]
理学[りがくし, rigakushi] (n) Bachelor of Science; BSc; BS [Add to Longdo]
理学修士[りがくしゅうし, rigakushuushi] (n) Master of Science [Add to Longdo]
理学博士[りがくはかせ;りがくはくし, rigakuhakase ; rigakuhakushi] (n) Doctor of Science; DSc [Add to Longdo]
理学[りがくぶ, rigakubu] (n) department of science; (P) [Add to Longdo]
理学療法[りがくりょうほう, rigakuryouhou] (n) physiotherapy; physical therapy [Add to Longdo]
理学療法士[りがくりょうほうし, rigakuryouhoushi] (n) physiotherapist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹 [Add to Longdo]
理学[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学 [Add to Longdo]
理学硕士[lǐ xué shuò shì, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] M.Sc. (Master of Science degree) [Add to Longdo]
理学硕士学位[lǐ xué shuò shì xué wèi, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] Master of Science (MSc degree) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
He is an authority on physics.あの人は物理学の大家です。
The impact of Emmet's theory on physics has been widely discussed, but this is not my concern in this paper.エメット理論が物理学に与えたインパクトについては広く議論されているが、この論文では扱わない。
It is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.このセラピーにおいて心理学的準備が重要だということは正しい。
This book deals with psychology.この本は心理学を取り扱っている。
The paper discusses the problem in terms of ethics.この論文は倫理学の面からその問題を論じている。
But this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.しかし、このことがあっても、彼は、自分の知力を働かせ、世界中の物理学会議で自分の考えを発表することをやめたりはしなかった。
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.その巻末には修辞学と論理学の技法についての2編の短い大要があり、後者はソクラテス式論争方の見本で結ばれていた。
The prominent psychologist resembles my uncle in appearance.その著名な心理学者は、見た目が私の叔父に似ている。
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.その物理学者は核融合の潜在的な危険性に気づいていた。
The theory originated with a twenty-eight year old physicist.その理論は28才の物理学者が初めて提唱した。
Above all, logic requires precise definitions.とりわけ、論理学には正確な定義が要求される。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's reverse psychology[JA] 逆心理学 The Fate of the Furious (2017)
She's gotten really good help from...[JA] なんていうんだっけ、理学療法士? リハビリとかサポートとかで、だいぶ良くなった。 Nå bånder dere i overkant mye (2016)
I gotta get to the library before it closes. Killer physics test.[CN] 我得趁图书馆关门前赶过去 该死的物理学小考 A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
Besides... I don't believe in quantum physics when it comes to matters of the heart.[CN] 此外... 我不信用量子物理学 能解释思想上的问题 Bull Durham (1988)
As I walked past the pathology department.[CN] 当我经过病理学部门的时候 Dogra Magra (1988)
Results from the local pathologist's report.[CN] 这是当地病理学家的报告 Episode #1.3 (1990)
-Yeah, geography.[CN] - 对,地理学 Tremors (1990)
Uh, absolutely. Yeah, I got a PhD in clinical psychology, and a little side of pharmacology.[JA] そうだ 臨床心理学の博士号を持っている Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
INTERNATIONAL INSTITUTE OF META Psychology[JA] メタ・インターナショナル・インスティテュートオブメタ心理学 Planetarium (2016)
She's a genius at mind jobs.[JA] 心理学が得意なのに Turn (2016)
With a background in clinical psychology, a quick diagnosis of everyone here shouldn't be too difficult.[JA] 臨床心理学で 皆の迅速な診断をするの 簡単でしょ いい? Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
And maybe I'll work with children or maybe something like massage therapy or physical therapy maybe.[JA] 子供達との仕事か マッサージ師か 理学療法とか After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
理学[りがくぶ, rigakubu] die_naturwissenschaftl._Fakultaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top