Search result for

(60 entries)
(0.1724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理-, *理*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りゆう, riyuu] (n) เหตุผล,ข้ออ้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
[りそう, risou] อุดมคติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りがく, rigaku] Thai: วิทยาศาสตร์กายภาพ English: physical science
学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คณะวิทยาศาสตร์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] king,  Rank: 89

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) [Add to Longdo]
が非でも[りがひでも, rigahidemo] (adv) by fair means or foul; right or wrong [Add to Longdo]
にかなう;に適う[りにかなう, rinikanau] (exp,v5u) to make sense [Add to Longdo]
に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting [Add to Longdo]
の当然[りのとうぜん, rinotouzen] (exp) standing to reason; natural [Add to Longdo]
の有る;のある[りのある, rinoaru] (exp) justifiable [Add to Longdo]
り;[ことわり, kotowari] (n) (See 道) reason; truth; way of things; justice [Add to Longdo]
化学[りかがく, rikagaku] (n) physics and chemistry [Add to Longdo]
[りか, rika] (n,adj-no) science; (P) [Add to Longdo]
科系[りかけい, rikakei] (n) science course [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory, #894 [Add to Longdo]
[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
[lǐ yóu, ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ, ] reason; grounds; justification, #1,688 [Add to Longdo]
[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, ] ideal, #1,826 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
[lǐ niàn, ㄌㄧˇ ㄋㄧㄢˋ, ] idea; concept; philosophy; theory, #2,332 [Add to Longdo]
[lǐ xìng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, ] reason; rationality; rational, #3,267 [Add to Longdo]
[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, ] reason; intellect; rationality, #7,167 [Add to Longdo]
事会[lǐ shì huì, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] council, #9,934 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真がある。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの由をも、言外に示唆していたのであった。
"Road under Repair."「道路修中」<掲示>。 [Notice]
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の論も一般的に認められるということはなかったでしょう。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料に対して門戸を閉ざした。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に解し合い、お互いの長所を尊重していた。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠席した由がわかりますか。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性論を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相対性論を思い出す。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって論物学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性論は私にはちんぷんかんぷんだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない屈を 生み出すためです Emotions (2017)
- Makes sense...[CN] 有道 Watch Out for the Automobile (1966)
It's because my father is a murderer.[JA] 由は 父親が人殺しだからだ Emotions (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世の中の屈で言っても当然です Emotions (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 由は 父親が人殺しだからだ Confrontation (2017)
Do I need a reason to fall in love?[JA] 好きに由なんかないよ Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
That's why I selected you.[JA] 私があなたを選んだのは それが由です Confrontation (2017)
How can you paint being in this frame of mind?[CN] 你有这样的思想怎样能画呢 我不 Andrei Rublev (1966)
I gotta lay in firewood and the logs are ice cold.[CN] 我要整木头 -木头都是冰冻的 Andrei Rublev (1966)
They loved Him as a man but He, of his own will, forsook them showing injustice or even cruelty.[CN] 因为人们爱他这个人 同他却抛弃了他们 表现了不合的 甚至是残酷的态度 Andrei Rublev (1966)
Orthodox believers, truth lovers and Christians![CN] 东正教徒 爱真的基督教徒 Andrei Rublev (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[り, ri] VERNUNFT, PRINZIP [Add to Longdo]
[り, ri] Vernunft, Prinzip [Add to Longdo]
[りじ, riji] Vorstand, Vorstandsmitglied, Direktor [Add to Longdo]
学部[りがくぶ, rigakubu] die_naturwissenschaftl._Fakultaet [Add to Longdo]
[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]
[りそう, risou] Ideal [Add to Longdo]
想的[りそうてき, risouteki] ideal [Add to Longdo]
[りゆう, riyuu] Grund, Ursache, Motiv [Add to Longdo]
[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
[りかい, rikai] Verstehen, Verstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top