Search result for

(81 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特-, *特*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とっきゅう, tokkyuu] (n) รถด่วนพิเศษ
[とくぎ, tokugi] (n) ความสามารถพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
採申請[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การขออนุญาิตลูกค้าส่งของในกรณีพิเศษ
採承認[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
[とくに, tokuni] (adj ) [ADV] specially, See also: particularly; extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
性要因図[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n ) แผนภูมิก้างปลา
[とっきゅう, tokkyuu, tokkyuu , tokkyuu] (n ) รถด่วนพิเศษ
許権[とっきょけん, tokkyoken] สิทธิบัตร
産品[とくさんひん, tokusanhin] สินค้าพื้นเมือง/สินค้ามีชื่อของท้องถิ่น/ของดีประจำเมือง (สินค้าเหล่านี้ได้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ผลิตผลทางการประมง และ สินค้าชนิดอื่นๆ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เป็นต้น)
[とくに, tokuni] (adv ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง , See also: S. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature
[とくべつ, tokubetsu] Thai: พิเศษ English: special (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[特, tè, ㄊㄜˋ] special, unique, distinguished
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 173

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とくに, tokuni] (adv) particularly; especially; (P) [Add to Longdo]
になし[とくになし, tokuninashi] (exp) nothing in particular; none in particular [Add to Longdo]
ダネ;[とくダネ(ダネ);とくだね(種), toku dane ( toku dane ); tokudane ( tokushu )] (n) exclusive news; a scoop [Add to Longdo]
亜(ateji);[とくア, toku a] (n) (abbr) (col) (See 定アジア) Asian countries with strong anti-Japanese sentiment (i.e. China, South Korea, and North Korea) [Add to Longdo]
[とくい, tokui] (adj-na,n,adj-no) unique; singular; (P) [Add to Longdo]
異データ[とくいデータ, tokui de-ta] (n) {comp} unique data; non-typical data [Add to Longdo]
異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
異体質[とくいたいしつ, tokuitaishitsu] (n,adj-no) idiosyncrasy [Add to Longdo]
異値分解[とくいちぶんかい, tokuichibunkai] (n) singular value analysis [Add to Longdo]
異的[とくいてき, tokuiteki] (adj-na) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] especially; special; particular; unusual, #621 [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] special; unique; distinguished; especially; unusual; very, #718 [Add to Longdo]
别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
[tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ, ] special; particular; unusual; extraordinary, #1,600 [Add to Longdo]
[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
[tè xìng, ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, ] property; characteristic, #4,336 [Add to Longdo]
[tè dìng, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ, ] special; specific; designated; particular, #4,984 [Add to Longdo]
[tè jià, ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] special price, #5,402 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you like sports?" "Yes, I like baseball, among other things."「スポーツは好きですか」「はいに野球が好きです」
"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."「何かやることがあるの?」「にない」
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の新聞にいいニュース何かある?」「いや、にないね」
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの別価格でご提供します。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%別に値引きしていただけませんか。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
Do you have anything particular in mind?あなたは何かに考えていることがありますか。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。に、音楽が耳に残るよ。
The store is having a sale on summer goods.あの店では今夏物の売中です。
That way of speaking is peculiar to people in this part of the country.あの話し振りはこの地域に住んでいる人々に有のものである。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面白い。に大統領選挙の時がそうだ。
Do you have any special reason why you want to go to America?アメリカへ行きたいと思う何か別な理由があるんですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't properly told the world how interesting his novels are.[CN] 小瞳的喜好还真 Appeal (2017)
It's not like I've tried to keep it a secret.[JA] (慎) 別 秘密にしてるわけじゃ ないんだけどね Confrontation (2017)
No, not especially.[JA] それは に何も... Reason (2017)
Not really.[JA] にありません Reason (2017)
I'd like to include a special guest.[JA] 別ゲストを 入れようと思ってるんですよ Appeal (2017)
If we make this deal, even more people will read your novels.[CN] 樱井先生 谢谢你今天地过来 Reason (2017)
Anyway, there's someone I'd like to introduce.[CN] 我想要增加一位别嘉宾 Appeal (2017)
Can we go out for a bit?[CN] 谢谢你地过来一趟 Ready (2017)
Especially in this country.[JA] この国には にね Values (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima![CN] 虽然劳烦你地来一趟 但我还是无法下笔 Confrontation (2017)
I'll treat you to a look at the work I do.[JA] 私の仕事 別に見せてあげる Values (2017)
He's got a gift, he does. He's got something special about him.[JA] 別な才能を持ってる CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]
[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]
[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]
[とくしつ, tokushitsu] feature [Add to Longdo]
殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access [Add to Longdo]
殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] BESONDERS, SONDER- [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] Sonderfall, Ausnahme [Add to Longdo]
[とくてん, tokuten] besondere_Verguenstigung, Privileg [Add to Longdo]
[とくべつ, tokubetsu] besonders, Sonder-, Extra- [Add to Longdo]
[とくたい, tokutai] Sonderbehandlung, Bevorzugung [Add to Longdo]
[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
[とっきゅう, tokkyuu] Schnellzug [Add to Longdo]
[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
[とっけん, tokken] Sonderrecht, Privileg [Add to Longdo]
[とくしゅ, tokushu] spezifisch, eigentuemlich, -Sonder- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top