Search result for

(68 entries)
(0.2468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熱-, *熱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねつ, netsu] (n) ไข้, อุณหภูมิสูง
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)
[ねつえん, netsuen] (vt) (เหล็ก)รีดร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[熱, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: Decomposition: 埶 (yì ㄧˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) [Add to Longdo]
々(P);[あつあつ, atsuatsu] (adj-na,n,adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P) [Add to Longdo]
[あつい, atsui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
いものが込み上げる[あついものがこみあげる, atsuimonogakomiageru] (exp,v1) to get teary-eyed [Add to Longdo]
い暗黒物質[あついあんこくぶっしつ, atsuiankokubusshitsu] (n) (See 冷たい暗黒物質) hot dark matter [Add to Longdo]
い戦争[あついせんそう, atsuisensou] (exp) (See 冷たい戦争) hot war [Add to Longdo]
い仲[あついなか, atsuinaka] (exp) mutual attraction; being in love. [Add to Longdo]
が入る[ねつがはいる, netsugahairu] (exp,v5r,vi) to become keen on; to get passionate about [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) heat (of a thing) [Add to Longdo]
し易い[ねっしやすい, nesshiyasui] (adj-i) excitable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rè, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up [Add to Longdo]
热中子[rè zhōng zǐ, ㄖㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, / ] thermal neutron [Add to Longdo]
热乎乎[rè hū hū, ㄖㄜˋ ㄏㄨ ㄏㄨ, / ] nice and warm [Add to Longdo]
热传导[rè chuán dǎo, ㄖㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] heat transfer; thermal conduction [Add to Longdo]
热函[rè hán, ㄖㄜˋ ㄏㄢˊ, / ] enthalpy; heat content (thermodynamics) [Add to Longdo]
热切[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] fervent [Add to Longdo]
热力[rè lì, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] heat [Add to Longdo]
热力学[rè lì xué, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] thermodynamics [Add to Longdo]
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero) [Add to Longdo]
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get your hot dachshund sausages!いダックスフント・ソーセージはいかが。
I have a fever of 102 degrees.102゜Fのがあります。
A cup of hot soup relaxed me.1杯のいスープで私は気分がくつろいだ。
He should have worked harder.あいつはもっと心に頑張るべきだったのに。
Oww! Oww! Oww! The bath water is too hot.あっちっち!このお風呂、くて入れないよ。
I think it a pity that you do not study harder.あなたがもっと心に勉強しないのは残念だと思う。
Zeal for your house will consume me. [Bible]あなたの家を思う心が、わたしを食い尽くす。
Tell me your story. I am all ears.あなたの話をして下さい。心に聞きますから。
You have to study Japanese harder.あなたはもっと心に日本語を勉強しなければなりません。
You only have to work hard.あなたは心に勉強しさえすればよいのです。
That island has a tropical climate.あの島は帯性気候です。
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて偉大なもので烈な精神なくして成し遂げられたものは何もない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After touching down in Phuket, they must make their way to Patong Beach, where they'll find their next clue.[CN] 前往泰國溫暖的帶島嶼 #MurphysLaw (2015)
Well, it's nothing a hot shower can't fix.[CN] 沒有什麼事水澡不能解決的 Cabin Fever (2015)
Was it really done by the crazy fan?[JA] 狂的なファンの犯行... ですか Reason (2017)
White collar scores again. It's 3 for white collar. It's 3 for white collar.[CN] 白領有3分 白領手感火 It Will Be My Revenge (2015)
You're going to have to keep that warm for me.[JA] いままでいてくれ Salesmen Are Like Vampires (2017)
You put the pig in a barrel with boiling water, and shave off its hair.[JA] まずブタを湯に入れて 体毛を剃る Barbecue (2017)
Your eyebrows get singed, your skin gets burned, your hands get scorched.[JA] 眉毛がチリチリに焦げ 皮膚が焼けそうになる あまりのさに 手も焦げそうだ Barbecue (2017)
And so the chimney pulls the heat and the smoke over the meat.[JA] 煙突へ抜ける煙とで 肉が焼ける Barbecue (2017)
You're all quite dedicated, aren't you?[JA] お仕事 心ですね Reason (2017)
Felt great at the time, but now I have a bit of a mess to deal with.[CN] 但那會兒腦子一 現在得有一點小麻煩要處理了 She Gets Revenge (2015)
He's just... He's just very committed.[JA] ベンは心すぎるんだ Smell the Weakness (2017)
And his fixed costs for his car, his rent and his utilities is $900.[JA] 車の維持費や家賃 光費だけで900ドル CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねつ, netsu] HITZE, FIEBER [Add to Longdo]
[あつい, atsui] heiss [Add to Longdo]
[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]
[ねっとう, nettou] kochendes_Wasser [Add to Longdo]
[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
[ねつびょう, netsubyou] Fieber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top