Search result for

(68 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熱-, *熱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねつ, netsu] (n) ไข้, อุณหภูมิสูง
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)
[ねつえん, netsuen] (vt) (เหล็ก)รีดร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
処理[ねつしょり, netsushori] (n) การชุบแข็ง
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
膨張係数[ねつぼうちょうけいすう, netsubouchoukeisuu] (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวอันเนื่องมาจากความร้อน
処理[ねつ, netsu] (n ) การหลอมโลหะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal
[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[熱, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: Decomposition: 埶 (yì ㄧˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) [Add to Longdo]
々(P);[あつあつ, atsuatsu] (adj-na,n,adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P) [Add to Longdo]
[あつい, atsui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
いものが込み上げる[あついものがこみあげる, atsuimonogakomiageru] (exp,v1) to get teary-eyed [Add to Longdo]
い暗黒物質[あついあんこくぶっしつ, atsuiankokubusshitsu] (n) (See 冷たい暗黒物質) hot dark matter [Add to Longdo]
い戦争[あついせんそう, atsuisensou] (exp) (See 冷たい戦争) hot war [Add to Longdo]
い仲[あついなか, atsuinaka] (exp) mutual attraction; being in love. [Add to Longdo]
が入る[ねつがはいる, netsugahairu] (exp,v5r,vi) to become keen on; to get passionate about [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) heat (of a thing) [Add to Longdo]
し易い[ねっしやすい, nesshiyasui] (adj-i) excitable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rè, ㄖㄜˋ, / ] heat; to heat up; fervent; hot (of weather); warm up, #879 [Add to Longdo]
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] hot spot; point of special interest, #3,584 [Add to Longdo]
热线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
热爱[rè ài, ㄖㄜˋ ㄞˋ, / ] to love ardently; to adore, #4,433 [Add to Longdo]
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
热门[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
热量[rè liàng, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] heat; how hot; quantity of heat; calorific value, #7,297 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get your hot dachshund sausages!いダックスフント・ソーセージはいかが。
I have a fever of 102 degrees.102゜Fのがあります。
A cup of hot soup relaxed me.1杯のいスープで私は気分がくつろいだ。
He should have worked harder.あいつはもっと心に頑張るべきだったのに。
Oww! Oww! Oww! The bath water is too hot.あっちっち!このお風呂、くて入れないよ。
I think it a pity that you do not study harder.あなたがもっと心に勉強しないのは残念だと思う。
Zeal for your house will consume me. [Bible]あなたの家を思う心が、わたしを食い尽くす。
Tell me your story. I am all ears.あなたの話をして下さい。心に聞きますから。
You have to study Japanese harder.あなたはもっと心に日本語を勉強しなければなりません。
You only have to work hard.あなたは心に勉強しさえすればよいのです。
That island has a tropical climate.あの島は帯性気候です。
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて偉大なもので烈な精神なくして成し遂げられたものは何もない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, that buys you another couple steps.[CN] 第二點 木頭,就算是燃燒中的木頭 導能力也沒有這麼好 Malarkey! (2017)
Was it really done by the crazy fan?[JA] 狂的なファンの犯行... ですか Reason (2017)
-What? [laughs][CN] 罐子愈來愈燙了,因為 Malarkey! (2017)
You're going to have to keep that warm for me.[JA] いままでいてくれ Salesmen Are Like Vampires (2017)
The Armenian soul is fire and flames.[JA] 火のようにい魂を持つ 民族なんだ Barbecue (2017)
We already have a safe, clean... source of zero-carbon energy and it already provides one-fifth of the electricity in this country[CN] -還有地,我補充一下 Earth Is a Hot Mess (2017)
Your eyebrows get singed, your skin gets burned, your hands get scorched.[JA] 眉毛がチリチリに焦げ 皮膚が焼けそうになる あまりのさに 手も焦げそうだ Barbecue (2017)
And so the chimney pulls the heat and the smoke over the meat.[JA] 煙突へ抜ける煙とで 肉が焼ける Barbecue (2017)
You're all quite dedicated, aren't you?[JA] お仕事 心ですね Reason (2017)
-Taryn.[CN] 水中、冰中、岩石中... 岩石可貯存 水跟冰也都可以,還有... Earth Is a Hot Mess (2017)
-Correct.[CN] 貯存 Earth Is a Hot Mess (2017)
He's just... He's just very committed.[JA] ベンは心すぎるんだ Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねつ, netsu] HITZE, FIEBER [Add to Longdo]
[あつい, atsui] heiss [Add to Longdo]
[ねったい, nettai] heisse_Zone, Tropen [Add to Longdo]
[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]
[ねっとう, nettou] kochendes_Wasser [Add to Longdo]
[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
[ねつびょう, netsubyou] Fieber [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top