Search result for

(63 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -照-, *照*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうかい, shoukai] (n) การสอบถาม (เช่น 料金会 การสอบถามเรื่องค่าใช้บริการ)
明機器[しょうめいきき, shoumeikiki] (n) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on
らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[照, zhào, ㄓㄠˋ] to shine, to reflect, to illuminate
Radical: Decomposition: 昭 (zhāo ㄓㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 443

Japanese-English: EDICT Dictionary
らし合わせる[てらしあわせる, terashiawaseru] (v1) to check; to compare [Add to Longdo]
らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
[てり, teri] (n) sunshine; dry weather; luster; lustre [Add to Longdo]
り雨[てりあめ, teriame] (n) sunshower [Add to Longdo]
り映える[てりはえる, terihaeru] (v1,vi) to shine; to glow [Add to Longdo]
り輝く[てりかがやく, terikagayaku] (v5k,vi) to shine brilliantly [Add to Longdo]
り合う[てりあう, teriau] (v5u) to shed light on each other [Add to Longdo]
り込む[てりこむ, terikomu] (v5m,vi) to shine into or upon [Add to Longdo]
り焼き;焼き(io);焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
り上がる[てりあがる, teriagaru] (v5r,vi) to become bright with sunlight following a shower [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào piàn, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, ] photo; photograph; picture, #1,138 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph, #1,471 [Add to Longdo]
[zhào gu, ㄓㄠˋ ㄍㄨ˙, / ] to take care of; to show consideration; to attend to; to look after, #2,551 [Add to Longdo]
[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, ] lighting; illumination, #8,050 [Add to Longdo]
[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate, #8,370 [Add to Longdo]
[zhào yàng, ㄓㄠˋ ㄧㄤˋ, / ] as before; (same) as usual, #9,871 [Add to Longdo]
[zhào xiàng, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] take a photograph, #12,095 [Add to Longdo]
[zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] to illuminate; to light up; lighting, #12,359 [Add to Longdo]
相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera, #14,399 [Add to Longdo]
[zhào liào, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄠˋ, ] to tend; to take care of sb, #15,936 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to paragraph ten.10項を参して下さい。
Please refer to page ten.10頁を参してください。
The sun was shining all around.あたり一面に日がっていた。
In contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.イヌとは対的に、ネコはごく最近になって飼いならされたものである。
In the light of this fact, it is clear that he is innocent.この事実にらして彼に罪がないことは明らかだ。
In this book, the writer contrasts Japan with America.この本で筆者は日本とアメリカを対させている。
For further information see page 16.さらに詳しくは16ページ参
The true light that gives light to every man was coming into the world.すべての人をらすまことの光が世に来ようとしていた。
The scientist explained the strange phenomena in the light of recent scientific knowledge.その科学者は、最新の科学知識にらしてその奇妙な現象を説明した。
The picture is colorful in contrast with this one.その絵はこの絵とは対的にカラフルだ。
Now, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.その場に居合わせた者は皆、かすかな後光にらされる学部長に視線を向けた。
The contrast between the two ideas is very marked.その二つの考えの対は非常に際立っている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Being a cheapskate, he won't shell out on luminous floats, so he just drives the car up to the lake, beams the headlights onto the water and...[JA] 電気ウキをケチって ヘッドライトで 湖面をらそうと... Sexy Rollercoasters (2017)
See who?[JA] 誰が参してください? 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Of course.[CN] 他摆了家人的片 这是... CounterPunch (2017)
Yeah, I see it.[JA] ええ,私はそれを参してください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Cam F. Awesome![CN] 我的护 信用卡 驾上 都用这个名字 CounterPunch (2017)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him. He's like the opposite of Don King.[JA] ヘイモンは有名人だが ドン・キングとは対的に CounterPunch (2017)
And right now, I don't see any other option.[JA] そして、今、私はしない 他のオプションを参してください。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Get on her case.[JA] この場合 魔鏡だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The exorcism mirror! - Coming up![JA] 魔鏡だ! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The suspected murderer is the dead woman's husband.[CN] 我则负责料她们 Reason (2017)
You think you get to see them, when you die?[JA] あなたはあなたに行くと思う あなたが死ぬと、それらを参してください? 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
He's selling very well.[CN] 至于与菜菜果同居的小说家 道间慎蔚为话题的小说 《飘忽不定的情感》 据传现在的情形下去 销量将会突破一百万本 Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
[しょうごう, shougou] collation (vs) [Add to Longdo]
合機[しょうごうき, shougouki] collator [Add to Longdo]
合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence [Add to Longdo]
合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation [Add to Longdo]
射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting [Add to Longdo]
射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[てらす, terasu] (tr.) scheinen [Add to Longdo]
[てる, teru] (itr.) scheinen [Add to Longdo]
れる[てれる, tereru] sich_schaemen [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top