Search result for

(63 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -照-, *照*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうかい, shoukai] (n) การสอบถาม (เช่น 料金会 การสอบถามเรื่องค่าใช้บริการ)
明機器[しょうめいきき, shoumeikiki] (n) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on
らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[照, zhào, ㄓㄠˋ] to shine, to reflect, to illuminate
Radical: Decomposition: 昭 (zhāo ㄓㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire

Japanese-English: EDICT Dictionary
らし合わせる[てらしあわせる, terashiawaseru] (v1) to check; to compare [Add to Longdo]
らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
[てり, teri] (n) sunshine; dry weather; luster; lustre [Add to Longdo]
り雨[てりあめ, teriame] (n) sunshower [Add to Longdo]
り映える[てりはえる, terihaeru] (v1,vi) to shine; to glow [Add to Longdo]
り輝く[てりかがやく, terikagayaku] (v5k,vi) to shine brilliantly [Add to Longdo]
り合う[てりあう, teriau] (v5u) to shed light on each other [Add to Longdo]
り込む[てりこむ, terikomu] (v5m,vi) to shine into or upon [Add to Longdo]
り焼き;焼き(io);焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
り上がる[てりあがる, teriagaru] (v5r,vi) to become bright with sunlight following a shower [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph [Add to Longdo]
[zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] to illuminate; to light up; lighting [Add to Longdo]
[zhào lì, ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, ] as a rule; as usual; usually [Add to Longdo]
像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, / ] to copy; to follow the original shape; faithful restoration [Add to Longdo]
单全收[zhào dān quán shōu, ㄓㄠˋ ㄉㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡ, / ] to accept without question; to take sth at face value [Add to Longdo]
[zhào bì, ㄓㄠˋ ㄅㄧˋ, ] a screen wall across the gate of a house (for privacy) [Add to Longdo]
妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, / ] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy [Add to Longdo]
[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate [Add to Longdo]
[zhào cháng, ㄓㄠˋ ㄔㄤˊ, ] (business etc) as usual [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to paragraph ten.10項を参して下さい。
Please refer to page ten.10頁を参してください。
The sun was shining all around.あたり一面に日がっていた。
In contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.イヌとは対的に、ネコはごく最近になって飼いならされたものである。
In the light of this fact, it is clear that he is innocent.この事実にらして彼に罪がないことは明らかだ。
In this book, the writer contrasts Japan with America.この本で筆者は日本とアメリカを対させている。
For further information see page 16.さらに詳しくは16ページ参
The true light that gives light to every man was coming into the world.すべての人をらすまことの光が世に来ようとしていた。
The scientist explained the strange phenomena in the light of recent scientific knowledge.その科学者は、最新の科学知識にらしてその奇妙な現象を説明した。
The picture is colorful in contrast with this one.その絵はこの絵とは対的にカラフルだ。
Now, all heads turn toward the dean, who sits surrounded by a faint halo of light.その場に居合わせた者は皆、かすかな後光にらされる学部長に視線を向けた。
The contrast between the two ideas is very marked.その二つの考えの対は非常に際立っている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Being a cheapskate, he won't shell out on luminous floats, so he just drives the car up to the lake, beams the headlights onto the water and...[JA] 電気ウキをケチって ヘッドライトで 湖面をらそうと... Sexy Rollercoasters (2017)
See who?[JA] 誰が参してください? 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
My servant will see to him.[CN] 我的仆人会看好它的 The Mummy (1932)
Come on. Do as I tell you. Élysées 0546.[CN] 我吩咐的做,爱丽舍宫0546 . One Hour with You (1932)
Yeah, I see it.[JA] ええ,私はそれを参してください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him. He's like the opposite of Don King.[JA] ヘイモンは有名人だが ドン・キングとは対的に CounterPunch (2017)
And right now, I don't see any other option.[JA] そして、今、私はしない 他のオプションを参してください。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
"Now don't worry about the girl, I'll take care of her."[CN] 不要为女孩担心,我会顾她 City Lights (1931)
Sweetheart, tomorrow morning... when the sun is shining and the breakfast is on the table... and the little birdies are singing in the trees...[CN] 明天早上.亲爱的 当太阳耀的时候 早餐摆在餐桌上 小鸟在树上歌唱 One Hour with You (1932)
Get on her case.[JA] この場合 魔鏡だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The exorcism mirror! - Coming up![JA] 魔鏡だ! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I had a good look at him when I photographed him.[CN] 当我给他拍的时候我看了他一眼 The Mummy (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
[しょうごう, shougou] collation (vs) [Add to Longdo]
合機[しょうごうき, shougouki] collator [Add to Longdo]
合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence [Add to Longdo]
合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation [Add to Longdo]
射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting [Add to Longdo]
射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[てらす, terasu] (tr.) scheinen [Add to Longdo]
[てる, teru] (itr.) scheinen [Add to Longdo]
れる[てれる, tereru] sich_schaemen [Add to Longdo]
[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top