Search result for

(86 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無-, *無*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
断欠勤[むだんけっきん] absence without permission
関税港[むかんぜいこう ] Free Port

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
関税港[むかんぜいこう ] ท่าปลอดภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むこう, mukou] (adj) ไม่มีผล,ไม่มีประโยชน์
[むりょう, muryou] (n) ฟรี
[むり, muri] (vt) ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้,ฝืนทำ
[むざい, muzai] (vt) ไม่มีโทษ(ไม่ผิดกฎหมาย)
[むだい, mudai] (n phrase) ไม่มีหัวเรื่อง, See also: R. untitled

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
限大[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
理やり[むりやり, muriyari] (adv) บังคับ
[むだ, muda] เปล่าประโยชน์
[むだん, mudan] โดยไม่ได้รับอนุญาต
機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์
[むだ, muda] ไร้สาระ
責任[むせきにん, musekinin] (n adj ) ไม่มีความรับผิดชอบ
線工学[むせんこうがく, musenkougaku] (n ) วิศวกรรมวิทยุไร้สาย
関心[むかんしん, mukanshin] (adj ) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
形固定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
くなる[なくなる, nakunaru] Thai: หายไป English: to disappear
くなる[なくなる, nakunaru] Thai: สูญหาย English: to get lost
[むりょう, muryou] Thai: ไม่เสียค่าใช้จ่าย English: no charge

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[無, wú, ˊ] no, not; lacking, -less
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
;不[ぶ, bu] (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [Add to Longdo]
;无[む, mu] (n) (1) nothing; naught; nought; nil; zero; (pref) (2) un-; non- [Add to Longdo]
[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [Add to Longdo]
いと[ないと, naito] (exp) (1) (uk) (abbr) (col) (See ないと行けない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (See ないと行けない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
いより増し[ないよりまし, naiyorimashi] (exp) (id) It's better than nothing [Add to Longdo]
い袖は振れぬ[ないそではふれぬ, naisodehafurenu] (exp) you can't give (use) what you don't have; nothing comes from nothing; lit [Add to Longdo]
い乳;ない乳[ないちち;ナイチチ, naichichi ; naichichi] (n) (uk) (col) (See 微乳) very small breasts [Add to Longdo]
い物ねだり[ないものねだり, naimononedari] (n,vs) asking for the moon; asking for too much [Add to Longdo]
かる[なかる, nakaru] (v5aru) (arch) (See い) to not be; to be absent [Add to Longdo]
[なき, naki] (adj-f,suf) (uk) (See い) -less (often used after one word to modify another, e.g. soulless body); lacking; non-existing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wú, ˊ, / ] -less; not to have; no; none; not; to lack; un- [Add to Longdo]
无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得[wú yī shì ér bù xué, ˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, / ] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹) [Add to Longdo]
无上[wú shàng, ˊ ㄕㄤˋ, / ] supreme [Add to Longdo]
无事[wú shì, ˊ ㄕˋ, / ] to have nothing to do [Add to Longdo]
无事生非[wú shì shēng fēi, ˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, / ] make troublle out of nothing [Add to Longdo]
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, / ] unmanned; uninhabited [Add to Longdo]
无人区[wú rén qū, ˊ ㄖㄣˊ ㄑㄩ, / ] an uninhabited region [Add to Longdo]
无人驾驶[wú rén jià shǐ, ˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ, / ] unmanned; unpiloted [Add to Longdo]
无伴奏合唱[wú bàn zòu hé chàng, ˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]
无依无靠[wú yī wú kào, ˊ ㄧ ˊ ㄎㄠˋ, / ] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍に対しては力だよ」と、彼は笑っていった。
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを事に通してやる」とスフィンクスは言った。
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は料ですか」「ご婦人に限ってです」
"I lost my wallet," lamented John.「財布をくした」ジョンは嘆いた。
It's open ten to six daily throughout the year.10時から6時まで年中休でやっています。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
I can't afford to waste a single yen.1円たりとも駄使いはできない。
I would rather work for any company than waste another year.1年駄に過ごすよりもどの会社でもいいから働きたい。
We can ill afford to lose a minute.1分も駄にできない。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配達は料です。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの構文には意味の違いは何もいようだ。
Two years have passed since I last met you.2年間のご沙汰でした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're not giving it the same depressing name as him.[JA] これと一緒の名前とか 辛気臭くて理だから The Mysterious Million Yen Women (2017)
You forced me to choose one of you.[JA] 理やり選ばせるからじゃん Absolute (2017)
That concludes the defence case. Thank you, Lord Percy.[CN] 辯方律師權辯護 謝謝你 珀西大人 Witchsmeller Pursuivant (1983)
I'm sorry for making such a difficult request.[JA] 理なお願いして すみませんでした Affection (2017)
Being undefeated, does it matter?[JA] 敗でなくなったな CounterPunch (2017)
I want to all the same.[CN] 論如何我都要去 The Simple-Minded Murderer (1982)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 駄な勘のよさと 余計な好奇心のせいで Confrontation (2017)
The way you are now, you could never do it.[JA] 今のあんたには 絶対 Ready (2017)
I can't.[JA] (みどり) 理... Choices (2017)
A new emotion? Those losers have it all wrong.[JA] "新しい感情"なんて 能なヤツらの勘違いです Appeal (2017)
Very boring.[CN] 非常 White Dog (1982)
And still undefeated, Chris "Lil B-Hop" Colbert![JA] まだ敗を続ける クリス・リルB -ホップ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算命令[むえんざんめいれい, muenzanmeirei] no operation instruction, no op [Add to Longdo]
音検出[むおんけんしゅつ, muonkenshutsu] silence detection [Add to Longdo]
音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]
限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]
[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU [Add to Longdo]
効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU [Add to Longdo]
効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU [Add to Longdo]
効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]
効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぶじ, buji] sicher [Add to Longdo]
人島[むじんとう, mujintou] unbewohnte_Insel [Add to Longdo]
[むきゅう, mukyuu] ohne_Feiertag, durchgehend [Add to Longdo]
[むしょう, mushou] unentgeltlich, umsonst, gratis [Add to Longdo]
[むりょく, muryoku] kraftlos, machtlos [Add to Longdo]
[むこう, mukou] Ungueltigkeit, Nichtigkeit, Wirkungslosigkeit [Add to Longdo]
[むくち, mukuchi] schweigsam, wortkarg [Add to Longdo]
[むめい, mumei] unbekannt, anonym [Add to Longdo]
味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]
器用[ぶきよう, bukiyou] ungeschickt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top