Search result for

(78 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -火-, *火*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ] (n ) ไฟ
[Huo3 xing1] 1.the planet Mars; Mars 2.a spark

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひ, hi] (n) ไฟ
[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้
[かざん, kazan] (n) ภูเขาไฟ
[かさい, kasai] (n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n ) วันอังคาร
[かき, kaki] 1. ไฟ (ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้) 2. ความอุ่นจากไฟ 3. ประกายไฟ (ในป้ายเตือน)
気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n phrase ) ห้ามจุดไฟ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
[かりょく, karyoku] Thai: พลังไอน้ำ English: steam power
[かざん, kazan] Thai: ภูเขาไฟ English: volcano

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Flames,  Rank: 433
[炮, pào, ㄆㄠˋ] cannon, artillery
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 914
[灭, miè, ㄇㄧㄝˋ] to extinguish; to wipe out
Radical: Decomposition: 一 (yī )  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] To cover 一 a flame 火,  Rank: 953
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  因 (yīn ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 967
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation,  Rank: 976
[灯, dēng, ㄉㄥ] lamp, lantern, light
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,115
[烧, shāo, ㄕㄠ] to burn, to bake; to heat, to roast
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  尧 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,201
[爆, bào, ㄅㄠˋ] crackle, pop; burst, explode
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  暴 (bào ㄅㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] A violent 暴 flame 火; 暴 also provides the pronunciation,  Rank: 1,243
[烦, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,253
[灰, huī, ㄏㄨㄟ] ashes; dust; lime, mortar
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] The remains of a fire 火; 火 also provides the pronunciation,  Rank: 1,311

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
がつく;が付く;が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
だるま;達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
で溶ける[ひでとける, hidetokeru] (v1) to melt in the fire [Add to Longdo]
に当たる[ひにあたる, hiniataru] (exp,v5r) to warm oneself at the fire [Add to Longdo]
に油を注ぐ[ひにあぶらをそそぐ, hiniaburawososogu] (exp,v5g) to make things worse; to stir things up; lit [Add to Longdo]
のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
の気[ひのけ, hinoke] (n) heat of fire; trace of fire [Add to Longdo]
の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] fire, #1,482 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, ] rocket, #2,534 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[huǒ guō, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] hot pot (type of food), #4,358 [Add to Longdo]
[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity, #5,842 [Add to Longdo]
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, / ] blaze; flame, #8,964 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口を切った。
"Fire" he cried.事だ」と彼は叫んだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、事だ」とダンが叫んだ。
The fire is out.が消えた。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその事で焼失した。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小器や爆薬で十分に武装していた。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその事で全焼した。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が事の現場に駆けつけた。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花が見やすい。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前にはを確実に消しなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.出発する前に必ずを消しなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't stand over it, "Liar!" You don't get mad at the soap stain.[CN] 那只是一些你能捕捉的 Louis C.K. 2017 (2017)
You loved playing with fire, so did I.[JA] 遊びを楽しんだだろ The Secret of Sales (2017)
And flammable.[JA] がつきそう Close Encounters (2017)
Alex-- I'm not just the newest senior partner, Tim.[CN] 我们刚挖走他们一个合伙人和其所有客户 他们为此很恼 Divide and Conquer (2017)
First a murder, then a fire.[JA] (森口(もりぐち))殺人の次は災か Disbanded (2017)
the fire is what brings the flavor, the sweetness to the mezcal process.[JA] 風味と甘さを 引き出すのはだからね Barbecue (2017)
(THEY LAUGH) Now we'd lit the fuse, it was time to stand back and watch the fireworks.[JA] さあ点したぞ 花見物だ The Widow Maker (2017)
Oh, that's right.[CN] 根据报警的邻居表示 势以一楼的房间为中心 猛烈向外延烧 Disbanded (2017)
The police and fire department are working to identify the body...[CN] 发生灾的是 小说家道间慎先生的住家 Disbanded (2017)
-Or run.[CN] 雙手冰冷的經驗? 最重要的是 要在堆四周灑水 Malarkey! (2017)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 災が起きたのは 小説家 道間(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
[in Maori] When the call is made that the stones are ready, the fire is down, and the food is ready, then the real work begins![JA] 石が熱くなったら 合図の声が かかる が弱まったら 肉を焼き始める 大変なのは ここからだ Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] Feuer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
口湖[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
山灰[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
[かせい, kasei] Mars [Add to Longdo]
星人[かせいじん, kaseijin] Marsmensch [Add to Longdo]
[かよう, kayou] Dienstag [Add to Longdo]
曜日[かようび, kayoubi] Dienstag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top