Search result for

(54 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -濃-, *濃*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こい, koi] (adj) เข้ม, (รส)จัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[濃, nóng, ㄋㄨㄥˊ] concentrated, dense, strong, thick
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  農 (nóng ㄋㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こ, ko] (pref) dark; thick [Add to Longdo]
[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
いめ;い目[こいめ, koime] (adv,adj-no) strongish; somewhat strong [Add to Longdo]
いスープ[こいスープ, koi su-pu] (n) thick soup [Add to Longdo]
いヒゲ;いひげ;い髭[こいヒゲ(いヒゲ);こいひげ(いひげ;い髭), koi hige ( koi hige ); koihige ( koi hige ; koi hige )] (n) dense beard; thick beard [Add to Longdo]
い口醤油[こいくちしょうゆ, koikuchishouyu] (n) strong soy sauce [Add to Longdo]
い作り[こいつくり, koitsukuri] (n) heavy makeup [Add to Longdo]
い仲[こいなか, koinaka] (n) (col) (obsc) (See 恋仲) thick (with); bound by love [Add to Longdo]
グレー[のうグレー, nou gure-] (n) dark gray; dark grey [Add to Longdo]
[のうえん, nouen] (n) thick smoke [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense [Add to Longdo]
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color) [Add to Longdo]
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ, / ] thick; mirky [Add to Longdo]
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity [Add to Longdo]
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, / ] shade (of a color, i.e. light or dark) [Add to Longdo]
浓灪[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] variant of 鬱|浓郁, dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere) [Add to Longdo]
浓烈[nóng liè, ㄋㄨㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] strong (taste, flavor, smell) [Add to Longdo]
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke [Add to Longdo]
浓眉大眼[nóng méi dà yǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ, / ] thick eyebrows and big eyes [Add to Longdo]
浓缩[nóng suō, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ, / ] to concentrate (a liquid); concentration; espresso coffee; abbr. for 意式縮咖啡|意式浓缩咖啡 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The tea is too strong. Add some water.お茶がすぎるので水を少し加えて下さい。
How do you like your coffee? Strong and black?コーヒーはどんなふうにしましょうか。いブラックがいいですか。
I like my coffee strong.コーヒーはいのが好きだ。
This river is about one third as long as the Shinano.この川は信川の3分の1の長さである。
Mr Smith lost his way in the dense fog.スミスさんは霧の中で道に迷った。
The piano was made of beautiful, dark brown wood.そのピアノは美しい、い褐色の木で作られていました。
The flight was canceled because of the thick fog.その飛行機は霧のために欠航になった。
Why do you like coffee strong?なぜコーヒーはいのがいいのか。
New York City policemen wear dark blue uniforms.ニューヨーク市の警官は紺の制服を着ている。
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、い緑色の葉の野菜・豆・木の実・全粒穀類がある。
If the coffee is too strong, add some more water.もしコーヒーがすぎれば、いくらかお湯を足して下さい。
There was a thick fog around.回りに霧が立ちこめていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-It's a little rich.[JA] (佑希(ゆき))少しいですね The Mysterious Million Yen Women (2017)
-Very strong features.[JA] (美咲)いよ Rocket Girl Dives Into Love (2016)
His dopamine levels are coming back to normal.[CN] 他的多巴胺回到正常 RoboCop (2014)
It's not magic.[CN] 這些異國情調厚的城市 例如維吉尼亞州的諾福克 水將會淹這麼高 Earth Is a Hot Mess (2017)
Why are all the guys with chiseled features stupid?[JA] 何だよ この顔いヤツら バカばっかだな Midsummer Intimacy (2016)
And during those countless hours, all I've been doing is dreaming about eating something sloppy and messy and saucy and sloppy.[CN] 在那數不清的時間裡 我一直都幻想著吃點黏糊糊 髒兮兮 醬汁厚黏糊糊的東西 Heavy Meddling (2014)
Who sends mail in this technological era?[CN] 像現在這種數碼世界 還要親筆寫信 這也太過分了吧 手寫的信才情深意呢... Love Your Neighbor (2013)
Titan is the only known moon to have a really dense atmosphere.[CN] 泰坦是唯一已知衛星 有厚的大氣 Our Universe 3D (2013)
When he spoke, it was in Italian but with a thick German accent.[CN] 他說的是 帶著重德語腔的意大利語 Flicker (2015)
Dopamine level's at 20%.[CN] 多巴胺度20% RoboCop (2014)
That pure concentrated gluten, mkay?[CN] 就把那杯高度純麩質吃下去 好唄 Gluten Free Ebola (2014)
And the, uh, scrotal shading, it's...[JA] この陰嚢の淡も Once Upon a Time in Venice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こい, koi] -dunkel, -dick, -dicht [Add to Longdo]
[のうこう, noukou] Dicke, Dichte, Staerke [Add to Longdo]
[のうど, noudo] Dichte, Konzentration [Add to Longdo]
[のうたん, noutan] Schattierung, Abschattung [Add to Longdo]
[のうこん, noukon] dunkelblau [Add to Longdo]
[のうむ, noumu] dichter_Nebel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top