Search result for

(57 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -激-, *激*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
おこプンプン丸[げきおこぷんぷんまる] (n slang ) state of being angry (cute expression)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げきか, gekika] (n) แย่ลง, การทำให้แย่ลง
[げきとう, gekitou] (vi) การต่อสู้อย่างป่าเถื่อน
[げきやす, gekiyasu] (adj ) ราคาถูกมาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[激, jī, ㄐㄧ] to arouse, to incite; acute, sharp; fierce, violent
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  敫 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 710

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げき, geki] (pref) (before the root of an -i adjective) extremely ... [Add to Longdo]
うま;[げきうま, gekiuma] (adj-no) seriously delicious [Add to Longdo]
しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
しい競争;烈しい競争[はげしいきょうそう, hageshiikyousou] (n) intense competition; hot competition [Add to Longdo]
しい軍事攻撃[はげしいぐんじこうげき, hageshiigunjikougeki] (n) military onslaught [Add to Longdo]
[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced [Add to Longdo]
[げきえつ, gekietsu] (adj-na,n) violent; vehement [Add to Longdo]
[げきか(P);げっか, gekika (P); gekka] (n,vs) intensification; aggravation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī liè, ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] intense; acute; fierce, #2,401 [Add to Longdo]
[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] to excite; to agitate; exciting, #2,507 [Add to Longdo]
[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion, #3,406 [Add to Longdo]
[jī lì, ㄐㄧ ㄌㄧˋ, / ] to encourage; to urge; motivation, #3,777 [Add to Longdo]
[jī fā, ㄐㄧ ㄈㄚ, / ] to arouse; to excite, #5,275 [Add to Longdo]
[jī sù, ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] hormone, #6,206 [Add to Longdo]
[jī huó, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ, ] to activate, #6,821 [Add to Longdo]
[jī guāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ, ] laser, #7,051 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] to arouse; to incite; to excite; to stimulate; sharp; fierce; violent, #7,301 [Add to Longdo]
[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, ] arouse; excite; inflame, #10,212 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民の数が急に増大した。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の指導者の間にはしい意見の衝突があった。
The two cars collided with a crash.2台の車はしい音を立てて衝突した。
It began to rain heavily more than three hours ago.3時間以上もしい雨が降り続いている。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に突する場合に起こるものである。
Without your encouragement, I should have given up the plan.あなたの励がなかったら、私はその計画をあきらめたでしょう。
Your words of encouragement meant a lot to me.あなたの励の言葉に励まされました。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨がしく降ったのでその神社は押し流されてしまいました。
Aya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.あやはホットピンクや電子ブルーや深紫といったしい色が好きだ。
The game would not have been called off if it hadn't rained so heavily.あれほどしく雨が降らなかったら、試合は中止されなかっただろう。
The dog barked furiously, which awakened my brother.いぬがしく吠えたので、弟が目を覚ました。
An Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.インドのバイヤーと日本のビジネスマンは新製品の値をめぐってしいやりとりをした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd be fine without it.[CN] 人們對生命 太動了,"生命好珍貴" Louis C.K. 2017 (2017)
What do you think? She freaked.[JA] ママは怒してた Stalker's Prey (2017)
We're only stimulating it.[JA] ちょっと刺するだけだよ Life (2017)
I'm COO of this firm, so instead of criticizing me for working late, why don't you go see what he wants?[CN] 那不是烈讨论 只是战略会谈 Brooklyn Housing (2017)
Only seven percent think it's gonna be negative.[CN] 我觉得太多恐惧的情绪 缺乏... 对这神奇成就的欣赏和感 Machines Take Over the World (2017)
- Because I only just noticed him when I walked by, and I'm not your secretary anymore.[CN] 正在烈讨论什么 一切都好 Brooklyn Housing (2017)
[in Maori] From the strength of the waves, the roughness of the sea, to the calm,[JA] 波がしく打ちつけ― 荒々しかった海が 徐々に静けさを取り戻す Barbecue (2017)
Have you found out who's behind this?[CN] 虽然我很感 Reason (2017)
- I want a new door.[CN] 励人们 努力会让你无所不及 CounterPunch (2017)
Does she like it gentle or rough?[JA] 彼女は 優しいのとしいのどっちが好きだ? The Queen's Justice (2017)
I really enjoyed today's pep talk[JA] いい励でした The Secret of Sales (2017)
As you all know, Hibiki Ogie was a novelist who has influenced and shaped all writers.[JA] まあ ご存じのとおり 荻江 響といえば 全ての作家が 影響と刺を受けている小説家です Appeal (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
[げきれい, gekirei] Aufmunterung, Ermutigung [Add to Longdo]
[げきどう, gekidou] heftige_Bewegung, Erschuetterung [Add to Longdo]
[げきど, gekido] heftiger_Zorn, -Wut, grosse_Wut [Add to Longdo]
[げきじょう, gekijou] Leidenschaft, Affekt [Add to Longdo]
[げきりゅう, gekiryuu] reissender_Strom [Add to Longdo]
[げきじん, gekijin] -heftig, -scharf, -stark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top