Search result for

(59 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漏-, *漏*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[rouden] ไฟรั่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)
[もれ, more] (adj) รั่ว
[じょうご, jougo] (n ) กรวย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
[もる, moru] Thai: (น้ำฝน)รั่ว English: to leak
[もる, moru] Thai: รั่วไหล English: to run out

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漏, lòu, ㄌㄡˋ] to leak, to drip; hour glass; funnel
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  屚 (lòu ㄌㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 falling like raindrops 雨; 屚 provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
らす(P);洩らす[もらす, morasu] (v5s,vt) to let leak; to reveal; (P) [Add to Longdo]
[もり, mori] (n) leak; leakage (of rain) [Add to Longdo]
[もる, moru] (v5r) to leak; to run out; (P) [Add to Longdo]
れ;洩れ;泄れ[もれ, more] (n,n-suf) (1) leakage; (2) omission; oversight; (pn) (3) (sl) (in blogs, etc.) (See 俺) I; me [Add to Longdo]
れなく;れ無く[もれなく, morenaku] (adv) (uk) without omission; in full [Add to Longdo]
れる(P);洩れる[もれる, moreru] (v1,vi) to leak out; to escape; to come through; to shine through; to filter out; to be omitted; (P) [Add to Longdo]
れ出す[もれだす, moredasu] (v5s,vi) to leak out [Add to Longdo]
れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] (n) {comp} leakage current [Add to Longdo]
れ聞く[もれきく, morekiku] (v5k,vt) to overhear [Add to Longdo]
れ落ちる[もれおちる, moreochiru] (v1,vi) (1) to leak down; (2) to be omitted; to be missing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lòu, ㄌㄡˋ, ] funnel; to leak; to let out; to divulge [Add to Longdo]
[lòu dǒu, ㄌㄡˋ ㄉㄡˇ, ] funnel [Add to Longdo]
[lòu shuǐ, ㄌㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] to leak (of water) [Add to Longdo]
水转浑天仪[lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí, ㄌㄡˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, / ] water-driven armillary sphere (Zhang Heng's famous astronomical apparatus) [Add to Longdo]
[lòu yóu, ㄌㄡˋ ㄧㄡˊ, ] oil-spill [Add to Longdo]
[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, ] hole; loophole; leak [Add to Longdo]
洞百出[lòu dòng bǎi chū, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄞˇ ㄔㄨ, ] lit. one hundred loopholes (成语 saw); full of mistakes (of speech or article) [Add to Longdo]
[lòu xiè, ㄌㄡˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] a leak (e.g. of chemicals) [Add to Longdo]
[lòu shuì, ㄌㄡˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax evasion [Add to Longdo]
网之鱼[lòu wǎng zhī yú, ㄌㄡˋ ㄨㄤˇ ㄓ ㄩˊ, / ] fish that escaped the net (成语 saw); fugitive; homeless exile [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You ought not to have disclosed the secret.あなたはその秘密をらすべきではなかったのに。
Gas seems to be escaping from the pipe.ガスがパイプかられているようです。
There is a leak in the roof.この屋根は雨りがする。
How did the news get out?そのニュースはどうしてれたのだろう。
The roof of the house let in the rain.その家の屋根は雨りがした。
That word dropped from his mouth.その言葉はふと彼の口かられた。
Then I slipped out the card (no water leaks out because no air can come in - the rim is too close to the table for that).その後、カードを引き抜いた(空気はまったく入っていないので水はれない。グラスの縁はぴったりテーブルに接しているから)。
The young boy is in danger of drowning.その少年は今にもれそうだ。
The information was given away to the newspaper prior to the announcement.その情報は発表するより先に新聞にれた。
The explosion may have been caused by a gas leak.その爆発はガスれが原因だったのかもしれない。
I promised not to breathe a word of the secret.その秘密は誰にもらさないと約束した。
I'll be in trouble if the story gets out.その話がれると私は困ったことになる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we win this war, all the castles in the Seven Kingdoms will be yours to choose from, with no one left to take them away from you.[JA] 報酬に不満をらす 戦争に勝ったら― 七王国中の好きな城から1つ選ぶと良い The Spoils of War (2017)
US... Hey, tell him, tell him.[CN] 有没有可能你掉了电报 Einstein: Chapter Six (2017)
No, we're gonna address that problem. Great piece, man.[CN] 轮胎气让你生气 对不对? Machines Take Over the World (2017)
Because of relativity, the circumference is shorter in the direction of rotation.[CN] 这是迷宫斗蛛吧 噪音 Einstein: Chapter Five (2017)
Jadalla may have gotten a heads up that we were tracking him because of the leaked story.[JA] Jadallaが頭を上げたかもしれない 私たちが彼を追跡していた れた物語のために。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Okay. I think I just pissed myself.[JA] では らしそうなので Bury Me Here (2017)
I was just waiting for you so we can grab that beer like we talked about.[CN] 像你说的 我利用了一个 Divide and Conquer (2017)
I'll get someone who can.[JA] 誰がらしたのか探すわ A Flash of Light (2017)
- Okay?[CN] -掉什么了 - You missed it. The Return (2017)
Funnel, tube, and some suction.[JA] 斗と チューブと そして吸引機 Life (2017)
Atmosphere is venting from everywhere, and I don't know how to stop it.[JA] 空気がいたるところかられてる それを止める手段もない Life (2017)
All that matters is if they can convince a jury you are.[CN] 什么都不会掉 I mean everything. The Man in the Basement (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]
[ろうわ, rouwa] cross talk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[もらす, morasu] durchlassen [Add to Longdo]
[もる, moru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
れる[もれる, moreru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top