Search result for

(47 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溜-, *溜*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)
飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) สะใจ (มีความโกรธสะสมอยู่เต็ม แล้วในที่สุดก็ได้ระบายออกไป)
め込む[ためこむ, tamekomu] (vt ) สะสม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[ためる, tameru] Thai: กักเอาไว้ English: to amass
める[ためる, tameru] Thai: สะสม English: to accumulate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[溜, liū, ㄌㄧㄡ] to slip, to slide, to glide; slippery
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  留 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,923

Japanese-English: EDICT Dictionary
まり;り(io)[たまり, tamari] (n) (1) (See まる) pile; pool; collection; (2) (See たまり場) gathering spot; (3) (See 土俵まり) waiting place for a sumo wrestler beside the ring; (4) liquid runoff from miso preparation; (5) (abbr) (See まり醤油) tamari; variety of rich soy sauce (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
まり醤油;たまり醤油[たまりじょうゆ, tamarijouyu] (n) tamari soy sauce; variety of rich soy sauce (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
まり場;たまり場;り場[たまりば, tamariba] (n) gathering spot; haunt; rendezvous; meeting place; hang-out [Add to Longdo]
まり水;たまり水[たまりみず, tamarimizu] (n) stagnant water [Add to Longdo]
まる(P);[たまる, tamaru] (v5r,vi) to collect; to gather; to save; to accumulate; to pile up; (P) [Add to Longdo]
[ため, tame] (n) cesspool; sink; manure sink [Add to Longdo]
める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P) [Add to Longdo]
め込む;貯め込む;ため込む;込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away [Add to Longdo]
め塗り;め塗[ためぬり, tamenuri] (n) lacquering technique that uses a coloured-lacquer undercoating and a transparent-lacquer topcoat [Add to Longdo]
[りゅういん, ryuuin] (n) water brash; sour stomach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liū, ㄌㄧㄡ, ] slip away; to skate, #8,785 [Add to Longdo]
[liū da, ㄌㄧㄡ ㄉㄚ˙, / ] to stroll; to go for a walk, #18,012 [Add to Longdo]
[liù zǒu, ㄌㄧㄡˋ ㄗㄡˇ, ] slip, #23,039 [Add to Longdo]
[liū bīng, ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ, ] ice skating; also written 滑冰, #37,238 [Add to Longdo]
冰场[liū bīng chǎng, ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ ㄔㄤˇ, / ] ice rink; skating rink, #59,942 [Add to Longdo]
冰鞋[liù bīng xié, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, ] skate, #81,031 [Add to Longdo]
[liū biān, ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄢ, / ] to keep to the edge (of path, river etc); fig. to keep out of trouble; to avoid getting involved, #112,694 [Add to Longdo]
[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, ] sluice; chute [Add to Longdo]
边儿[liū biān r, ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, / ] to keep to the edge (of path, river etc); fig. to keep out of trouble; to avoid getting involved [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rain formed pools in the hollow spaces on the rocks.雨が岩場の窪んだところにいくつもの水まりを作っていた。
After the rain there were pools of water on the road.雨のあと、道路に水まりができた。
I am saving money in order to buy a new personal computer.新しいパソコンを買うつもりで金をめているんだ。
The more you have, the more you want.人はまればまるほど欲しくなるものだ。
Standing pools gather filth.水の淀む所には汚物がる。
He is saving money for a trip abroad.彼は海外旅行のため金をめている。
She is trying to save as much money as she can.彼女は出来るだけお金をめようと努力している。
Her eyes were filled with tears.彼女は目に涙をめていた。
Heaving a great sigh I plunk my bread on the table and flump on to the chair.盛大な息をつきながら、テーブルの上にどさどさとパンを置き、椅子にどっかりと腰掛ける。
"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."息なんてついてた?」「不幸せなオーラ出しながらね」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must me more top five.[CN] 我们悄悄的进去 Attraction (2017)
You know how the doctor said I should avoid stress?[JA] ストレスめるなって言われてるだろ Pilot (2016)
And they're like, "Well, it's when you have a prolapse,[CN] 快速进去 他们问:"你还好吗?" After Porn Ends 2 (2017)
Washington, Berlin, Bejing, will be graveyards.[JA] ワシントン ベルリン 北京は ゴミめになる Criminal (2016)
Your tab's run up higher than a thief's pulse in church.[JA] お前は 結構なつけが まっているんだぞ Trace Decay (2016)
- Well, then, how did one of them manage to do it?[CN] 或者跟着受害者进房,然后杀他,趁尸体未被发现时下楼。 The Impossible Murder (2017)
I work in a cesspool. Sex. More sex.[JA] 俺は掃きめで働いてる セックス、更にセックス The Nice Guys (2016)
There must be a worthy foe somewhere on this dung heap.[JA] あのクソめの中にも 強い敵がいるかもしれんぞ Warcraft (2016)
No, because guess who's been suspended for having an inappropriate relationship with a student's parent?[CN] -对 -把它拿到我车上 我从后门出去 The Secret of Sales (2017)
And she walks up behind me.[CN] 所以我偷上楼拿我的外套 Chapter 55 (2017)
Look, Ryan, I know you've been under a lot of pressure lately, but this is crazy.[JA] ストレスがまってるのは 察してたけど― これは行き過ぎよ Care (2016)
You know that stress can bring on crazy things and everything that's going on.[JA] ストレスめると 何もいいコト無い Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top