Search result for

(61 entries)
(0.1721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -温-, *温*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おんど, ondo] (n) อุณหภูมิ
血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี
[あたたか, atataka] (adv ) อุ่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[温, wēn, ㄨㄣ] warm, lukewarm
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  昷 (wēn ㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See い・1) idiot; dummy; slow person [Add to Longdo]
々;[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree [Add to Longdo]
い(P);緩い;微[ぬるい(P);ぬくい(い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (い, 微い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See ) slow; stupid; (P) [Add to Longdo]
かい歓迎[あたたかいかんげい, atatakaikangei] (n) warm reception [Add to Longdo]
かい御飯[あたたかいごはん, atatakaigohan] (n) warm rice [Add to Longdo]
まる(P);暖まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P) [Add to Longdo]
[ぬくみ, nukumi] (n) warmth [Add to Longdo]
[ぬるむ, nurumu] (v5m,vi) to become lukewarm; to become tepid [Add to Longdo]
める(P);暖める(P)[あたためる(P);ぬくめる(める)(ok), atatameru (P); nukumeru ( atatame ru )(ok)] (v1,vt) to warm; to heat; (P) [Add to Longdo]
める;微める[ぬるめる, nurumeru] (v1,vt) (uk) to cool something down (e.g. by adding water) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn, ㄨㄣ, / ] warm; lukewarm; to review; surname Wen [Add to Longdo]
布尔登[Wēn bù ěr dēng, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ, / ] Wimbledon (district of West London); Wimbledon open tennis championship [Add to Longdo]
[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, / ] good-natured; warm and generous; gentle [Add to Longdo]
[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc) [Add to Longdo]
和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] tenderness [Add to Longdo]
和派[wēn hé pài, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, / ] moderate faction [Add to Longdo]
哥华[Wēn gē huá, ㄨㄣ ㄍㄜ ㄏㄨㄚˊ, / ] Vancouver (city in Canada) [Add to Longdo]
哥华岛[Wēn gē huá dǎo, ㄨㄣ ㄍㄜ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄠˇ, / ] Vancouver Island [Add to Longdo]
[wēn yā, ㄨㄣ ㄧㄚ, / ] temperature and pressure [Add to Longdo]
[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, / ] attentive; emotionally attached; kind; gentle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心まる結末ではありました」
I got warm from jogging for an hour.1時間ジョギングしたら体がかくなった。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる室効果と大いに関係があります。
You can see how much difference a few degrees can make.いかに大きな違いを2、3度の気の変化が生じさせることができるかを理解できるであろう。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気候はスコットランドの気候よりも暖である。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気候はスコットランドの気候より暖である。
I've cooked you a nice hot dinner.おいしいかい夕食を作ってあげましたよ。
The temperature here is higher than that of Tokyo.ここの気は東京よりも高い。
The climate here is mild.ここの気候は暖である。
This hot-spring spa is a great find.この泉は穴場だね。
These hot springs possess properties for healing wounds.この泉は傷を治す性質がある。
This country has an even temperature throughout the year.この国では年間を通じて気の変動がほとんどない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zero degrees.[JA] - 気ゼロ Life (2017)
Controls the temperature for the body.[CN] 这里专门控制全身的体 Osmosis Jones (2001)
We gotta cool him down![CN] 快拿冰块来,我们得帮他降 Osmosis Jones (2001)
- What's our temperature?[JA] - 今の気は? Life (2017)
The coals should be just right.[JA] まず炭火の度が 適であること Barbecue (2017)
We're losing life support. The temperature is dropping rapidly.[JA] 生命維持装置を失った 気が急速に低下してる Life (2017)
I present Sir Ulrich, whose mother's father was Shilhard von Rechberg son of the Duke Guelph of Saxony, son of Ghibellines, son of Wendish.[CN] 为您介绍乌瑞克爵士 其外祖父为席拉德冯瑞克堡 曾祖为萨克森的顾尔夫公爵 曾曾祖纪林 曾曾曾祖狄胥 A Knight's Tale (2001)
What was it, your first conservatory?[JA] 室くらいか? Smell the Weakness (2017)
Suit's running warm.[JA] スーツの度上昇 Life (2017)
Oysters are filled with dangerous bacteria.[CN] 生蚝是病菌的 Osmosis Jones (2001)
That is so sweet.[CN] 那可真柔. Head Over Heels (2001)
If it climbs in the nozzle, the temperature should move.[JA] アイツがノズルに来たら 度が上がるはずだ Life (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あたたか, atataka] -warm [Add to Longdo]
かい[あたたかい, atatakai] -warm [Add to Longdo]
まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
める[あたためる, atatameru] erwaermen, aufwaermen [Add to Longdo]
[おんわ, onwa] -mild, sanft, ruhig, maessig [Add to Longdo]
[おんしつ, onshitsu] Treibhaus, Gewaechshaus [Add to Longdo]
[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]
[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]
[おんだん, ondan] -warm [Add to Longdo]
[おんせん, onsen] warme_Quelle, heisse_Quelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top