Search result for

(53 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渡-, *渡*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
航証明書[とこしょうめいしょ] (n ) Travel Affidavit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とべい, tobei] (n) การไปสหรัฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とこう, tokou] การข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
[わたす, watasu] Thai: ยื่นให้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[渡, dù, ㄉㄨˋ] to cross, to ferry over, to pass through
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  度 (dù ㄉㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わたし, watashi] (n) (1) ferry (crossing); ferry(boat); (suf) (2) delivery; (P) [Add to Longdo]
し込み[わたしこみ, watashikomi] (n) technique of throwing one's opponent by pushing his chest while holding his thigh (sumo); thigh-grabbing push down [Add to Longdo]
し守;し守り;守(io)[わたしもり, watashimori] (n) ferryman [Add to Longdo]
し場;場(io)[わたしば, watashiba] (n) (See 船場) ferry landing; point of departure or arrival for ferries [Add to Longdo]
し船(P);し舟[わたしぶね, watashibune] (n) ferry; ferryboat; (P) [Add to Longdo]
し銭[わたしせん, watashisen] (n) ferriage [Add to Longdo]
し賃[わたしちん, watashichin] (n) ferriage [Add to Longdo]
し箸[わたしばし, watashibashi] (n) resting one's chopsticks across the top of one's bowl (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
[わたす, watasu] (v5s,vt) (1) to ferry across (a river, etc.); to carry across; to traverse; (2) to lay across; to build across; (3) to hand over; to hand in; to pass; to give; to transfer; (P) [Add to Longdo]
[わたり, watari] (n) ferry; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] to cross; to pass through; to ferry [Add to Longdo]
[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to spend one's holidays; vacations [Add to Longdo]
[dù kǒu, ㄉㄨˋ ㄎㄡˇ, ] ferry [Add to Longdo]
[dù dù niǎo, ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] the dodo (extinct bird) [Add to Longdo]
[dù chuán, ㄉㄨˋ ㄔㄨㄢˊ, ] ferry [Add to Longdo]
[dù lún, ㄉㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] a ferry [Add to Longdo]
轮船[dù lún chuán, ㄉㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] ferry ship [Add to Longdo]
[dù guò, ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] to cross over; pass through [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I could swim across the river when I was twelve.12歳のとき私はその川を泳いでることができた。
I think it dangerous for you to cross the river.あなたがその川をるのは危険だと思う。
Can you swim across the river?あなたは、泳いで川をることができます。
When do you start for Sado?あなたはいつ佐にたちますか。
Can you swim across?あなたは泳いでることができますか。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あの鳥たちは夏に巣を作り、冬に南へる。
I don't want to go out on a limb.あぶない橋はりたくない。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカンインディアンの祖先は、ベーリング海峡を経由してアジアから米大陸へった。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカ先住民の祖先は、ベーリング海峡を経由してアジアから大陸へった。
I was discharged without notice.いきなり解雇を言いされた。
Day trips across the Channel.イギリス海峡をる日帰りの旅。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れった秋の日になったね。これが台風一過というやつかね。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, I know! I stole your deal, Okay?[JA] 手柄を奪ったが ボーナスは Smell the Weakness (2017)
He left his fingerprints on a gun at the scene of a murder he did not commit.[CN] 他过了近十年的牢狱时光 He survived nearly a decade in prison. 这两者都涉及到了 Both of which involve Pick Your Poison (2016)
Last time I checked, that's what people do on dates.[CN] 你又陷入了危机 需要我帮你 Skin in the Game (2017)
The pension fund is being dissolved.[CN] 升特钢材在现在这个过时期 冻结了所有的 养老金发放账户 Going in Style (2017)
I-I got you one more thing.[JA] 君にしたいものがある Find This Thing We Need To (2017)
Well, if you could pass this on to Mr Swan and tell him that[JA] スワンさんにしてくれる? Close Encounters (2017)
Just hand me the pill, please.[JA] 例の薬をしてくれ Find This Thing We Need To (2017)
Bruce Kane, son of State Rep Richard Kane, became a household name overnight after his heroic rescue of a local high school senior.[JA] ケイン議員の 息子さんの名前は 勇気ある救出劇ののち 一夜のうちに知れりました Stalker's Prey (2017)
You can't give your hands away like a spade, or a fork.[JA] 〝精肉店〞 どうぞ使ってと すためではない Barbecue (2017)
No, it's not like that. I told you, I'm going to make sure you get your cut from this deal. Just has to go through the right channels first.[JA] ボーナスはすが まず正規のルートを通せ Smell the Weakness (2017)
You can't expect us to halt hostilities and join you in fighting whatever you saw beyond the Wall.[CN] 多斯拉克人过去从未过海,任何海 The Queen's Justice (2017)
I gave you money the other day.[JA] こないだしたでしょ Values (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
し船[わたしぶね, watashibune] Faehrschiff, Faehre [Add to Longdo]
[わたす, watasu] uebergeben [Add to Longdo]
り鳥[わたりどり, wataridori] Zugvogel [Add to Longdo]
[わたる, wataru] ueberschreiten [Add to Longdo]
[とらい, torai] Einfuehrung, Besuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top