Search result for

(59 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -清-, *清*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ] เทศกาลเช็งเม้ง หรือ การไหว้บรรพบุรุษของคนเชื้อสายจีน

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいけつ] (n ) Clean

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいそう, seisou] (n) การทำความสะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[清, qīng, ㄑㄧㄥ] clean, pure; clear, distinct; peaceful
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) Qing (dynasty of China, 1616-1912); Ch'ing [Add to Longdo]
々;[せいせい, seisei] (adv,n,vs) feel refreshed; feel relieved [Add to Longdo]
々しい(P);しい[すがすがしい, sugasugashii] (adj-i) (uk) fresh; refreshing; (P) [Add to Longdo]
い(P);浄い[きよい, kiyoi] (adj-i) (See らか) clear; pure; noble; (P) [Add to Longdo]
い愛[きよいあい, kiyoiai] (n) pure (platonic) love [Add to Longdo]
い月影[きよいつきかげ, kiyoitsukikage] (n) beautiful moonlight; clear moon [Add to Longdo]
まる[きよまる, kiyomaru] (v5r,vi) to be purified; to be cleansed [Add to Longdo]
め;浄め[きよめ, kiyome] (n) purification [Add to Longdo]
めの塩[きよめのしお, kiyomenoshio] (n) salt thrown to purify the sumo ring before the bout [Add to Longdo]
める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] clear; distinct; complete; pure; the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911) [Add to Longdo]
一色[qīng yī sè, ㄑㄧㄥ ㄧ ㄙㄜˋ, ] monotone; only one ingredient; (mahjong) all in the same suit [Add to Longdo]
[Qīng dài, ㄑㄧㄥ ㄉㄞˋ, ] the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911) [Add to Longdo]
代通史[Qīng dài tōng shǐ, ㄑㄧㄥ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥ ㄕˇ, ] General history of the Qing dynasty, compiled under Xiao Yishan 蕭一山 [Add to Longdo]
仓查库[qīng cāng chá kù, ㄑㄧㄥ ㄘㄤ ㄔㄚˊ ㄎㄨˋ, / ] to make an inventory of warehouses [Add to Longdo]
[qīng cháng, ㄑㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] to repay a debt in full; to redeem; to clear [Add to Longdo]
[Qīng bīng, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄥ, ] Qing troops; Manchu soldiers [Add to Longdo]
[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, / ] detailed list; inventory [Add to Longdo]
[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, ] clean-up operation; suppress (bandits) [Add to Longdo]
[Qīng yuán, ㄑㄧㄥ ㄩㄢˊ, ] Qingyuan county in Fushun 撫順|抚顺, Liaoning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You don't have to write your composition out fair.あなたは自分の作文を書する必要がない。
Do I have to fix up to go to their house?あの家には爽で行かねばならないですか。
Coke has always been the top dog when it comes to soft drinks.コカ・コーラは涼飲料水ではいつも最有力会社だ。
If you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.このお支払いが算できないご事情がおありでしたら、ご連絡ください。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改革し、新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
This is the best soda to drink this summer.この新しい涼飲料水は、この夏の一押しです。
You are expected to appear well here at the shop.この店では爽でお願いします。
But the Evans were clean and they had enough to eat.しかし、エヴァンス一家は潔だし、食べ物も十分ありました。
The scandal has badly damaged his clean image.スキャンダルは彼の潔なイメージを酷く傷つけた。
The manuscript had been written out by hand.その原稿は手で書されていた。
The cottage was clean and tidy.その別荘は潔で整然としていた。
Then an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew about purification.それで、ヨハネの弟子達が、あるユダヤ人がめについて議論した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If negan finds out they're planning something, they're gonna need help, even with those scavengers on their side.[JA] 計画がバレたなら 加勢しないと 掃人はいるけど The First Day of the Rest of Your Life (2017)
You know, my first mission as a Ranger, we were... clearing an apartment block in Baghdad.[JA] ご存知のとおり ,私の最初の使命 レンジャーとして ,私たちは... バグダッドのマンションを算した。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
They might think I was there to clean the toilets.[JA] トイレの掃に来たと思われる。 The Circle (2017)
Zombie moat clean-up might be a good start.[JA] ゾンビ堀の掃でも してもらおう Heart of Darkness (2016)
You didn't?[CN] 我不 Disbanded (2017)
Do you remember kissing me before?[CN] 虽然我没办法解释 Ready (2017)
These payments were earmarked for a countrywide air defense system, but instead wound up in Pyongyang.[JA] これらの支払いは全国的な 対空防衛システムに 充当されていました しかしその代わり 平壌で算したんです Alt.truth (2017)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 銀行口座を凍結した後で 会社の算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
Your fitter called, said he was here to do the windows so she let him in.[JA] 掃業者と間違えて 家に入れたの Sexy Rollercoasters (2017)
The deceased woman appears to have been living with Mr. Michima.[CN] 邀请函寄件人的身份与目的 直到现在都还不 Disbanded (2017)
But then I remembered what Minami once told me.[CN] 她在过世前好像付了 砂子先生的退休金 Disbanded (2017)
And I had a cleansing bath that I was done with the business.[JA] 業界から足を洗って めたわ After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きよい, kiyoi] -rein, sauber, klar [Add to Longdo]
まる[きよまる, kiyomaru] gereinigt_werden [Add to Longdo]
める[きよめる, kiyomeru] reinigen, laeutern [Add to Longdo]
[せいれん, seiren] Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit [Add to Longdo]
廉潔白[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] integer [Add to Longdo]
掃夫[せいそうふ, seisoufu] Strassenkehrer, Muellabfuhrmann, Muellmann [Add to Longdo]
[せいしょ, seisho] Reinschrift [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] Kiyomizu (Name) [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] reines_Wasser, klares_Wasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top