Search result for

(60 entries)
(0.1277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深-, *深*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふかい, fukai] (adj) ลึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[ふかめる, fukameru] Thai: ทำให้ลึก
める[ふかめる, fukameru] Thai: ศึกษาให้ลึกซึ้ง
める[ふかめる, fukameru] Thai: ทำให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
まる[ふかまる, fukamaru] Thai: ลึกซึ้งขึ้น English: to deepen (vi)
まる[ふかまる, fukamaru] Thai: เพิ่มมากขึ้น English: to heighten
まる[ふかまる, fukamaru] Thai: เข้มข้นยิ่งขึ้น English: to intensify

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[深, shēn, ㄕㄣ] deep, profound; depth
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  罙 (mí ㄇㄧˊ) 
Etymology: [ideographic] Deep 罙 water 氵

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ふかぶか, fukabuka] (adv-to) very deeply [Add to Longdo]
々;;沈々;沈沈[しんしん;ちんちん(沈々;沈沈), shinshin ; chinchin ( chin ; chin chin )] (adj-t,adv-to) (1) silent (esp. of the passing of the night); (2) (しんしん only) piercing (cold) [Add to Longdo]
[ふかい, fukai] (adj-i) deep; profound; thick; close; (P) [Add to Longdo]
い愛情[ふかいあいじょう, fukaiaijou] (n) deep affection [Add to Longdo]
い関係[ふかいかんけい, fukaikankei] (n) close connection [Add to Longdo]
い川は静かに流れる[ふかいかわはしずかにながれる, fukaikawahashizukaninagareru] (exp) (id) still waters run deep [Add to Longdo]
い霧[ふかいきり, fukaikiri] (n) thick (dense) fog [Add to Longdo]
[ふかさ, fukasa] (n) depth; profundity; (P) [Add to Longdo]
さ優先探索[ふかさゆうせんたんさく, fukasayuusentansaku] (n) {comp} depth first search (search algorithm in AI) [Add to Longdo]
まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] deep; profound [Add to Longdo]
不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, / ] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict [Add to Longdo]
[Shēn Jǐng, ㄕㄣ ㄐㄧㄥˇ, ] Sham Tseng (area in Hong Kong) [Add to Longdo]
[shēn xìn, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ, ] to believe firmly [Add to Longdo]
信不疑[shēn xìn bù yí, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] to believe firmly without any doubt (成语 saw); absolute certainty about sth [Add to Longdo]
[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough [Add to Longdo]
[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] deeply felt; heartfelt; sincere; honest [Add to Longdo]
[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] profound; deep; deep-going [Add to Longdo]
[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, ] deepen; intensify [Add to Longdo]
[shēn hòu, ㄕㄣ ㄏㄡˋ, ] deep; profound [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意く言う。 [F]
There was a deep pond there ten years ago.10年前に、そこにい池があった。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の友人はい友情のきずなをつくりだした。
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念いから気をつけた方がいいよ。
I feel for you deeply.あなたにく同情します。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親切に対しく感謝の意を表します。
I deeply appreciate your advice and kindness.あなたの助言と親切にく感謝します。
You are far from a careful driver.あなたはけっして注意いドライバーではありませんよ。
You have to make a careful choice of books.あなたは本を注意く選択しなければならない。
Each episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.あのドラマ最後にいつも意味な言葉を言って終わるよね。
Don't be so serious. It's only a game.あまり刻に考えるな、ゲームなんだから。
Don't take things too seriously.あまり物事を刻に考えないようにしなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today, two men that were close to her will speak with us.[JA] 彼女と親交のかった2人に 語っていただきます Disbanded (2017)
This is a very impressive youth.[CN] 你真是个令人印象刻的年轻人 Aladdin (1992)
[woman speaking in English] And it's one way to strengthen ourselves, and an opportunity to come home and have family sessions, learning.[JA] 民族の絆をめるのが マラエの役割でもある 家族会議や勉強会の場であり Barbecue (2017)
I'm not a big believer in kismet, but you'd have to be blind, deaf and dumb as shit not to hear destiny calling me.[JA] 〝開店セール〞 信心くはないが これが運命でない訳がない 信心くはないが これが運命でない訳がない Salesmen Are Like Vampires (2017)
He expressed regret and displayed no hostility.[CN] 他表悔意 Basic Instinct (1992)
I know how deeply you loved her.[CN] 我知道你爱她 Bram Stoker's Dracula (1992)
But this land intoxicates my senses and my soul.[CN] 但这陆地陶冶了我的情操, 我被它迷住了. 1492: Conquest of Paradise (1992)
I hid myself into a cave[CN] 我偷偷地走进一个山找了个山窿 92 Legendary La Rose Noire (1992)
My diamond in the rough.[CN] 藏不露的家伙 Aladdin (1992)
Things are worse than I thought.[JA] 思ってたより刻だ Smell the Weakness (2017)
Ah, nice link.[JA] 2つはく関わってる  ()
They have deep-water ports for the ships.[JA] あそこには水港がある Dragonstone (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふかい, fukai] tief [Add to Longdo]
まる[ふかまる, fukamaru] tiefer_werden [Add to Longdo]
める[ふかめる, fukameru] vertiefen, intensivieren, staerken [Add to Longdo]
[しんこく, shinkoku] -ernst [Add to Longdo]
[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]
[しんど, shindo] Tiefe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top