Search result for

(69 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海-, *海*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うみ, umi] (n) ทะเล
[かいがい, kaigai] (n) ต่างประเทศ
[えび, ebi] (n) กุ้ง
[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うに, uni] (n) หอยเม่น
[かいせい, kaisei] (n abbrev) มาจากคำว่า 外生産 หมายถึง Overseas Production
[セイウチ, seiuchi] (n ) สิงโตทะเล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
[かいがい, kaigai] Thai: ข้ามประเทศ
[かいぐん, kaigun] Thai: ทหารเรือ English: navy
[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[海, hǎi, ㄏㄞˇ] sea, ocean; maritime
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  每 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うみ(P);み(ok);わた(ok);わだ(ok), umi (P); mi (ok); wata (ok); wada (ok)] (n) sea; beach; (P) [Add to Longdo]
[うみたなご;ウミタナゴ, umitanago ; umitanago] (n) (uk) sea chub (Ditrema temminckii temminckii) [Add to Longdo]
がめ;亀;ガメ[うみがめ(がめ;亀);うみガメ(ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle [Add to Longdo]
の家[うみのいえ, uminoie] (n) beach hut; beachside clubhouse [Add to Longdo]
の幸[うみのさち, uminosachi] (n) seafood [Add to Longdo]
の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor) [Add to Longdo]
の藻屑となる[うみのもくずとなる, uminomokuzutonaru] (exp,v5r) to be drowned at sea [Add to Longdo]
の藻屑と消える[うみのもくずときえる, uminomokuzutokieru] (exp,v1) (See の藻屑となる) to be drowned at sea [Add to Longdo]
の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǎi, ㄏㄞˇ, ] ocean; sea [Add to Longdo]
[hǎi shàng, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ, ] maritime [Add to Longdo]
上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular [Add to Longdo]
上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 上花 by Iris Chang [Add to Longdo]
事局[hǎi shì jú, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄐㄩˊ, ] PRC Maritime Safety Agency [Add to Longdo]
事处[hǎi shì chù, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Marine Department [Add to Longdo]
于格松[Hǎi yú gé sōng, ㄏㄞˇ ㄩˊ ㄍㄜˊ ㄙㄨㄥ, ] Haugesund (city in Rogaland, Norway) [Add to Longdo]
伯利[Hǎi bó lì, ㄏㄞˇ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ, ] Highbury (name) [Add to Longdo]
[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] (N) Hailun (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, / ] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中を航したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
A few minutes' walk brought me to the shore.2、3分歩いたら辺に着いた。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに外旅行にでたいと思う人も多い。
What are the seven seas?7つのって何ですか。
One day in July we went to the sea.7月のある日、私たちはへ行った。
I wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.7月の上旬は、に行くのは早いかな?
There are lots of jellyfish in the ocean in September.9月になるとにはクラゲがいっぱいだよ。
In September, there are just a few people here and there on the beach.9月のは、人がまばらだね。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC外旅行障害保険を持っています。
Would you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?ABソフトウエアの外営業部長をご紹介いただけませんか。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは千山千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you imagine half a million dollars to not fight my guy?[CN] 不像其他职业运动 拳击没有单独的监管机构 这就是阿尔蒙 和他的超级拳击冠军联赛追求的 CounterPunch (2017)
On sparring days, what do we do?[CN] 我今天在滩上练了短跑 CounterPunch (2017)
When I went to the beach, the river... When it reaches the sea, it digs into the sand.[JA] 川がにつながる場所が あるでしょ  ()
Fuck the glory?[CN] "我听从我最信任的顾问 阿尔蒙的建议 CounterPunch (2017)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは が静まり ようやく ひと休みする時間が訪れる Barbecue (2017)
And he's signing a lot of the best fighters... but Haymon rarely does business with competing promoters and their fighters.[CN] 他听阿尔蒙的话 他们会商量 CounterPunch (2017)
My father bought a piece of land in Juquehy and built a pre-fabricated house there.[JA] 父が の近くの土地を買って プレハブの家を建てたの  ()
Can you believe people will pay 20 quid a pop to get their own copy of this boggly-eyed little cunt?[JA] こんなギョロ目の賊版が 20ポンドで売れる Close Encounters (2017)
Gonna show this world that the new superstar is on his way.[CN] 听说利尔B霍普签了第一份 职业拳击合约时 你不会感到惊讶 他跟阿尔蒙签了 CounterPunch (2017)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.[CN] 奎林是最幸运 最有福气 最有才华的拳击手之一 (山姆沃特森 蒙拳击) CounterPunch (2017)
THROUGH THE SEVEN SEAS OF LOVE![JA] "7つのと同じくらい 大きな愛を贈るわ"  ()
Yes, sir.[CN] 跟阿尔蒙签约最好不过 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software) [Add to Longdo]
底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うみ, umi] Meer, -See [Add to Longdo]
[かいじょう, kaijou] See-, Meer-, Meeres- [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Seemann [Add to Longdo]
[かいがい, kaigai] Uebersee, Ausland [Add to Longdo]
[かいがん, kaigan] Meereskueste [Add to Longdo]
[かいきょう, kaikyou] Meerenge [Add to Longdo]
[かいてい, kaitei] Meeresgrund [Add to Longdo]
水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] Badestrand [Add to Longdo]
[かいりゅう, kairyuu] Meeresstroemung [Add to Longdo]
[かいひん, kaihin] Kueste, Strand, Gestade [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top