Search result for

(56 entries)
(0.2536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洋-, *洋*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
風建築[ようふうけんちく, youfuukenchiku] สถาปัตยกรรม,รูปแบบการก่อสร้างแบบฟรั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洋, yáng, ㄧㄤˊ] sea, ocean; western, foreign
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
の東西を問わず[ようのとうざいをとわず, younotouzaiwotowazu] (adv) in all parts of the world; both in the Occident and the Orient [Add to Longdo]
もく[ようもく, youmoku] (n) foreign cigarette; foreign tobacco [Add to Longdo]
菓子[ようがし, yougashi] (n) Western confectionery [Add to Longdo]
[ようが, youga] (n) (1) (See 日本画) Western painting; (2) (See 邦画・1) Western film; Western movie; (P) [Add to Longdo]
画家[ようがか, yougaka] (n) artist who produces Western-style paintings [Add to Longdo]
芥子[ようがらし, yougarashi] (n) mustard [Add to Longdo]
[ようがく, yougaku] (n) Western learning [Add to Longdo]
[ようがく, yougaku] (n) western (non-Japanese) music; (P) [Add to Longdo]
[ようま, youma] (n) Western-style room; (P) [Add to Longdo]
[ようかん, youkan] (n) western-style house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] foreign; ocean [Add to Longdo]
中脊[yáng zhōng jǐ, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
[yáng rén, ㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a foreigner; a westerner [Add to Longdo]
[yáng wù, ㄧㄤˊ ˋ, / ] foreign affairs (in Qing times); foreign learning [Add to Longdo]
务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college of western learning in late Qing [Add to Longdo]
务派[yáng wù pài, ㄧㄤˊ ˋ ㄆㄞˋ, / ] the foreign learning or Westernizing faction in the late Qing [Add to Longdo]
务运动[Yáng wù Yùn dòng, ㄧㄤˊ ˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Self-Strengthening Movement (period of reforms in China c 1861-1894), also named 自強運動|自强运动 [Add to Longdo]
[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, ] western taste; western style [Add to Longdo]
[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc) [Add to Longdo]
基队[yáng jī duì, ㄧㄤˊ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] New York Yankees (baseball team) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南フーズ株式会社は横浜の新社屋に移転します。
You have to cross the ocean to get to America.アメリカに行くには大を横断しなければなりません。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
I will make a new suit for you.お前に新しい服を作ってあげよう。
Caroline knows better than to spend all her money on clothes.キャロラインはすべてのお金を服に使うほどお愚かではない。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途ですね。
The suit materials of this sort will not stand up well.この種の服地は持ちがよくないだろう。
I want a suit made of this material.この生地で服を作ってください。
This material is not suitable for a dress.この生地は服をつくるのには向かない。
This river falls into the Pacific Ocean.この川は太平に注いでいる。
This ship is not fit for an ocean voyage.この船は遠航海には堪えない。
I want this suit cleaned.この服のクリーニング頼みます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're lucky l let you keep that doll.[CN] 你很走运我把那娃娃留给你 A Little Princess (1995)
Taiyo Matsumoto.[JA] 松本大  ()
Her ashes were spread across the Pacific Ocean.[JA] 彼女の灰は太平に撒かれた The Space Between Us (2017)
I just need to get your clothes and mine and then I'll be right there, okay?[JA] 服とか必要でしょ すぐに向かうわ いい? Casus Belli (2017)
To find out we need to look beneath the surface[CN] 为了弄清楚 我们需要到海表面下看看 The Living Sea (1995)
You're pretty in clothes.[JA] 服姿もおきれいで The Mysterious Million Yen Women (2017)
We get there first, and close it, we can stop the submarine from escaping into open water[JA] 先に着いて 閉めるんだ そうすれば外に逃げられない The Fate of the Furious (2017)
According to him, this thing wasn't just an ancient species of marine life.[JA] 太古から生き延びた海生物が 奇跡的に生き永らえていた 生息地域に Shin Godzilla (2016)
You're gonna like this. I just happen to have the best hardware in the South Pacific.[JA] 気に入るぞ 南太平で最高の武器だ xXx: Return of Xander Cage (2017)
For me the ocean always has special signifycants[CN] 对我来说 海一向都重要 The Living Sea (1995)
You really think that he is part of the marine[CN] 你真的觉得自己是海的一部分 The Living Sea (1995)
There are going to be nice fashion stores in these spaces.[JA] (半田)こういうとこに オシャレな服屋さんとかが入るわけよ Bye Bye Mr. Perfect (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] OZEAN, AUSLAENDISCH, WESTLICH [Add to Longdo]
[ようしょ, yousho] auslaendisches_Buch, westliches_Buch [Add to Longdo]
[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
[ようが, youga] Bild_im_westlichen_Stil [Add to Longdo]
[ようさい, yousai] Schneiderei (im_westlichen_Stil) [Add to Longdo]
[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top