Search result for

法律是不是为印度教徒提供支持?

(1 entries)
(0.6909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法律是不是为印度教徒提供支持?-, *法律是不是为印度教徒提供支持?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But which law offers this facility for Hindus?[CN] 法律是不是为印度教徒提供支持? Garam Masala (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

法律 (fǎ lǜ)是不是 (shì bú shì) (wèi)印度 (yìn dù)教徒 (jiào tú)提供 (tí gōng)支持 (zhī chí)

 


  

 
法律
 • (ほうりつ) กฎหมาย [LongdoJP]
 • (ほうりつ) (n,adj-no) law; (P) [EDICT]
 • (fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ) law [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ) law [CE-DICT-Traditional]
是不是
 • (shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ) is or isn\'t; yes or no; whether or not [CE-DICT-Simplified]
 • (shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ) is or isn\'t; yes or no; whether or not [CE-DICT-Traditional]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Simplified]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Simplified]
印度
 • (いんど;インド) (n,adj-no) (uk) India; Hindustan [EDICT]
 • (Yìn dù, ˋ ㄉㄨˋ) India [CE-DICT-Simplified]
 • (Yìn dù, ˋ ㄉㄨˋ) India [CE-DICT-Traditional]
教徒
 • (きょうと) (n) believer; adherent; (P) [EDICT]
 • (jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ) disciple; follower of a religion [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ) disciple; follower of a religion [CE-DICT-Traditional]
提供
 • (ていきょう) ให้, จัดหาให้ [LongdoJP]
 • (ていきょう) (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [EDICT]
 • (tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ) to supply; to provide; to furnish [CE-DICT-Simplified]
 • (tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ) to supply; to provide; to furnish [CE-DICT-Traditional]
支持
 • (しじ) (n,vs,adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) [EDICT]
 • (zhī chí, ㄓ ㄔˊ) to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī chí, ㄓ ㄔˊ) to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top