Search result for

(71 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -決-, *決*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けっしょう, kesshou] (n) รอบชิงชนะเลิศ
[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ,ตัดสินใจ
[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ
[けっさい, kessai] (n) การชำระเงิน
済条件[ケッサイジョウケン, kessaijouken] (n) เงื่อนไขการชำระเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
算報告[けっさんほうこく, kessanhoukoku] งบการเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่
まる[きまる, kimaru] Thai: ตกลงเป็นที่เรียบร้อย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[決, jué, ㄐㄩㄝˊ] to decide, to determine, to judge
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] decisive

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けつ, ketsu] (n) (See を取る) decision; vote; (P) [Add to Longdo]
して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P) [Add to Longdo]
[けっす, kessu] (v5s) (See する) to decide; to determine [Add to Longdo]
する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P) [Add to Longdo]
まって[きまって, kimatte] (exp) always; without fail; usually; regularly; (P) [Add to Longdo]
まり(P);り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as まりが悪い, etc.) (See まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
まりきった;極り切った;まり切った;り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace [Add to Longdo]
まり事;まりごと[きまりごと, kimarigoto] (n) rule; established routine; standard operating procedure; SOP [Add to Longdo]
まり手;り手[きまりて, kimarite] (n) clincher; winning technique; official winning technique (sumo) [Add to Longdo]
まり文句;り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决定[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
决赛[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, / ] finals (of a competition), #2,211 [Add to Longdo]
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, / ] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy, #2,441 [Add to Longdo]
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution, #3,673 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] breach (a dike); to decide; to determine, #4,716 [Add to Longdo]
决不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] not at all; simply (can) not, #6,065 [Add to Longdo]
决战[jué zhàn, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, / ] decisive battle, #11,613 [Add to Longdo]
决定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] decisive; conclusive, #12,063 [Add to Longdo]
决策者[jué cè zhě, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, / ] policymaker, #17,301 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を可したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親切をして忘れないでしょう。 [M]
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満足しうる取りめであった。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐにめた。
She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.20才になって初めて、彼女は歌手になろうと心した。
The two teams competed in the final game.2チームは勝戦で競った。
Two problems remained unsolved.2つの問題が未解のままであった。
It is not rare at all to live over ninety years.90歳以上生きることはしてまれではない。
A beautiful object like that never loses its value.ああした美しいものはしてその価値を失うことはない。
Tomorrow never comes.あすはしてこない。
Time will do the rest.あとは時が解するでしょう。
No matter what you may say, I will not change my mind.あなたが何をいおうと私は心を変えるつもりはない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's all quite obvious.[JA] 全部 まっていることなんですよ Confrontation (2017)
You, of course.[JA] 慎君にまってるでしょ Emotions (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花木)「セカイロン」 ついに映像化が定しました Disbanded (2017)
Give her heroin. Shoot her up."[CN] 但這是重大定,你好好想想" Louis C.K. 2017 (2017)
I've made up my mind.[JA] めたことです Confrontation (2017)
You're the one who must decide.[JA] あなたがめるんです Confrontation (2017)
After we've settled things at this house,[JA] この家の いろんなことが解したら Ready (2017)
"Oh, I'm an owl. That's what the thing is.[CN] 這條路不好走,但我妒忌他們 因為他們發現問題並解 Louis C.K. 2017 (2017)
'Cause somebody texted, "Yeah, sure," and ran over his kid, which is awful.[CN] 我的錢要怎麼解這件事? Louis C.K. 2017 (2017)
Because they live in a world of people that don't give a shit.[CN] 幫你解了問題 Louis C.K. 2017 (2017)
Seriously, if everybody who's afraid of ISIS kills themselves right now, then ISIS loses.[CN] 甚至能解世界的問題 Louis C.K. 2017 (2017)
"Hey, what about ISIS?"[CN] 事實就是,逃跑不能解問題 這絕對正確 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定性言語[けっていせいげんごう, ketteiseigengou] deterministic language [Add to Longdo]
定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table [Add to Longdo]
定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
定論的[けっていろんてき, ketteironteki] deterministic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[きまる, kimaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
める[きめる, kimeru] entscheiden [Add to Longdo]
[けっしょう, kesshou] Entscheidung (in e.Wettbewerb) [Add to Longdo]
[けってい, kettei] Entscheidung, Beschluss [Add to Longdo]
[けっしん, kesshin] Entschluss [Add to Longdo]
[けつい, ketsui] Entschluss [Add to Longdo]
[けつだん, ketsudan] Entscheidung, Entschluss [Add to Longdo]
[けっさい, kessai] Abrechnung [Add to Longdo]
[けっちゃく, kecchaku] Schluss, Beschluss, Entscheidung [Add to Longdo]
[けつれつ, ketsuretsu] (Verhandlungen erfolglos) abbrechen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top