Search result for

(63 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -民-, *民*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
間人[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
主改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
[みんしゅ, minshu] (n ) ประชาธิปไตย
主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n ) ระบอบประชาธิปไตย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[民, mín, ㄇㄧㄣˊ] citizens, subjects; a nation's people
Radical: Decomposition: 巳 (sì ㄙˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] An eye 巳 pierced by a dagger 戈, an old mark of slavery
[氓, máng, ㄇㄤˊ] people, subjects, vassals
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  民 (mín ㄇㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] citizens

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たみ, tami] (n) nation; people; (P) [Add to Longdo]
[みんい, min'i] (n) popular will; (P) [Add to Longdo]
[みんえい, min'ei] (n) private management; (P) [Add to Longdo]
営化[みんえいか, min'eika] (n,vs) privatization; privatisation; (P) [Add to Longdo]
営化企業[みんえいかきぎょう, min'eikakigyou] (n) privatized business; privatised business [Add to Longdo]
[みんか, minka] (n) private house; (P) [Add to Longdo]
[みんかん, minkan] (n,adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) [Add to Longdo]
間会社[みんかんかいしゃ, minkankaisha] (n) private company; private corporation [Add to Longdo]
間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation [Add to Longdo]
間軍事会社[みんかんぐんじがいしゃ, minkangunjigaisha] (n) private military company [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] the people; nationality; citizen [Add to Longdo]
[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy [Add to Longdo]
主主义[mín zhǔ zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] democracy [Add to Longdo]
主主义者[mín zhǔ zhǔ yì zhě, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] democrats [Add to Longdo]
主化[mín zhǔ huà, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to convert to democracy; democratic transformation [Add to Longdo]
主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong [Add to Longdo]
主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] democracy; democratic [Add to Longdo]
主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, ] Democratic faction [Add to Longdo]
主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement [Add to Longdo]
主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ, / ] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 進黨|进党 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以上の移を受け入れた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移の数が急激に増大した。
There are many peoples in Asia.アジアにはたくさんの族がいる。
Many peoples live in Asia.アジアには多族が住んでいる。
People of Asia must work together.アジアの族は協力し合わなければならない。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
That church organization takes in refugees.あの教会施設は避難を収容している。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの宿なら、素泊まり5千円だよ。
Refugees in Africa are seeking help.アフリカの難が救いを求めている。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国はクリントン氏を大統領に選んだ。
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの植地に連れて来られた奴隷たち。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's being interviewed by a famous idol.[JA] 国的アイドルとの対談 Absolute (2017)
SYRIAN REFUGEES HAVE ENTERED YOUR KITCHEN.[JA] "シリアの難が キッチンに来た"  ()
No, I don't.[CN] 可以和国偶像对谈 Absolute (2017)
That's a joke. False fact's a joke.[CN] -我有個問題 我是個平、正常人 Earth Is a Hot Mess (2017)
-Yeah, we all do. -Yup.[CN] 當地居多半信仰天主教 Earth Is a Hot Mess (2017)
Transvestites and transgender are people worthy of being considered human.[CN] 会抱有那种敌意的人 往往没有清晰 开放且主的论述  ()
Which brings us back to, well, us. Society at large.[CN] 幸好我身邊有足夠的良好市 接種疫苗 Do Some Shots, Save the World (2017)
I'd rather reap a harvest of ill-gotten gains than fight over a handful of slim pickings with the rest of you fucking plebs.[JA] だが俺が刈るのは 庶の僅かな収入ではなく 不正なカネだ The Secret of Sales (2017)
She's a member of a nationally famous girl idol group.[JA] 国的人気アイドルグループの メンバーよ Values (2017)
What whorehouse?[CN] 是当红国偶像团体的成员 Values (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正直に言うと最近のライブは 国戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
Right, well, it's Joseph And His Amazing Technicolour Dreamcoat in Basildon Civic Centre.[JA] 市センターで ミュージカル公演の鑑賞よ Close Encounters (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たみ, tami] Volk, Nation [Add to Longdo]
主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]
事訴訟[みんじそしょう, minjisoshou] Zivilprozess, Zivilsache [Add to Longdo]
[みんぞく, minzoku] -Volk, -Stamm, -Rasse [Add to Longdo]
宿[みんしゅく, minshuku] Privatpension [Add to Longdo]
[みんぞく, minzoku] Rasse [Add to Longdo]
[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]
[みんしゅう, minshuu] Volk [Add to Longdo]
[みんよう, minyou] Volkslied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top