Search result for

(74 entries)
(0.297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -比-, *比*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ
[ひかく, hikaku] (n) การเปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひゆ, ] การพูดเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย
[ひねつ, ] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
[ひねつ, ] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㲋, chuò, ㄔㄨㄛˋ] rabbit, hare
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A rabbit looking to the left
[比, bǐ, ㄅㄧˇ] to compare, liken; comparison; than
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two spoons 匕 side-by-side; 匕 also provides the pronunciation
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] complete
[毖, bì, ㄅㄧˋ] caution; to guard against, to take care
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  必 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] compare
[毙, bì, ㄅㄧˋ] to kill; to die a violent death
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  死 (sǐ ㄙˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[毚, chán, ㄔㄢˊ] greedy; cunning
Radical: Decomposition: 㲋 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  兔 (tù ㄊㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Eating two whole rabbits 㲋 and 兔

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n,n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 律賓) Philippines; (P) [Add to Longdo]
する[ひする, hisuru] (vs-s) to compare [Add to Longdo]
べ(P);較べ;競べ[くらべ, kurabe] (n,n-suf) (uk) contest; comparison; competition; (P) [Add to Longdo]
べる(P);較べる;競べる[くらべる, kuraberu] (v1,vt) (1) (See 見べる) to compare; to make a comparison; (2) (See 力べ) to compete; to vie; (P) [Add to Longdo]
べ物[くらべもの, kurabemono] (n) worthy of comparison [Add to Longdo]
べ物にならない[くらべものにならない, kurabemononinaranai] (adj-i) cannot be compared with; no match for [Add to Longdo]
を求める[ひをもとめる, hiwomotomeru] (exp,v1) to obtain the ratio [Add to Longdo]
を見ない[ひをみない, hiwominai] (adj-i) unique; unrivaled; unrivalled [Add to Longdo]
叡山[ひえいざん, hieizan] (n) Mt. Hiei (in Kyoto) [Add to Longdo]
[ひか, hika] (n) parity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 利時|利时 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near [Add to Longdo]
[bǐ yi bǐ, ㄅㄧˇ ㄧ˙ ㄅㄧˇ, ] to make a comparison; to engage in a contest [Add to Longdo]
上不足下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster [Add to Longdo]
不上[bǐ bù shàng, ㄅㄧˇ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ, ] can't compare with [Add to Longdo]
[Bǐ qiū, ㄅㄧˇ ㄑㄧㄡ, ] Buddhist monk (loan from Sanskrit bhiksu) [Add to Longdo]
丘尼[bǐ qiū ní, ㄅㄧˇ ㄑㄧㄡ ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun (loan from Sanskrit bhiksuni) [Add to Longdo]
[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence [Add to Longdo]
什凯克[Bǐ shí kǎi kè, ㄅㄧˇ ㄕˊ ㄎㄞˇ ㄎㄜˋ, / ] Bishkek (capital of Kyrgyzstan) [Add to Longdo]
佛利山[Bǐ fó lì Shān, ㄅㄧˇ ㄈㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕㄢ, ] Beverly Hills [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My grades have improved since first semester.1学期にべて成績がよくなった。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前にべ20%の上昇を記録した。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月にべ20%の増加だった。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前にべれば価格は大きく落ち込んでいる。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を較すると彼の方が形勢不利だった。
You should compare the two motorcycles.2台のオートバイを較するべきだ。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前とべると、今日の航空技術はずいぶん発達したものだ。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に例して給料が払われます。
Compare your answer with Tom's.あなたの答えとトムの答えと較しなさい。
Compare your paper with the model one.あなたの答案を模範答案と較しなさい。
Compare your translation with his.あなたの訳を彼の訳とべてみなさい。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは較的裕福である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"But I cannot find one person more loving than you are."[CN] (在世间 自有山此山更高) The Mermaid (2016)
-What's a Tupac?[CN] 如疯狗啦 狂派金刚啦,或者叫土霸 Hunt for the Wilderpeople (2016)
Far... I hate to ask you this, Ricky, but I'll kick myself if I don't.[CN] 如香肠,我们有的是香肠 Hunt for the Wilderpeople (2016)
-I said it first. You're more like Sarah Connor.[CN] 我你更像魔鬼终结者 Hunt for the Wilderpeople (2016)
I compared the new virus's DNA to all the bioweapons we have on file.[JA] 新種ウイルスのDNAと 被検体すべてを較したわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Robert was an improvement on your father, to be sure.[JA] ロバートはお父上にべれば前進でした Stormborn (2017)
It's Madonna, okay?[CN] 我觉得她跳得麦当劳更好 The Mermaid (2016)
On the other hand, there is the author Shin Michima.[JA] "それにべて" "道間 慎という作家はどうだ?" Values (2017)
Hm, let me see. My dignity and self respect versus £20, that is a tough one.[JA] 僕の品位と自尊心を 20ポンドと較検討すると Close Encounters (2017)
-Haiku.[CN] 那么莎士亚先生,请问你在写什么大作 Hunt for the Wilderpeople (2016)
-"No one can compare to you." -"There are always higher mountains."[CN] (但爱心 找不到你好) The Mermaid (2016)
? Compared to a woman's kiss ?[JA] ♪ 女のキスにべたら ♪ Dragonstone (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひかく, hikaku] comparison (vs) [Add to Longdo]
較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation [Add to Longdo]
較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]
較器[ひかくき, hikakuki] comparator [Add to Longdo]
較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
較条件[ひかくじょうけん, hikakujouken] relation condition [Add to Longdo]
較文字[ひかくもじ, hikakumoji] relation character [Add to Longdo]
例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] vergleichen [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
[ひりつ, hiritsu] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
[ひけん, hiken] Ebenbuertigkeit [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] Vergleich [Add to Longdo]
較文学[ひかくぶんがく, hikakubungaku] vergleichende_Literaturwissenschaft [Add to Longdo]
較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
較級[ひかくきゅう, hikakukyuu] Komparativ [Add to Longdo]
較言語学[ひかくげんごがく, hikakugengogaku] vergleichende_Sprachwissenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top