Search result for

(74 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -比-, *比*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ
[ひかく, hikaku] (n) การเปรียบเทียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひゆ, hiyu] การพูดเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย
[ひねつ, hinetsu] ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์)
[ひねつ, hinetsu] (n ) ความร้อนจำเพาะ (ฟิสิกส์) , See also: R. specific heat

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[比, bǐ, ㄅㄧˇ] to compare, liken; comparison; than
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Two spoons 匕 side-by-side; 匕 also provides the pronunciation,  Rank: 199
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] complete,  Rank: 1,093
[毙, bì, ㄅㄧˋ] to kill; to die a violent death
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  死 (sǐ ㄙˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 2,534
[毖, bì, ㄅㄧˋ] caution; to guard against, to take care
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  必 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] compare,  Rank: 5,054
[㲋, chuò, ㄔㄨㄛˋ] rabbit, hare
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A rabbit looking to the left
[毚, chán, ㄔㄢˊ] greedy; cunning
Radical: Decomposition: 㲋 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  兔 (tù ㄊㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Eating two whole rabbits 㲋 and 兔

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n,n-suf) (1) ratio; proportion; (2) match; equal; (3) (See 六義・1) explicit comparison (style of the Shi Jing); (4) (abbr) (See 律賓) Philippines; (P) [Add to Longdo]
する[ひする, hisuru] (vs-s) to compare [Add to Longdo]
べ(P);較べ;競べ[くらべ, kurabe] (n,n-suf) (uk) contest; comparison; competition; (P) [Add to Longdo]
べる(P);較べる;競べる[くらべる, kuraberu] (v1,vt) (1) (See 見べる) to compare; to make a comparison; (2) (See 力べ) to compete; to vie; (P) [Add to Longdo]
べ物[くらべもの, kurabemono] (n) worthy of comparison [Add to Longdo]
べ物にならない[くらべものにならない, kurabemononinaranai] (adj-i) cannot be compared with; no match for [Add to Longdo]
を求める[ひをもとめる, hiwomotomeru] (exp,v1) to obtain the ratio [Add to Longdo]
を見ない[ひをみない, hiwominai] (adj-i) unique; unrivaled; unrivalled [Add to Longdo]
叡山[ひえいざん, hieizan] (n) Mt. Hiei (in Kyoto) [Add to Longdo]
[ひか, hika] (n) parity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 利時|利时, #118 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] associate with; be near, #118 [Add to Longdo]
[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, ] proportion; scale, #1,234 [Add to Longdo]
[bǐ fēn, ㄅㄧˇ ㄈㄣ, ] score, #2,228 [Add to Longdo]
[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, ] proportion; specific gravity, #4,013 [Add to Longdo]
利时[Bǐ lì shí, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] Belgium, #9,424 [Add to Longdo]
[bǐ lǜ, ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, ] ratio; rate; percentage, #10,167 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My grades have improved since first semester.1学期にべて成績がよくなった。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前にべ20%の上昇を記録した。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月にべ20%の増加だった。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前にべれば価格は大きく落ち込んでいる。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を較すると彼の方が形勢不利だった。
You should compare the two motorcycles.2台のオートバイを較するべきだ。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前とべると、今日の航空技術はずいぶん発達したものだ。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に例して給料が払われます。
Compare your answer with Tom's.あなたの答えとトムの答えと較しなさい。
Compare your paper with the model one.あなたの答案を模範答案と較しなさい。
Compare your translation with his.あなたの訳を彼の訳とべてみなさい。
American senior citizens are comparatively well-off.アメリカのお年寄りは較的裕福である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without one, a person becomes unstable.[CN] 那个人我还受欢迎吗? Absolute (2017)
Benefiting from someone's death? That's awful.[CN] 大家还是不要知道较好 Reason (2017)
I compared the new virus's DNA to all the bioweapons we have on file.[JA] 新種ウイルスのDNAと 被検体すべてを較したわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Robert was an improvement on your father, to be sure.[JA] ロバートはお父上にべれば前進でした Stormborn (2017)
I'm back.[CN] 被拿来和那种东西较 让我有点遗憾 Ready (2017)
The end.[CN] 我觉得这个还是当作兴趣 写在日记里较好吧 Absolute (2017)
On the other hand, there is the author Shin Michima.[JA] "それにべて" "道間 慎という作家はどうだ?" Values (2017)
Hm, let me see. My dignity and self respect versus £20, that is a tough one.[JA] 僕の品位と自尊心を 20ポンドと較検討すると Close Encounters (2017)
I'm never going to live with anyone again.[CN] 门要上锁较好喔 Emotions (2017)
Thank you.[CN] 你好像较有精神了呢 Choices (2017)
-To logic.[CN] 起自己想要描绘的东西 做出观众想看的东西 才是我们创作者的使命 Confrontation (2017)
What's wrong with not being stable?[CN] 他快出新书了 或许会你受欢迎也不一定呢 Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひかく, hikaku] comparison (vs) [Add to Longdo]
較演算子[ひかくえんざんし, hikakuenzanshi] relational operator, relation [Add to Longdo]
較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]
較器[ひかくき, hikakuki] comparator [Add to Longdo]
較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
較条件[ひかくじょうけん, hikakujouken] relation condition [Add to Longdo]
較文字[ひかくもじ, hikakumoji] relation character [Add to Longdo]
例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
べる[くらべる, kuraberu] vergleichen [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
[ひりつ, hiritsu] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
[ひけん, hiken] Ebenbuertigkeit [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] Vergleich [Add to Longdo]
較文学[ひかくぶんがく, hikakubungaku] vergleichende_Literaturwissenschaft [Add to Longdo]
較的[ひかくてき, hikakuteki] vergleichsweise [Add to Longdo]
較級[ひかくきゅう, hikakukyuu] Komparativ [Add to Longdo]
較言語学[ひかくげんごがく, hikakugengogaku] vergleichende_Sprachwissenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top