Search result for

(63 entries)
(0.3681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殺-, *殺*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっとう, ] การหลังไหลเข้าไป, การกรูกันเข้าไป
人罪[さつじんざい, ] (n) ข้อหาฆาตกรรม
人的[さつじんてき, ] (n) น่ากลัว, ชวนให้สยอง, รุนแรงมาก
[さつじん, ] ฆาตกรรม, การฆ่าคน
人狂人[さつじんはんにん, ] (n) ฆาตกร
虫剤[さっちゅうざい, ] (n) ยาฆ่าแมลง
[さつがい, ] (n) การฆาตกรรม
[さっきん,sakkin, ] การฆ่าเชื้อ (โรค)
菌剤[さっきんざい, ] ยาฆ่าเชื้อ, สารฆ่าเชื้อ (โรค)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ころす, korosu] Thai: สังหาร English: to kill
[ころす, korosu] Thai: สกัดกั้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[殺, shā, ㄕㄚ] to kill, to murder, to slaughter; to hurt
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] weapon

Japanese-English: EDICT Dictionary
がれた耳[そがれたみみ, sogaretamimi] (n) mutilated ear [Add to Longdo]
[ころし, koroshi] (n) a murder; (P) [Add to Longdo]
しても死なない[ころしてもしなない, koroshitemoshinanai] (exp) (you) couldn't kill (him) if you tried [Add to Longdo]
し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man [Add to Longdo]
し合う[ころしあう, koroshiau] (v5u) to kill each other [Add to Longdo]
し場[ころしば, koroshiba] (n) murder scene (in kabuki, etc.) [Add to Longdo]
し文句[ころしもんく, koroshimonku] (exp,n) killing (i.e. loving) words [Add to Longdo]
[ころす, korosu] (v5s,vt) to kill; (P) [Add to Longdo]
[やる, yaru] (v5r) to do someone in; to bump someone off [Add to Longdo]
[さつい, satsui] (n) intent to kill; intent to murder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, / ] to kill; to murder; to slaughter [Add to Longdo]
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, / ] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres [Add to Longdo]
杀人[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] homicide; to murder; to kill (a person) [Add to Longdo]
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, / ] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about [Add to Longdo]
杀人案[shā rén àn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄢˋ, / ] murder case; homicide case [Add to Longdo]
杀人案件[shā rén àn jiàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] (case of, incident of) murder [Add to Longdo]
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ, / ] murderer; homicide [Add to Longdo]
杀人狂[shā rén kuáng, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] homicidal maniac [Add to Longdo]
杀伤[shā shāng, ㄕㄚ ㄕㄤ, / ] to kill and injure [Add to Longdo]
杀害[shā hài, ㄕㄚ ㄏㄞˋ, / ] murder [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
He shall die.あいつをしてやる。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその不可解な人事件を覚えていますか。
I get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.あのボスに俺たちの生与奪の権を握られているとはね。悲しくなっちゃうよ。 [M]
That fox must have killed the hen.あの狐がめん鳥をしたに違いない。
One day he killed himself.ある日、彼は自した。
The boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.いけすかないボスだけど、仕事の悩みを相談したら案外、窮鳥懐に入れば猟師もさず、てなことになるかもね。
You are trying to kill me.おまえはオレをそうとしている。 [M]
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの偉大な英雄、つまりシーザーは暗されたのです。
Gandhi was shot dead.ガンジーは射された。
I'm sure he is guilty of the murder.きっと彼は人の罪を犯している。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は害されたが、彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cannot believe how dull this place is.[JA] それにしても 風景ですねえ Emotions (2017)
Do you want to see her raped, butchered like the Targaryen children?[CN] 你希望她像坦格利安家的孩子那樣被強姦,被屠 What Is Dead May Never Die (2012)
You already got him.[CN] 你已經死了他 What Is Dead May Never Die (2012)
I most likely would have killed her without thinking twice.[JA] 僕は迷わず あの女をしていただろう Confrontation (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 理由は 父親が人しだからだ Emotions (2017)
Mr. Michima, you're experiencing a desire to kill.[JA] (佑希)道間さん それが意です Confrontation (2017)
I'm running through the Godswood, sniffing the dirt, tasting blood in my mouth when I've made a fresh kill, howling.[CN] 我在神木林中奔跑 嗅著泥土 當我虐時,我嘗著鮮血的味道 What Is Dead May Never Die (2012)
But you cannot kill me.[JA] でも あなたは私をせない Confrontation (2017)
Obviously I failed.[CN] 我應該是自未遂 Key of Life (2012)
Each great man bids the Sellsword kill the other two.[CN] 每位顯赫之人都命令傭兵死另外兩人 What Is Dead May Never Die (2012)
He's murdering his own children. He's a monster.[CN] 他害自己的孩子,他是個魔鬼 What Is Dead May Never Die (2012)
If my father hadn't committed murder,[JA] 父さんが人を犯していなかったら Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ころす, korosu] toeten, morden, ermorden [Add to Longdo]
[さつじん, satsujin] Mord [Add to Longdo]
人未遂[さつじんみすい, satsujinmisui] versuchter_Mord [Add to Longdo]
[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
[さっとう, sattou] sich_draengen, stuermen [Add to Longdo]
[さっきん, sakkin] Sterilisation [Add to Longdo]
虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] Insektenvertilgungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top