Search result for

(63 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殺-, *殺*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっとう, sattou] การหลังไหลเข้าไป, การกรูกันเข้าไป
人罪[さつじんざい, satsujinzai] (n) ข้อหาฆาตกรรม
人的[さつじんてき, satsujinteki] (n) น่ากลัว, ชวนให้สยอง, รุนแรงมาก
[さつじん, satsujin] ฆาตกรรม, การฆ่าคน
人狂人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
虫剤[さっちゅうざい, satchuuzai] (n) ยาฆ่าแมลง
[さつがい, satsugai] (n) การฆาตกรรม
[さっきん,sakkin, sakkin ,sakkin] การฆ่าเชื้อ (โรค)
菌剤[さっきんざい, sakkinzai] ยาฆ่าเชื้อ, สารฆ่าเชื้อ (โรค)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ころす, korosu] Thai: สังหาร English: to kill
[ころす, korosu] Thai: สกัดกั้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[殺, shā, ㄕㄚ] to kill, to murder, to slaughter; to hurt
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] weapon

Japanese-English: EDICT Dictionary
がれた耳[そがれたみみ, sogaretamimi] (n) mutilated ear [Add to Longdo]
[ころし, koroshi] (n) a murder; (P) [Add to Longdo]
しても死なない[ころしてもしなない, koroshitemoshinanai] (exp) (you) couldn't kill (him) if you tried [Add to Longdo]
し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man [Add to Longdo]
し合う[ころしあう, koroshiau] (v5u) to kill each other [Add to Longdo]
し場[ころしば, koroshiba] (n) murder scene (in kabuki, etc.) [Add to Longdo]
し文句[ころしもんく, koroshimonku] (exp,n) killing (i.e. loving) words [Add to Longdo]
[ころす, korosu] (v5s,vt) to kill; (P) [Add to Longdo]
[やる, yaru] (v5r) to do someone in; to bump someone off [Add to Longdo]
[さつい, satsui] (n) intent to kill; intent to murder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, / ] to kill; to murder; to slaughter, #936 [Add to Longdo]
杀人[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] homicide; to murder; to kill (a person), #5,190 [Add to Longdo]
杀死[shā sǐ, ㄕㄚ ㄙˇ, / ] to kill, #6,202 [Add to Longdo]
杀手[shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] killer, #6,207 [Add to Longdo]
杀害[shā hài, ㄕㄚ ㄏㄞˋ, / ] murder, #8,487 [Add to Longdo]
杀菌[shā jùn, ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ, / ] disinfectant; to disinfect, #15,612 [Add to Longdo]
杀掉[shā diào, ㄕㄚ ㄉㄧㄠˋ, / ] to kill, #16,436 [Add to Longdo]
杀伤[shā shāng, ㄕㄚ ㄕㄤ, / ] to kill and injure, #16,567 [Add to Longdo]
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, / ] massacre; slaughter, #19,364 [Add to Longdo]
杀气[shā qì, ㄕㄚ ㄑㄧˋ, / ] murderous look, #19,545 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
He shall die.あいつをしてやる。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその不可解な人事件を覚えていますか。
I get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.あのボスに俺たちの生与奪の権を握られているとはね。悲しくなっちゃうよ。 [M]
That fox must have killed the hen.あの狐がめん鳥をしたに違いない。
One day he killed himself.ある日、彼は自した。
The boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.いけすかないボスだけど、仕事の悩みを相談したら案外、窮鳥懐に入れば猟師もさず、てなことになるかもね。
You are trying to kill me.おまえはオレをそうとしている。 [M]
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの偉大な英雄、つまりシーザーは暗されたのです。
Gandhi was shot dead.ガンジーは射された。
I'm sure he is guilty of the murder.きっと彼は人の罪を犯している。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は害されたが、彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cannot believe how dull this place is.[JA] それにしても 風景ですねえ Emotions (2017)
We go, "Here, you decide what to do with this shit."[CN] 女人掌有生大權 Louis C.K. 2017 (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 理由は 父親が人しだからだ Emotions (2017)
After all, she did kill her own parents.[JA] 実の両親をすような人間ですから Confrontation (2017)
How did Nanaka's murderer get inside?[JA] 菜々果ちゃんをした犯人は どうやって中に入ったんだろう? Ready (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 理由は 父親が人しだからだ Confrontation (2017)
We always listen to NPR, because we're better than you.[CN] 雖然他們可能在回覆訊息 是在問 "可以請你了那個小孩嗎?" Louis C.K. 2017 (2017)
"Yeah, okay."[CN] "自 Louis C.K. 2017 (2017)
Mr. Michima has received an overwhelming amount of severe criticism.[JA] 道間さんには 申し訳ないほど 厳しい意見が 到してます Disbanded (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちがされて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
In the reproductive arena, that's what the female does.[CN] 這是女人有權嬰兒的第一個理由 Louis C.K. 2017 (2017)
She said, "Yeah, it works. It calms the dog right down.[CN] 我心想"拜託說了這隻狗 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ころす, korosu] toeten, morden, ermorden [Add to Longdo]
[さつじん, satsujin] Mord [Add to Longdo]
人未遂[さつじんみすい, satsujinmisui] versuchter_Mord [Add to Longdo]
[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
[さっとう, sattou] sich_draengen, stuermen [Add to Longdo]
[さっきん, sakkin] Sterilisation [Add to Longdo]
虫剤[さっちゅうざい, sacchuuzai] Insektenvertilgungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top