Search result for

(67 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -残-, *残*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
[ざんぎょう, zangyou] (n ) การทำงานล่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のこる, nokoru] Thai: ยังเหลือ
[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
[のこす, nokosu] Thai: เหลือไว้
り物[のこりもの, nokorimono] Thai: ของเหลือ English: leftovers
り物[のこりもの, nokorimono] Thai: พวกตกค้าง English: remnants
[ざんねん, zannen] Thai: น่าเสียดาย English: deplorable (an)
[ざんねん, zannen] Thai: โชคไม่ดี English: bad luck
[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret
[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[残, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  戋 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 1,150

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざん, zan] (n,pref) remaining; left-over; excess [Add to Longdo]
す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s,vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P) [Add to Longdo]
った[のこった, nokotta] (int) not yet [Add to Longdo]
った分[のこったぶん, nokottabun] (n) amount left over; (P) [Add to Longdo]
らず[のこらず, nokorazu] (adv) all; entirely; completely; without exception; (P) [Add to Longdo]
[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]
り火[のこりび, nokoribi] (n) embers [Add to Longdo]
り香[のこりが, nokoriga] (n) lingering scent (of, from) [Add to Longdo]
り少ない;りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining [Add to Longdo]
り惜しい[のこりおしい, nokorioshii] (adj-i) regrettable; reluctant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus, #3,336 [Add to Longdo]
疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty, #6,372 [Add to Longdo]
[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, / ] bloody; merciless, #7,423 [Add to Longdo]
[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
[cán liú, ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to remain; left over; surplus; remnant, #8,902 [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus, #13,492 [Add to Longdo]
[cán fèi, ㄘㄢˊ ㄈㄟˋ, / ] deformity; handicapped, #21,151 [Add to Longdo]
[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, / ] badly damaged; shattered, #22,333 [Add to Longdo]
[cán cún, ㄘㄢˊ ㄘㄨㄣˊ, / ] to survive, #22,752 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.念ですが。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、念ですが、まだ書き終えていません」
Two from ten leaves eight.10から2を引くと、8る。
Give me five tens and the rest in ones.10ドル紙幣を5枚、りは1ドル紙幣でお願いします。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡に住んでいて、りは新潟に住んでいます。
There is but one chance left.1度だけチャンスがっている。
A few students were left behind.2、3人の生徒が取りされた。
I'd like three twenties, six fives, and the rest in ones.20ドル札3枚、5ドル札6枚、りを1ドル札でお願いします。
Give me 20 quarters and the rest in dimes.25セント硬貨20枚、りは10セント硬貨でください。
I couldn't drink both bottles, so I left one for you.2本も飲めなかったから、1本はあなたにしておきました。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分っていることを心に留めよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drifting Emotions is a masterpiece that will leave its mark on history.[JA] 「漂う感情」は 歴史に名をす名作です Appeal (2017)
But who is this handicapped guy we're all waiting on that never shows up?"[CN] 然后我开进疾人停车位 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
I don't know what I would be doing if not for boxing.[CN] 那种酷是固有的 这既是拳击的魅力所在 也是可怕之处 CounterPunch (2017)
Rape, for instance.[CN] 我不曾真的经历过人生的  ()
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[JA] (みどり) 理由は分からないんですけど 遺産の全てを私にすって Disbanded (2017)
I'm sorry to hear that.[JA] それは Affection (2017)
Sarah knows that I'm black, and she's half-black, so she just understands me.[CN] 不过这个疾人到底是谁啊? 我们等了这么久 从来没见过呢?" Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
What's going on?"[CN] 她站在疾人停车位的正中央 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.[JA] これ以上は 酷なショーに なってしまいそうですね Disbanded (2017)
We find ourselves presented with four suspects, all of whom had reason to benefit from Charlie Taylor's death.[CN] 没有人知道签合同的事,西西里别墅就可以喘多一天。 The Impossible Murder (2017)
So, I hate going over to that school.[CN] 然后我走出疾人停车位的时候 他们总是想说笑里藏刀的话 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
But, the murderer's fingerprints were found here in the entry, right?[JA] 玄関に 犯人の指紋が ってたんだよね? Ready (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のこす, nokosu] uebriglassen [Add to Longdo]
り物[のこりもの, nokorimono] -Rest, Ueberrest [Add to Longdo]
[のこる, nokoru] uebrigbleiben [Add to Longdo]
[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
[ざんねん, zannen] das_Bedauern, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[ざんぎょう, zangyou] Ueberstunden [Add to Longdo]
[ざんぎゃく, zangyaku] grausam, brutal, unmenschlich [Add to Longdo]
[ざんこく, zankoku] grausam [Add to Longdo]
[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top