Search result for

(85 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正-, *正*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, See also: S. 新年,
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
論理[せいろんり, seironri] (n) Positive logic
弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一,  Rank: 129

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まさ, masa] (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 本・せいほん) original; (4) {math} (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-na) (arch) (See に) exact; precise [Add to Longdo]
・写し受信者表示;写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
々;[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]
々堂々;堂堂[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
しい言葉を使う;しい言葉を遣う[ただしいことばをつかう, tadashiikotobawotsukau] (exp,v5u) to use the correct word [Add to Longdo]
しい行い[ただしいおこない, tadashiiokonai] (n) right conduct [Add to Longdo]
しい答え[ただしいこたえ, tadashiikotae] (n) correct answer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing), #342 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] Chinese 1st month of year, #379 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle, #379 [Add to Longdo]
[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary, #711 [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that, #3,592 [Add to Longdo]
[zhèng miàn, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ, ] front; positive; direct; open, #4,767 [Add to Longdo]
[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, / ] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed), #4,949 [Add to Longdo]
[zhèng rú, ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ, ] be just like, #5,024 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしはしかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
"Is he right?" "I don't think so."「彼はしいですか」「そうは思いません」
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
What is the precise meaning of precise?preciseという語の確な意味は何ですか。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に不行為をしていて見つけられた。
For all you say, I still believe in the truth of the theory.あなたがなんと言おうと、私はやはりその説がしいと思う。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は自分がしいと確信している。
What you said was in the main right.あなたが言ったことはおおむねしかった。
Either you or I am right.あなたか私か、どちらかがしい。
It has dawned upon my mind that you are in the right.あなたがしいということが私の心にわかりはじめた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They said he didn't send any fax.[CN] "真的赎罪..." Reason (2017)
But to be perfectly honest,[JA] でも 直に言います Ready (2017)
Your husband is an influence peddler.[CN] 因如此 Emotions (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Yes.[CN] 应该没有任何理由 是可以把杀人当化的 Reason (2017)
You can have it back.[CN] 这么一来 世人也会发觉道间慎真的实力了吧 Disbanded (2017)
"Who is the novelist that Nanaka recognized as a real talent?"[CN] 老实说 评论家森口先生在播放的网络节目 Disbanded (2017)
To logic.[CN] 如您所说 逻辑就是一切 Confrontation (2017)
Did you find out something suspicious?[CN] 因为佑希你一本经地叫"小道"啊 Reason (2017)
I honestly thought you were weird.[JA] 直 何この子って驚きました Ready (2017)
I will give it a proper judgment.[JA] 僕が 当に評価してあげますよ Appeal (2017)
To be honest, it was tiring.[JA] 直 疲れました Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top