Search result for

(85 entries)
(0.1862 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正-, *正*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, See also: S. 新年,
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
論理[せいろんり, seironri] (n) Positive logic
弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まさ, masa] (n,n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 本・せいほん) original; (4) {math} (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n,adj-na) (arch) (See に) exact; precise [Add to Longdo]
・写し受信者表示;写し受信者表示[せい・うつしじゅしんしゃひょうじ(・写し受信者表示);せいうつしじゅしんしゃひょうじ(写し受信者表示), sei . utsushijushinshahyouji ( sei . utsushi jushinsha hyouji ); seiutsushijushinsh] (n) {comp} primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
々;[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]
々堂々;堂堂[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) [Add to Longdo]
しい言葉を使う;しい言葉を遣う[ただしいことばをつかう, tadashiikotobawotsukau] (exp,v5u) to use the correct word [Add to Longdo]
しい行い[ただしいおこない, tadashiiokonai] (n) right conduct [Add to Longdo]
しい答え[ただしいこたえ, tadashiikotae] (n) correct answer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, ] Chinese 1st month of year [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [Add to Longdo]
丁醚[zhèng dīng mí, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, ] butyl ether [Add to Longdo]
五边形[zhèng wǔ biān xíng, ㄓㄥˋ ˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular pentagon [Add to Longdo]
[zhèng jiāo, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] orthogonality [Add to Longdo]
仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] honest; upright [Add to Longdo]
儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious [Add to Longdo]
六边形[zhèng liù biān xíng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular hexagon [Add to Longdo]
[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしはしかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
"Is he right?" "I don't think so."「彼はしいですか」「そうは思いません」
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
What is the precise meaning of precise?preciseという語の確な意味は何ですか。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に不行為をしていて見つけられた。
For all you say, I still believe in the truth of the theory.あなたがなんと言おうと、私はやはりその説がしいと思う。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は自分がしいと確信している。
What you said was in the main right.あなたが言ったことはおおむねしかった。
Either you or I am right.あなたか私か、どちらかがしい。
It has dawned upon my mind that you are in the right.あなたがしいということが私の心にわかりはじめた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Buenos días. De Souza wants to talk to you. - What about?[CN] 一个男人拿着假通行证 从上海出发 Code 46 (2003)
No. My real father.[CN] 不,我真的父亲. Atlantis: Milo's Return (2003)
But to be perfectly honest,[JA] でも 直に言います Ready (2017)
The Berlin-centred economy, which is currently collapsing leaves us no other choice than to declare Bavarian independence.[CN] 以柏林为中心的经济体在瓦解 我们只能宣布巴伐利亚独立了 Hitler: The Rise of Evil (2003)
Brunhilde, that's exactly what I intend to do.[CN] 布伦希尔德, 那是我想做的. Atlantis: Milo's Return (2003)
To be honest, I'm disappointed every year when I read them.[JA] 直 毎年読んでガッカりしてます Appeal (2017)
I wanted to see that since I was a kid.[CN] 通过常渠道 你拿不到通行证吗? Code 46 (2003)
- Sir![CN] 立! 长官好 Hitler: The Rise of Evil (2003)
I honestly thought you were weird.[JA] 直 何この子って驚きました Ready (2017)
I will give it a proper judgment.[JA] 僕が 当に評価してあげますよ Appeal (2017)
To be honest, it was tiring.[JA] 直 疲れました Affection (2017)
I'm off where the real Germans are.[CN] 回到真德国人的地方 Hitler: The Rise of Evil (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top