Search result for

(64 entries)
(0.0652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -止-, *止*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
まれ[とまれ, ] สัญญาณให้หยุดรถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
まる[とまる, tomaru] Thai: มาจับ
まる[とまる, tomaru] Thai: จอด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sitting man
[步, bù, ㄅㄨˋ] walk, stroll, pace, march; to make progress
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Modern form of 歨; putting one foot 止 in front of the other
[武, wǔ, ˇ] military; martial, warlike
Radical: Decomposition: 一 (yī )  弋 (yì ㄧˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[歨, bù, ㄅㄨˋ] Old variant of 步
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Putting one foot 止 in front of the other
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正
[歰, sè, ㄙㄜˋ] to argue, to disagree, to wrangle
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Two people 止 exchanging sharp words 刃
[歲, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  戊 (wù ˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よし, yoshi] (n-suf,adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read) [Add to Longdo]
[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone [Add to Longdo]
[よす, yosu] (v5s,vt) (See める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P) [Add to Longdo]
まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
まり[とまり, tomari] (n) stop; stoppage; end [Add to Longdo]
まり;り;留まり;留り[どまり, domari] (n-suf) (See まり・とまり) stopping at; going no further than [Add to Longdo]
まり木;り木;[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]
まる[やまる, yamaru] (v5r,vi) (col) to cease; to stop; to be over [Add to Longdo]
まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill [Add to Longdo]
[zhǐ ké, ㄓˇ ㄎㄜˊ, ] to suppress coughing [Add to Longdo]
咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, ] limit; boundary; end [Add to Longdo]
汗剂[zhǐ hàn jì, ㄓˇ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] anti-perspirant [Add to Longdo]
疼片[zhǐ téng piān, ㄓˇ ㄊㄥˊ ㄆㄧㄢ, ] a pain killer; an analgesic [Add to Longdo]
[zhǐ tòng, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ, ] to relieve pain; to stop pain; analgesic [Add to Longdo]
痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic [Add to Longdo]
痛法[zhǐ tòng fǎ, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, ] method of relieving pain [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車禁
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らはまっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
No Trespassing.<掲示>立ち入り禁
Move along now.<警官の号令>立ちまるな。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前にまりますから。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちはまって休息した。
A car drew up at the entrance.1台の車が入り口にまった。
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃した。
I'll do away with him.あいつの息の根をめてやる。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考え直してめてもらえればと思います。
When are you going to quit smoking?あなたはいつタバコをめるつもりですか。
You had better stop smoking.あなたはタバコをめた方が良い。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the only one who can stop me.[JA] 私をめられるのは あなただけです Disbanded (2017)
I'm not allowed to have a pet here.[JA] (慎) ここ ペット禁のアパートだよ Emotions (2017)
I need for that to stop. Can you handle that?[CN] 我希望这事到此为 你能搞定吗? Shaft (2000)
-You could've stopped this![CN] -你本來可以阻這一切 Hollow Man (2000)
Questions are prohibited.[JA] 質問は禁 Choices (2017)
Stop it![CN] 停 What Lies Beneath (2000)
This silly rule for boxing without headgear. People get hurt, Cam got cut a little bit last night.[JA] ヘッドギア禁のせいで キャムが負傷した CounterPunch (2017)
-We gotta stop it.[CN] -我們要阻 Hollow Man (2000)
First of all, I can't ask the women any questions.[JA] まず 女たちへの質問は禁 The Mysterious Million Yen Women (2017)
He qualified for the US Olympic Team, but then was suspended from competition when he failed to make himself available for drug tests.[JA] 代表チームに選ばれながら 出場停になってしまった 薬物検査を 受けそびれたからだ CounterPunch (2017)
boy.[CN] 能 The Beach (2000)
Antiperspirant and make-up remover.[CN] 汗剂、卸妆油 The Beach (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top