Search result for

(62 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欠-, *欠*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
けら[かけら, kakera] (n) แตกกระจาย,แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ
[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けっぴん, keppin] (n ) สินค้าขาด, ขาดส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[かける, kakeru] Thai: ขาด English: to be lacking

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[次, cì, ㄘˋ] order, sequence; second, next; one after the other
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 欠 yawning multiple times 冫,  Rank: 183
[欢, huān, ㄏㄨㄢ] happy, glad, joyful
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 685
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  示 (shì ㄕˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] owe,  Rank: 807
[欧, ōu, ] Europe, ohm; surname
Radical: Decomposition: 区 (qū ㄑㄩ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 823
[歌, gē, ㄍㄜ] song, lyrics; to sing, to chant
Radical: Decomposition: 哥 (gē ㄍㄜ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] breath,  Rank: 1,040
[欲, yù, ㄩˋ] desire, want, longing, intent
Radical: Decomposition: 谷 (gǔ ㄍㄨˇ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lack,  Rank: 1,045
[欣, xīn, ㄒㄧㄣ] delighted, happy, joyous
Radical: Decomposition: 斤 (jīn ㄐㄧㄣ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lack,  Rank: 1,523
[欺, qī, ㄑㄧ] to cheat, to double-cross, to deceive
Radical: Decomposition: 其 (qí ㄑㄧˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lack,  Rank: 1,699
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: Decomposition: 曷 (hé ㄏㄜˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn,  Rank: 1,828
[欠, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] to lack, to owe; to breathe, to yawn
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 人 yawning ⺈,  Rank: 1,948

Japanese-English: EDICT Dictionary
;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
かす[かかす, kakasu] (v5s,vt) to miss (doing); to fail (to do); (P) [Add to Longdo]
かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical [Add to Longdo]
き餅;餅(io);掻き餅;掻餅(io)[かきもち, kakimochi] (n) (See 餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
[かく, kaku] (v5k,vt) to lack; to break; to crack; to chip; (P) [Add to Longdo]
くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See くことのできない,くべからざる) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See くべからざる,くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See くことのできない,くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) [Add to Longdo]
けたコップ[かけたコップ, kaketa koppu] (n) chipped cup [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deficient; owe; to lack; yawn, #3,130 [Add to Longdo]
[qiàn jiā, ㄑㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] suboptimal; subpar; not good enough, #16,965 [Add to Longdo]
[qiàn tuǒ, ㄑㄧㄢˋ ㄊㄨㄛˇ, ] not very proper or appropriate; not satisfactory or dependable, #49,164 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の点だ」と彼は怒って言った。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の点を別にすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に席した理由がわかりますか。
May I be excused from tomorrow's class?あしたの授業を席させていただいてよいでしょうか。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の点を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた感謝して受け入れなさい。
You must account for your absence from the meeting.あなたは会議を席した理由を説明しなければなりません。
You must account for your absence.あなたは席の理由を説明しなければならない。
That plan still needed some finishing touches.あの件に関しては、画竜点睛をいてしまった。
I do not love him the less for his faults.あの人には点があるが、やはり私は好きだ。
I like that man all the better for his faults.あの男には点があるので、私はいっそう彼が好きだ。
What he lacks is courage.あの男にけているのは勇気だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See if there's any chance that either of them may have crossed paths with Esther before.[CN] 她像是身体佳。 The Secret of the Flame Tree (2017)
I'm out of cash again.[JA] いや〜 ちょっとねえ また金なんだよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
We're not negotiating against ourselves.[CN] 放屁 那个叫卡荷尔你份大人情 Brooklyn Housing (2017)
You must learn the spices you work with.[JA] スパイスの知識は不可 Barbecue (2017)
Why wasn't messing with my work in a way that was absolutely shameless considered inadequate but this thing was?[JA] "何かがけてる気が するのはなぜ?" 仕事に関しては めちゃくちゃになっても けてる気がしないのに  ()
I re-mortgaged the house.[CN] 老实说 我甚至不介意让罗尼在我嘴里拉屎 只要他能让我缴清税就行 The Secret of Sales (2017)
Boxing is about kids like me, who, wherever they're from, need something only this sport can provide.[JA] 私のような子供たちには ボクシングは必要不可 このスポーツには 与えられるものがある CounterPunch (2017)
Well, the year's coming to a close, and most of us have already used all our sick days.[JA] 時期的に病を取れる日数の 余裕がないんだろう Stalker's Prey (2017)
Master, wouldn't it be easier if just ask the "cloud clan"[CN] 了钱不还 The Village of No Return (2017)
And then there's also our shawarma chef.[JA] そして腕のいい料理人も シャワルマにかせない Barbecue (2017)
And this dog was a menace.[CN] 然后我的孩子开始哭闹 好像狗了赌债一样 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Seriously, you are taking the blanket?[CN] 朱大饼还我钱 The Village of No Return (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] fehlen, nicht_da_sein [Add to Longdo]
[けつぼう, ketsubou] Mangel [Add to Longdo]
勤届け[けっきんとどけ, kekkintodoke] Abwesenheitsmeldung [Add to Longdo]
[けついん, ketsuin] unbesetzte_Stelle, freie_Stelle, Vakanz [Add to Longdo]
[けつじょ, ketsujo] das_Fehlen, Mangel [Add to Longdo]
[けっせき, kesseki] Abwesenheit, Fehlen [Add to Longdo]
席届け[けっせきとどけ, kessekitodoke] Absage [Add to Longdo]
[けっそん, kesson] Fehlbetrag, Defizit, Verlust [Add to Longdo]
[けってん, ketten] Fehler, Makel, Mangel [Add to Longdo]
[けっかん, kekkan] -Mangel, -Fehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top