Search result for

(63 entries)
(0.2092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -構-, *構*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
[かまう, kamau] Thai: แคร์
[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[構, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
いません[かまいません, kamaimasen] (exp) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
い手[かまいて, kamaite] (n) companion [Add to Longdo]
[かまう, kamau] (v5u) (1) (See わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) posture (e.g. in martial arts); pose; style; stance [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
へん[かまへん;かめへん, kamahen ; kamehen] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
わない[かまわない, kamawanai] (exp) (See う) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
音障害[こうおんしょうがい, kouonshougai] (n) lisp [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose [Add to Longdo]
构件[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] member; component; part [Add to Longdo]
构图[gòu tú, ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ, / ] (art) composition [Add to Longdo]
构建[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract) [Add to Longdo]
构思[gòu sī, ㄍㄡˋ ㄙ, / ] to outline a story; to make a preliminary sketch [Add to Longdo]
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] conceive [Add to Longdo]
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, / ] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story) [Add to Longdo]
构成[gòu chéng, ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ, / ] to constitute; to form; to compose; to make up [Add to Longdo]
构架[gòu jià, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] structure [Add to Longdo]
构词法意识[gòu cí fǎ yì shí, ㄍㄡˋ ㄘˊ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] morphological awareness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、結ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこを吸ってもよろしいですか」「結ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何か要りますか」「それだけで結です」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結です?十分頂きました」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、結です。ただ見ているだけです」
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結婚してからも私働いてわないわよ」と彼女は言った。 [F]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言を承りましょうか」「いえ、結です」
A thousand yen will do.1、000円で結です。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協会を成しています。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選手で成されている。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの文には意味の違いは何も無いようだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you have an idea for your next work, could you tell us about it?[JA] 次回作の想があれば お聞かせください Appeal (2017)
Take a step toward a more productive relationship with a possible ally.[JA] 潜在的な同盟相手とは 建設的な関係を築しましょう The Spoils of War (2017)
Don't worry, he's not dangerous. Give us a few minutes, okay?[CN] 沒關係,他不成危險 請給我們幾分鐘好嗎? Formosa Betrayed (2009)
Do I get on a list? Um, Thatcher, the transplant board has a rule here.[CN] Thatcher 捐助機有個規定 Tainted Obligation (2009)
I think in the older days, with our grandparents, they always had to be prepared for enemy.[JA] 祖父母の時代までは 敵の急襲に備えて 常に身えていた Barbecue (2017)
She doesn't exist. She's a figment of your imagination.[CN] 她是你想像的出來的虛物。 The Invisible Woman (2009)
I may be a figment of your imagination, but I also have rights![CN] 也許我是你虛出來的,但我也有權利! 是這樣嗎? The Invisible Woman (2009)
And all these big banks and Fannie Mae and...[CN] 很多銀行 連房利美也... (美國三大住房貸款證券化經營機之一) Peekaboo (2009)
I started outlining my new book.[CN] 我開始思新書了 Adam (2009)
- We're not a charity.[CN] - 我們又不是慈善機 Give Peace a Chance (2009)
-No, thank you.[JA] 結です The Mysterious Million Yen Women (2017)
That won't be necessary.[JA] 結 Eastwatch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうせい, kousei] configuration [Add to Longdo]
成データ[こうせいデータ, kousei de-ta] configuration data [Add to Longdo]
成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]
成管理[こうせいかんり, kouseikanri] configuration management [Add to Longdo]
成機器[こうせいきき, kouseikiki] components [Add to Longdo]
成制御[こうせいせいぎょ, kouseiseigyo] configuration control [Add to Longdo]
成制御委員会[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
成節[こうせいせつ, kouseisetsu] configuration section [Add to Longdo]
成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]
成部品[こうせいぶひん, kouseibuhin] component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かまう, kamau] sich_einmischen, behandeln [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] Konzeption, -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top