Search result for

(67 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -極-, *極*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょくち, kyokuchi] (n) ขั้วโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly
める[きわめる, kiwameru] Thai: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ English: to master
める[きわめる, kiwameru] Thai: ทำให้ถึงที่สุด English: to carry to extremes

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[極, jí, ㄐㄧˊ] extreme, top; final, furthest, utmost; pole
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  亟 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
(P);く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) ( only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) [Add to Longdo]
まり無い;まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月め,日め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
めつけ;め付け[きわめつけ, kiwametsuke] (adj-no) (See めつき) guaranteed (article) [Add to Longdo]
めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) [Add to Longdo]
める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
め出し[きめだし, kimedashi] (n) arm-barring force out (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous, #2,722 [Add to Longdo]
极为[jí wéi, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ, / ] extremely; exceedingly, #3,896 [Add to Longdo]
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely, #4,522 [Add to Longdo]
极端[jí duān, ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢ, / ] extreme, #5,653 [Add to Longdo]
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]
极度[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, / ] extremely, #7,139 [Add to Longdo]
极力[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, / ] to make a supreme effort; at all costs, #10,279 [Add to Longdo]
极点[jí diǎn, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] extreme point; pole; the origin (in polar coordinates), #14,531 [Add to Longdo]
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, / ] fabulous; superb, #15,229 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは北にある繁殖地へと戻っていきます。
That student is very active.あの学生はとても積的だ。
The Americans are an aggressive people.アメリカ人は積的な国民である。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を端にまで押し進める傾向がある。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.オーロラは地に特有の現象です。
The restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.かつて、この国では、地域全体が他人の子供に注意を与えたものだが、今は、そのような大人の姿を目にすることはめて少ない。
Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.このような障害が完全に取り除かれるまで、めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる可能性がいつもある。
This is how Scott and his men arrived at the South Pole.このようにしてスコットと彼の部下は南にたどりついた。
The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.この磁場の線が2で北の磁力と南の磁力の間に走っています。
Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.この氷結と氷解のパターンが、北熊の主な獲物であるアザラシの分布と数に影響を与えるのだ。
This is an exquisite little painting.これは小さくてめて美しい絵画だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, but motivating reluctant farmers to hand over their harvest...[JA] いや 消的な農家らが収穫物を 渡すように動機付けてほしい The Spoils of War (2017)
-I am. Yeah. -[audience cheers][CN] 印度政府肯定相當積 Do Some Shots, Save the World (2017)
Dogging is the combination of two revolutions, the motor vehicle revolution and the sexual revolution, making the ultimate form of sexual expression.[JA] 2つの革新的な働きの融合だ 自動車の移動と 性の革命から 究の性表現が生まれたんだ Sexy Rollercoasters (2017)
Did you enjoy flying around in a small plane?[CN] -好 Malarkey! (2017)
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗精神病薬 双性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが原因」 Find This Thing We Need To (2017)
Well, I'm here to discuss it with our distinguished panel.[CN] 好了,很高興妳樂在其中 謝謝妳的歸納整理 Malarkey! (2017)
What you're looking at there, folks, is the secret of sales.[JA] ここにセールスの意がある The Secret of Sales (2017)
But, it has only been recently that I've actively sought out roles that I really want to play.[JA] でも 最近ですかね〜 自分から積的に "この役をやりたい"って 言えるようになったのは Reason (2017)
Now, Donald... having experienced the candle flame, and the can and the paper... do you feel that there is spiritual preparedness, that there's some sort of empowerment, that comes from some psychic force that enabled you to do that?[CN] 好 Malarkey! (2017)
I wish I hadn't looked in that car.[CN] 即使是最糟糕的版本 爛到點的生活 顯然也值得過下去 Louis C.K. 2017 (2017)
These words, all these terms, due to all the social movements they represent, they ended up designating things that I think need to be changed now.[JA] LGBTのために 活動してる団体が 論に 走ってしまうこともあるの それは変えるべきね  ()
He was a little intense, maybe, but no.[JA] 端だったけど 暴力的だなんて ないわ Stalker's Prey (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょく, kyoku] pole [Add to Longdo]
座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates [Add to Longdo]
[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]
性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]
低温記憶装置[ごくていおんきおくそうち, gokuteionkiokusouchi] cryogenic storage [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごく, goku] Ende, -Pol [Add to Longdo]
[ごく, goku] sehr, aeusserst [Add to Longdo]
まる[きわまる, kiwamaru] enden [Add to Longdo]
[きわみ, kiwami] Hoehe, Extrem, Ende [Add to Longdo]
める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
[ごくじょう, gokujou] -best, feinst, von_bester_Qualitaet [Add to Longdo]
地圏[きょくちけん, kyokuchiken] Polarkreis [Add to Longdo]
[ごっかん, gokkan] strenge_Kaelte [Add to Longdo]
[きょくとう, kyokutou] der_Ferne_Osten [Add to Longdo]
[ごくひ, gokuhi] strenges_Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top