Search result for

(61 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -格-, *格*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かくげん, kakugen] (n) ภาษิต คำพังเพย คำสอน
[かっこう, kakkou] (n vi vt ) (เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[格, gé, ㄍㄜˊ] form, pattern, standard
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 325

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃく, kyaku] (n,n-suf) status; character; case; (P) [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
が上がる[かくがあがる, kakugaagaru] (exp,v5r) to be promoted to a higher rank [Add to Longdo]
を守る[かくをまもる, kakuwomamoru] (exp,v5r) to observe the rules [Add to Longdo]
を上げる[かくをあげる, kakuwoageru] (exp,v1) to raise the standard [Add to Longdo]
ゲー[かくゲー, kaku ge-] (n) (abbr) (col) (See 闘ゲーム) beat'-em-up game; (one on one) fighting game [Add to Longdo]
[かくやす, kakuyasu] (adj-na,n,adj-no) cheap; reasonable; (P) [Add to Longdo]
安航空券[かくやすこうくうけん, kakuyasukoukuuken] (n) discount airline ticket; (P) [Add to Longdo]
[かくした, kakushita] (n,adj-no) lower rank [Add to Longdo]
下げ[かくさげ, kakusage] (n,vs) demotion; downgrading [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] square; frame; rule; (legal) case; style; character; standard; pattern; (classical) to obstruct; to hinder; (classical) to arrive; to come; (classical) to investigate; to study exhaustively, #1,806 [Add to Longdo]
[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, ] structure; pattern; layout, #3,516 [Add to Longdo]
[gé shì, ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] form; specification; format, #5,432 [Add to Longdo]
[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, ] especially; particularly, #5,964 [Add to Longdo]
鲁吉亚[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character, #17,292 [Add to Longdo]
[gé dòu, ㄍㄜˊ ㄉㄡˋ, / ] to wrestle, #21,493 [Add to Longdo]
不入[gé gé bù rù, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ, ] (成语 saw) inharmonious; incompatible, #26,514 [Add to Longdo]
[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, ] maxim, #28,098 [Add to Longdo]
尔木[Gé ěr mù, ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, / ] Golmud or Ge'ermu (city in Qinghai), #29,851 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Come off it!好つけるな。
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は試験に合するでしょうか」「だめだと思います」
The price in January advanced 20% on the year.1月の価は1年前に比べ20%の上昇を記録した。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前に比べれば価は大きく落ち込んでいる。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価でご提供します。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募者のうち20人が不合となった。
We would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.STL#3456の見積価を5%値引きしていただけませんか。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは二重人の事例を扱っている。
He's not a very meticulous guy.あいつもアバウトな性だよな。
I am pleased that you have passed the exam.あなたが試験に合したことを喜んでいます。
Were you able to pass the test?あなたはそのテストに合できましたか。
No doubt you will be able to pass the examination.あなたはたぶん試験に合することができるでしょう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"He ain't a fuckin' warrior. He don't wanna fight the best."[JA] ボクサー失だとか 敵前逃亡したとか CounterPunch (2017)
You're the novelist Shin Michima, right?[CN] 我们不会撤销他的得奖资 Affection (2017)
I mean, fuck this. You gotta start to do more.[CN] 来自北费城的达玛尼洛克 他今年19岁 他也获得了参加奥运选拔赛的资 CounterPunch (2017)
Did you think we didn't know?[CN] 长得可爱 性也讨喜 Values (2017)
If it's just character, then probably Yuki.[JA] 性だけなら 佑希ちゃんかな Absolute (2017)
- But I'ma remind you of my rule.[CN] 现在他离伟大仅有一步之遥... (彼得柏) ...但他还没有大获全胜 CounterPunch (2017)
Fine. Just in terms of character.[JA] 分かった 性だけでいいから Absolute (2017)
And I'm confident in myself and my abilities to bring home a medal.[CN] 卡姆F傲森就成了唯一一个 获得奥运选拔赛 两个不同级别参赛资的美国选手 CounterPunch (2017)
But then you win the National Golden Gloves?[CN] (吉姆比斯利) 我们最成功的一些冠军 像舒雷伦纳德 埃万德霍利菲尔德或迈克泰森 CounterPunch (2017)
So, this fight now went from being a title fight to being a non-title bout.[JA] 今回の試合は下げして開催 ノンタイトル戦になる CounterPunch (2017)
The strategy remains the same, in this, the most elemental of martial arts:[JA] 闘技であるボクシングの 最も基本的な戦術は CounterPunch (2017)
Ask any boxer.[JA] 別だよ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice [Add to Longdo]
[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages [Add to Longdo]
納メッセージ一覧[かくのうメッセージいちらん, kakunou messe-ji ichiran] stored message listing, MS [Add to Longdo]
納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS [Add to Longdo]
納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
納密度[かくのうみつど, kakunoumitsudo] loading density [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]
[こうし, koushi] Gitter [Add to Longdo]
[かくとう, kakutou] Handgemenge, Rauferei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top