Search result for

(57 entries)
(0.2161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -株-, *株*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かぶか, kabuka] (n) ราคาหุ้น
[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 式会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด
式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
式市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主総会[かぶぬしそうかい, ] (n) ประชุมผู้ถือหุ้น
[かぶぬし, ] ผู้ถือหุ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] Thai: หุ้น English: share
[かぶ, kabu] Thai: สต๊อกหุ้น English: stock
[かぶ, kabu] Thai: หัวพืช English: stump (of tree)
[かぶしき, kabushiki] Thai: หุ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[株, zhū, ㄓㄨ] root, stump; measure word for trees
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] tree

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅ, shu] (n,ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n,ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n,n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お) one's forte; (P) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (1) stump; (suf,ctr) (2) counter for trees [Add to Longdo]
が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks) [Add to Longdo]
の持ち合い[かぶのもちあい, kabunomochiai] (n) crossholding [Add to Longdo]
を買う[かぶをかう, kabuwokau] (exp,v5u) to buy stock [Add to Longdo]
[かぶやす, kabuyasu] (n) period of low stock prices [Add to Longdo]
[かぶや, kabuya] (n) (col) stockbroker [Add to Longdo]
[かぶか, kabuka] (n) stock prices; (P) [Add to Longdo]
価の反発[かぶかのはんぱつ, kabukanohanpatsu] (n) rebound (of stock prices) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, ] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business) [Add to Longdo]
[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, ] to stick to sth stubbornly; never let go [Add to Longdo]
式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha) [Add to Longdo]
[zhū zhì, ㄓㄨ ㄓˋ, ] to involve others (in a law case) [Add to Longdo]
[Zhū zhōu, ㄓㄨ ㄓㄡ, ] Zhuzhou prefecture level city, on the Xiangjiang river in Hunan [Add to Longdo]
洲市[Zhū zhōu shì, ㄓㄨ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Zhuzhou prefecture level city, on the Xiangjiang river in Hunan [Add to Longdo]
[zhū lián, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] to involve others (in a crime); guilt by association [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上のが取引所に上場されている。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが式市場の崩壊で全てを失った。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車産業の分野でアメリカのおを奪った。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ式会社は横浜の新社屋に移転します。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク()を3000万ドルで買収したと発表した。
The price of the stock of that company will not come down.あの会社の価は下がらないだろう。
This company's stock closed at 932 yen yesterday.その会社のの昨日の終値は932円だった。
The big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.その会社のの仕手戦は、倒産の危機が差し迫っていることを隠す方便にすぎなかった。
The company shares give a high yield.その会社のは高配当だ。
The Dow Jones average posted a gain of two points today.ダウ平均価は今日2ポイント値上がりした。
But I have nothing left. I am just an old stump.でも、私には何も残ってない、ただの古い切りです。
The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.ニューヨークの1987年10月の式大暴落はまだ生々しく記憶されている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...a purple negro fetched your cloak...[CN] ...a purple negro fetched your cloak... ...有一紫丁香黏在你的披风上了 Khrustalyov, My Car! (1998)
But if there were to be such a scene, depending on how Hansan deals with it, it could either lower his stock or make it go higher.[JA] もし そんなシーンあったらね そこで 半ちゃんの対応で ちょっと 下げんのか また上がるのか Always Smiling with You (2016)
I carried rice plants all clay.[CN] 我每天都在扛着稻 A Class to Remember (1993)
And I'm gonna make sure that our company substantially increases our holdings on the park.[JA] 必ず 我が社の 持ちを増やすぞ The Bicameral Mind (2016)
That's a watape tree. You mustn't go near a watape tree. They grab you.[CN] 那是荆树 你不该接近它,它会缠人 The Gods Must Be Crazy (1980)
His stock was already high, but after the scene with Arman, it'll rise even more.[JA] (徳井)それで これ かなり が上がった状態で まだ さっきのアーマンとのシーンで また上がる Always Smiling with You (2016)
And his stockbroker colleagues.[JA] あと、の同僚といるときも。 Keen på å bade (2016)
Then with the seven green tongues of seven green tigers... of seven green seas... it caresses it, kisses it, wets it... and pounds on its chest, repeating its own name.[CN] 以七颗青苔,七爬山虎 七海的海水... 抚摸他,亲吻他,沾湿他 The Postman (Il Postino) (1994)
He knows we're coming. He'll be waiting watching.[CN] 他知道我们会来 他在守待兔 Robin and Marian (1976)
Can that even happen?[JA] 悪いことして上がるなんて あんの? そんなの Always Smiling with You (2016)
Isn't that kind of a stock characterization?[JA] 式の特徴評価のようなもの? Falling (2016)
just you wait...[CN] 你守待兔... The Cousin (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かぶ, kabu] Aktie, Baumstumpf [Add to Longdo]
[かぶぬし, kabunushi] Aktionaer [Add to Longdo]
主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
[かぶけん, kabuken] Aktie [Add to Longdo]
式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top