Search result for

(63 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果-, *果*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ผล
樹園[かじゅえん, kajuen] (n) สวนผลไม้
[かじゅう, kajuu] (n) น้ำผลไม้, See also: S. ジュース,
[くだもの, kudamono] (n) ผลไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物籠[くだものかご, ] (n) ตะกร้าใส่ผลไม้
物屋[くだものや, ] (n) ร้านขายผลไม้
[くだもの, kudamono, ] (n ) ผลไม้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
し状;たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge [Add to Longdo]
せる[おおせる, ooseru] (v1,vi) to succeed in doing [Add to Longdo]
たして(P);して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel [Add to Longdo]
たす(P);[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
たせる哉;せる哉[はたせるかな, hataserukana] (adv) as expected [Add to Longdo]
たて;極;尽;(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] fruit; result [Add to Longdo]
不其然[guǒ bù qí rán, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ ㄖㄢˊ, ] just as expected; told you so [Add to Longdo]
仁儿[guǒ rén r, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄣˊ ㄖ˙, / ] fruit kernel [Add to Longdo]
[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] gelatin dessert [Add to Longdo]
味胶糖[guǒ wèi jiāo táng, ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, / ] jujube [Add to Longdo]
[guǒ pǐn, ㄍㄨㄛˇ ㄆㄧㄣˇ, ] fruit [Add to Longdo]
[guǒ yuán, ㄍㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, / ] orchard [Add to Longdo]
[guǒ bào, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, / ] preordained fate (in Buddh.); karma; reward or retribution for one's actions [Add to Longdo]
如所料[guǒ rú suǒ liào, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] just as expected [Add to Longdo]
[guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙, ] fruit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Infinity space.てしない宇宙。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみのて」は俗受けしたけど何といっても映像のきれいな映画だった。
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結が出ます。
CO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.CO2はいわゆる温室効と大いに関係があります。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが義務をたさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが業務をたさないならば、人々はあなたを軽蔑するだろう。
The success resulted from your efforts.あなたが成功したのは努力の結だ。
I have no intention of telling you the result.あなたに結を言うつもりはありません。
We will check to see if what you have said is really the truth.あなたの言う事がたして事実なのか調べてみよう。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結に責任をおわなければならない。
Are you satisfied with the result?あなたはその結に満足していますか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結を予想していますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Michi![JA] (菜々) ミッチー Emotions (2017)
And if you saw it, too, you'd run the other way.[CN] 如你看到了,你也会掉头逃跑 Mhysa (2013)
Nanaka Hiraki.[JA] 開 菜々 Confrontation (2017)
If you let yourself believe that a foreign girl with no name could spend her life with the son of Tywin Lannister--[CN] 如你让自己相信 一个没名字的异国姑娘 能和泰温·兰尼斯特的儿子共度一生... Mhysa (2013)
Let me play the leading role.[JA] (菜々) 主人公の役... 私にやらせて Confrontation (2017)
If he wants me to leave, he can tell me himself.[CN] 如他想要我走,可以亲口跟我说 Mhysa (2013)
He never would have risked such an action if he didn't have certain assurances.[CN] 如他没得到十足的保证 是决不会冒险做出此事的 Mhysa (2013)
Robb Stark offered amnesty for the ironborn if they gave us Theon.[CN] 如他们交出席恩,罗柏·史塔克答应 不跟铁种计较 Mhysa (2013)
If Jon is alive, then Castle Black's where he'll be.[CN] 如琼恩活着 他肯定会在黑城堡 Mhysa (2013)
Nanaka Hiraki and...[JA] 開(ひらき) 菜々(ななか) Emotions (2017)
If you wish to stay, then of course you will stay.[CN] 如你想留下... 你当然可以留下 Kissed by Fire (2013)
Midori and Yuki, have you read any of Michi's novels?[JA] (菜々) みどりちゃんと佑希ちゃんは ミッチーの小説 読んだことあるの? Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] FRUCHT, ERGEBNIS [Add to Longdo]
たす[はたす, hatasu] vollenden [Add to Longdo]
[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
てる[はてる, hateru] -enden [Add to Longdo]
[かじつ, kajitsu] Frucht [Add to Longdo]
[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]
[かじゅ, kaju] Obstbaum [Add to Longdo]
[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]
[くだもの, kudamono] Obst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top