Search result for

(75 entries)
(0.1627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本-, *本*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
開発[ほんかいはつ] (n ) development

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
[ほんねん, honnen] (n) ปีนี้, See also: S. 今年,
当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?
格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
[ほんもの, honmono] (n) ของแท้
[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[] (adj adv) อย่างตั้งใจ
[ほんき, ] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
[ほんめい, ] (n ) (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
[ほん, hon, ] (n ) หนังสือ
[ほんせき, ] ที่อยู่ตามสำมะโนครัว
[ほんにん, ] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office
[もとなが, motonaga] Thai: ชื่อเฉพาะของคนญี่ปุ่น English: Motonaga (pl,pn)
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
[ほんい, hon'i] Thai: เจตนาที่แท้จริง English: one's real intent
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book
[ほんぎょう, hongyou] Thai: อาชีพหลัก English: principal occupation
[ほんだい, hondai] Thai: เรื่องสำคัญ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [Add to Longdo]
[ほんの, honno] (adj-pn) (uk) mere; only; just; (P) [Add to Longdo]
の間[ほんのあいだ, honnoaida] (n) between the pages; between two books [Add to Longdo]
の少し[ほんのすこし, honnosukoshi] (n) just a little [Add to Longdo]
の虫[ほんのむし, honnomushi] (n) bookworm; bibliophile; bibliophage [Add to Longdo]
の名[ほんのな, honnona] (n) name of a book [Add to Longdo]
わさび;山葵[ほんわさび, honwasabi] (n) (See 西洋わさび) wasabi (Wasabia japonica) [Add to Longdo]
を広げる[ほんをひろげる, honwohirogeru] (exp,v1) to open a book [Add to Longdo]
を出す[ほんをだす, honwodasu] (exp,v5s) to publish a book; to put out a book [Add to Longdo]
を正す;元を正す;を糺す;元を糺す;をただす;元をただす[もとをただす, motowotadasu] (exp,v5s) (See 糺す,正す・3) to go to the bottom of an affair; to inquire into the origin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あなたの願い事は当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
「あなたのはどこですか」「それらは机の上です」"Where are your books?" "They are on the desk."
「あのがほしい」と彼は心の中で思いました。"I want that book", he said to himself.
「あれらはあなたのですか」「いいえ、違います」"Are those your books?" "No, they aren't."
「イスの上にがありますか」「はい、あります」"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
「これらのは誰のですか」「アリスのです」"Whose books are these?" "They are Alice's."
「そのを机の上に戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.
「ビルは日にいましたか」「はい、いました」"Was Bill in Japan?" "Yes, he was."
「もう一くれ」と彼が言った。Give me a fresh bottle, he said.
「机の中にがありますか」「いいえ、ありません」"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [Add to Longdo]
[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, ] ability; skill; source material; original story [Add to Longdo]
[běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] the person himself; I (humble form used in speeches); oneself; myself; in person; personal [Add to Longdo]
人的观点[běn rén de guān diǎn, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] (one's) personal view [Add to Longdo]
[běn fèn, ㄅㄣˇ ㄈㄣˋ, ] one's duty [Add to Longdo]
[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, ] standard; one's own department or unit [Add to Longdo]
位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] selfish departmentalism; departmental selfishness [Add to Longdo]
位制[běn wèi zhì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓˋ, ] monetary standard [Add to Longdo]
位货币[běn wèi huò bì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] local currency; our own currency; abbr. 幣|[Add to Longdo]
[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system [Add to Longdo]
ドキュメント[ほんドキュメント, hon dokyumento] primary document [Add to Longdo]
メール[ほんメール, hon me-ru] original mail [Add to Longdo]
学システム[ほんがくしすてむ, hongakushisutemu] expert system [Add to Longdo]
[ほんたい, hontai] body [Add to Longdo]
体種別表示[ほんたいしゅべつひょうじ, hontaishubetsuhyouji] typed body [Add to Longdo]
体集団[ほんたいしゅうだん, hontaishuudan] body group [Add to Longdo]
体部[ほんたいぶ, hontaibu] body part [Add to Longdo]
体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]
番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] Buch, Ursprung, Haupt-, dieser, (Numeralkl.f.Schriftrollen und, lange, runde Gegenstaende) [Add to Longdo]
[もと, moto] Ursprung [Add to Longdo]
[ほんい, hon'i] Waehrung, Massstab, Ausrichtung [Add to Longdo]
[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
塁打[ほんるいだ, honruida] home_run (beim Baseball) [Add to Longdo]
[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]
[ほんしゅう, honshuu] Honshu (Groesste der 4 jap.Haupti.) [Add to Longdo]
[ほんてん, honten] Hauptgeschaeft [Add to Longdo]
[ほんとう, hontou] Wahrheit, wirklich [Add to Longdo]
[ほんしん, honshin] im_Herzen, wahre_Absicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top