Search result for

(74 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -木-, *木*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
[こかげ, kokage] 1.ใต้ร่มไม้ 2.ใต้ร่มเงา
曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
洩れ日[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もくよう, mokuyou] Thai: วันหนึ่งในสัปดาห์ English: Thursday

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[木, mù, ㄇㄨˋ] tree; wood, lumber; wooden
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A tree
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來
[末, mò, ㄇㄛˋ] end, final, last; insignificant
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] The top 一 of a tree 木
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted
[札, zhá, ㄓㄚˊ] letter, note; correspondence
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: []
[朮, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Variant of 术
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: []
[朱, zhū, ㄓㄨ] cinnabar, vermilion; surname
Radical: Decomposition: 一 (yī )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] The color of the sap 一 of some trees 木
[朴, pǔ, ㄆㄨˇ] plain, simple; sincere; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[朵, duǒ, ㄉㄨㄛˇ] cluster of flowers; earlobe; an item on both sides
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Flowers 几 blooming on a tree 木

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もく, moku] (n) (1) (abbr) (See 曜) Thursday; (2) (See 五行・1) wood (first of the five elements) [Add to Longdo]
(P);樹[き, ki] (n) tree; wood; timber; (P) [Add to Longdo]
々(P);;樹々;樹樹[きぎ, kigi] (n) every tree; many trees; all kinds of trees; (P) [Add to Longdo]
くず;[きくず, kikuzu] (n) wood chips; wood offcuts; wood shavings; sawdust [Add to Longdo]
こり;樵;樵;樵夫[きこり;しょうふ(樵夫), kikori ; shoufu ( shou otto )] (n) woodcutter; lumberjack; logger [Add to Longdo]
っ端;っ片;っ葉;端(io);片(io);葉(io)[こっぱ, koppa] (n) (1) wood chip; splinter; (n-pref,n) (2) worthless thing; worthless person [Add to Longdo]
っ端役人;端役人[こっぱやくにん, koppayakunin] (n) petty (minor) official (derogatory term) [Add to Longdo]
で鼻をくくる[きではなをくくる, kidehanawokukuru] (exp,v5r) to give a blunt answer [Add to Longdo]
に縁って魚を求む[きによってうおをもとむ, kiniyotteuowomotomu] (exp) (id) (variant of に縁りて...) (See に縁りて魚を求む・きによりてうおをもとむ) to be unable to accomplish something because one has chosen the wrong method; to ask for the impossible; to look for fish by climbing a tree (Mencius) [Add to Longdo]
に縁りて魚を求む[きによりてうおをもとむ, kiniyoriteuowomotomu] (exp) (id) to be unable to accomplish something because one has chosen the wrong method; to ask for the impossible; to look for fish by climbing a tree (Mencius) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tree; wood [Add to Longdo]
乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, ] mummy (preserved corpse) [Add to Longdo]
乃伊化[mù nǎi yī huà, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ ㄏㄨㄚˋ, ] to mummify; mummification [Add to Longdo]
[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet [Add to Longdo]
[mù kè, ㄇㄨˋ ㄎㄜˋ, ] woodcut [Add to Longdo]
[mù jiàn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] wooden sword [Add to Longdo]
[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, ] carpenter [Add to Longdo]
[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] block [Add to Longdo]
[mù tǎ, ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] wooden pagoda; wooden tower, turret, minaret etc [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Wood burns.が燃える。
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」は、ため息混じりにいいました。
"My trunk is gone," said the tree.「私の幹ももうありません」とは言いました。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切り倒してボートを作ってください」とは、言いました。
"My branches are gone," said the tree.「私の枝はもうありません」とは言いました。
"I have no house," said the tree.「私は家を持っていません」は言いました。
A bird flew into the tree.1羽の鳥がに飛んでいった。
The leaves will turn red in two or three weeks.2、3週間もすればの葉は紅葉するでしょう。
2. Cut the radishes into long sticks.2.大根は拍子に切る。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のようにに登った。
In May the trees have fresh leaves.5月になると々は緑の若葉で覆われる。
I should like to see the trees from which you picked these apples.あなたがこれらのりんごをもいだがみたいものだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花) 僕にしか解明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
With her, we would have a hit for sure.[CN] 花 Emotions (2017)
Yes.[JA] (花)はい Emotions (2017)
Regarding that,[CN] 花先生 如同之前所说的 我们决定邀请存村真纯来演女主角 Confrontation (2017)
You know the word "self-denial," right?[CN] 花老师 可以继续吗? Reason (2017)
Why him?[CN] 因为是花柚的作品 所以电视台似乎也下了相当大的功夫 Disbanded (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花)「セカイロン」 ついに映像化が決定しました Disbanded (2017)
Okay, now for an announcement from Mr. Hanaki.[CN] 我写的是花柚想也想不出来的小说 Disbanded (2017)
-Okay.[CN] 虽然销量好像突破了一百万本 但《飘忽不定的情感》 和花的作品根本是天差地别 Ready (2017)
Cheers.[CN] 让花柚接近菜菜果 还有让森口龙市批评我 也都是你做的吗? Confrontation (2017)
What?[JA] (花)はい? Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
状ネットワーク[きじょうネットワーク, kijou nettowa-ku] tree network [Add to Longdo]
状網[きじょうもう, kijoumou] tree network [Add to Longdo]
探索[きたんさく, kitansaku] tree search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] Baum, Holz [Add to Longdo]
[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]
の芽[きのめ, kinome] -Knospe, Baumknospe [Add to Longdo]
の葉[このは, konoha] Blaetter (der Baeume), -Laub [Add to Longdo]
[もくちょう, mokuchou] Holzschnitzerei, Holzschnitzarbeit [Add to Longdo]
彫り[きぼり, kibori] Holzschnitzerei [Add to Longdo]
[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
枯し[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top