Search result for

(77 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -書-, *書*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
き写す[かきうつす, kakiutsusu] (vt) คัดลอก
[しょるい, shorui] (n) เอกสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょめん, ] เอกสาร (มักใช้หรือพูดในเวลาที่ต้องการจะกล่าวถึงวิธีการ เช่น บอกด้วยปากเปล่า อย่างกรณี 面 นี้ก็จะเป็นว่า ด้วยเอกสาร หรืออาจจะใช้ในความหมายในลักษณะที่ว่า ในหน้าเอกสาร) ความแตกต่างระหว่าง 類 ก็คือ 類 มักใช้ในความหมายถึงเอกสารทั่วไปโดยปกติ , See also: R.
きます[かきます, kakimasu, ] (vt ) เขียน, วาด (รูปภาพ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
[かく, kaku] Thai: เขียน English: to write
き込む[かきこむ, kakikomu] Thai: กรอก(ข้อความ)ลง(ในเอกสาร)
き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: โอน English: to transfer
き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite
き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: ต่ออายุ English: to renew

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[書, shū, ㄕㄨ] book, letter, document; writing
Radical: Decomposition: 聿 (yù ㄩˋ)  曰 (yuē ㄩㄝ) 
Etymology: [ideographic] A brush 聿 used to write words 曰

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょ, sho] (n,n-suf) (1) document; book; (n) (2) penmanship; handwriting; calligraphy (esp. Chinese) [Add to Longdo]
いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of いておく) to write down [Add to Longdo]
きなぐる;き殴る[かきなぐる, kakinaguru] (v5r,vt) to scribble (write quickly); to dash off [Add to Longdo]
きにくい;き難い[かきにくい, kakinikui] (adj-i) difficult to write or draw; does not write well (pen, brush, etc.) [Add to Longdo]
き違える[かきちがえる, kakichigaeru] (v1) to miswrite [Add to Longdo]
き下し文[かきくだしぶん, kakikudashibun] (n) transcription of Chinese classics into Japanese [Add to Longdo]
き下す[かきくだす, kakikudasu] (v5s,vt) to write down [Add to Longdo]
き下ろし[かきおろし, kakioroshi] (n) writing something on commission; newly written text [Add to Longdo]
き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s,vt) to write a play, book, filmscript, etc. [Add to Longdo]
き加える[かきくわえる, kakikuwaeru] (v1,vt) to add (e.g. a postscript) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] book; letter; same as 經|书经 Book of History [Add to Longdo]
书亭[shū tíng, ㄕㄨ ㄊㄧㄥˊ, / ] book kiosk [Add to Longdo]
书信[shū xìn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣˋ, / ] a letter; an epistle (in the bible) [Add to Longdo]
书信集[shū xìn jí, ㄕㄨ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] collected letters [Add to Longdo]
书刊[shū kān, ㄕㄨ ㄎㄢ, / ] books and publications [Add to Longdo]
书札[shū zhá, ㄕㄨ ㄓㄚˊ, / ] letter; also written 札|书札 [Add to Longdo]
书包[shū bāo, ㄕㄨ ㄅㄠ, / ] schoolbag; satchel [Add to Longdo]
书卷[shū juàn, ㄕㄨ ㄐㄩㄢˋ, / ] volume; scroll [Add to Longdo]
书名[shū míng, ㄕㄨ ㄇㄧㄥˊ, / ] name of a book; reputation as calligrapher [Add to Longdo]
书名号[shū míng hào, ㄕㄨ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] Chinese guillemet《》(punct. used for names of books etc) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"Give me something to write with." "Will this ball-point pen do?"「何かくものをくれ」「このボールペンでいいですか」
"Give me something to write with." "Will this do?" "Yes, it will do."「何かくものをくれ」「これでいいですか」「うん、それでいい」
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖からの引用です。
"May I use your dictionary?" "By all means."「辞をお借りしていいですか」「どうぞどうぞ」
"Who wrote this book?" "John did."「誰がこの本をいたのですか」「ジョンです」
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨日手紙をきましたか」「はい」
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で作文をきなさい。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、残念ですが、まだき終えていません」
I barely managed to finish the letter by eleven o'clock.11時までにかろうじてなんとかその手紙をいた。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求に対するお支払いをお願いします。
Begin to write, leaving one space blank.1ます空けてき出しなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your next novel,[JA] 次にあなたがく小説だけは Confrontation (2017)
So, it was you who wrote the invitations.[JA] 招待状をいたのは 君だったんだね Confrontation (2017)
- Out the door. - Snow! - Snow![CN] 關在城堡裡時,我讀了很多 Mirror Mirror (2012)
Will you post it in your Academy?[CN] 可以在墊裡也貼出來嗎 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
I try to write books that are interesting.[JA] 面白いものをきたいと 思ってるんだけどね Emotions (2017)
A little bit of book work.[CN] 相當小的工作。 Treasure Island (2012)
The invitations said that they might lose their life.[JA] 招待状には 命を失う可能性があると いてあったという Confrontation (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失う可能性があるって いてあったんだよね Emotions (2017)
Perhaps someone at the Murase Academy will know him.[CN] 去這家村瀨塾 大概會有知情之人 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
Emily, where did you study?[CN] 艾蜜莉,你在哪讀 Step Up Revolution (2012)
Thanks for coming all the way here, but I have no idea what to write.[JA] あの わざわざ来ていただいて あれなんですけど まだ けそうになくて Confrontation (2017)
Sorry, but I still haven't written anything.[JA] (慎) すいません まだ けてなくて Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
き換え可能[かきかえかのう, kakikaekanou] rewritable (e.g. magneto-optical CD) [Add to Longdo]
き込み可能[かきこみかのう, kakikomikanou] writable (e.g. a writable CD-ROM) (an) [Add to Longdo]
き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
き込み禁止[かきこみきんし, kakikomikinshi] read-only (a-no) [Add to Longdo]
き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch [Add to Longdo]
き込む[かきこむ, kakikomu] to write, to store [Add to Longdo]
き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] write cycle time [Add to Longdo]
込みヘッド[かきこみヘッド, kakikomi heddo] write head [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き物机[かきものづくえ, kakimonodukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
き直す[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
[かく, kaku] schreiben [Add to Longdo]
[かきとり, kakitori] Diktat [Add to Longdo]
[しょめい, shomei] Buchtitel [Add to Longdo]
[しょてん, shoten] Buchhandlung [Add to Longdo]
[しょさい, shosai] Studierzimmer, Arbeitszimmer [Add to Longdo]
[しょか, shoka] Buecherbrett [Add to Longdo]
[しょもつ, shomotsu] Buch [Add to Longdo]
[かきとめ, kakitome] Einschreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top