Search result for

(58 entries)
(0.1773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -普-, *普*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賢菩薩[ふげんぼさつ, ] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
及率[ふきゅうりつ, ] อัตราการแพร่หลาย
[ふつう, futsuu, ] (n ) รถไฟ (ธรรมดา)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[普, pǔ, ㄆㄨˇ] widespread, universal, general
Radical: Decomposition: 並 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Everyone 並 under the sun 日

Japanese-English: EDICT Dictionary
く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide [Add to Longdo]
く捜す;遍く捜す[あまねくさがす, amanekusagasu] (v5s) to make a wide search [Add to Longdo]
化宗[ふけしゅう, fukeshuu] (n) Fuke school (defunct sect of Zen Buddhism) [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] (n,vs) diffusion; spread; (P) [Add to Longdo]
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] (n) {comp} diffusion process [Add to Longdo]
及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
及版[ふきゅうばん, fukyuuban] (n) cheap popular edition [Add to Longdo]
及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] (n) diffusion rate; rate of spread [Add to Longdo]
[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal [Add to Longdo]
[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000 [Add to Longdo]
利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company [Add to Longdo]
加乔夫[Pǔ jiā qiáo fū, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Yemelyan Ivanovich Pugachov (1742-1775), Russian Cossack, leader of peasant rebellion 1773-1775 against Catherine the Great [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] Phuket (city in Thailand) [Add to Longdo]
契尼[Pǔ qì ní, ㄆㄨˇ ㄑㄧˋ ㄋㄧˊ, ] Puccini [Add to Longdo]
[Pǔ ān, ㄆㄨˇ ㄢ, ] (N) Pu'an (place in Guizhou) [Add to Longdo]
[Pǔ dìng, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, ] (N) Puding (place in Guizhou) [Add to Longdo]
密蓬·阿杜德[pǔ mì péng ā dù dé, ㄆㄨˇ ㄇㄧˋ ㄆㄥˊ ㄚ ㄉㄨˋ ㄉㄜˊ, ·] Bhumibol Adulyadej (1927-), King of Thailand (reigned 1945-) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
January is usually the coldest month.1月は通一番寒い月である。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の通の寿命期間である。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は段朝食は何を食べているの? [M]
Let me put it in plain language you can understand.あなたがわかるような通の言葉で言いましょう。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたの周りの人々の通の行いに悪意があると考えてはいけない。
Your pulse is normal.あなたの脈は通です。
What time do you usually leave home?あなたは通何時に家を出ますか。
They as well as you are ordinary people.あなた方ばかりでなく彼らも通の人々だ。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが通です。
Oh, just the usual stuff.あら、通の食事よ。 [F]
Alex is for the most part just an ordinary bird.アレックスはだいたいは通の鳥なのだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rejected. What an ordinary imagination.[JA] 却下 発想 通すぎ The Mysterious Million Yen Women (2017)
I don't like people to come into my house because they will see that it's a mess, that it's not a regular house.[JA] こんなに散らかってて 通の家じゃないもの  ()
Prior.[CN] -赖尔 -Prior. Perestroika: Beyond Nelly (2003)
Gypsies[CN] 吉赛人 The Phantom of the Opera (2004)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 通は途中で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
Puan![CN] 安! Seven Something (2012)
Philip.[CN] 菲利 The Suicide King (2013)
Easy.[CN] 别急,菲利 The Towering Inferno (1974)
Where she doesn't use quotation marks, you know?[JA] 何の疑問も持たない ごく通の道よ  ()
Pip.[CN] 匹 Great Expectations (2012)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 通に交換してんだからさ Choices (2017)
Harper?[CN] 奧,你看看 Hulk (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process [Add to Longdo]
遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] ALLGEMEIN, UNIVERSAL [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] verbreiten, ausbreiten, sich_verbreiten, sich_ausbreiten [Add to Longdo]
段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] das_Bauen, -Bau [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] -normal, gewoehnlich [Add to Longdo]
通選挙[ふつうせんきょ, futsuusenkyo] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]
遍的[ふへんてき, fuhenteki] -allgemein [Add to Longdo]
[ふせん, fusen] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top